پرشیا فایل | داده کاوی شناسایی عوامل اثرگذار در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

داده کاوی شناسایی عوامل اثرگذار در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار
عنوان کامل:
ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه بوسیله روشهای داده کاوی
مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران

داده کاوی شناسایی عوامل اثرگذار در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه

چکیده پژوهش داده کاوی شناسایی عوامل اثرگذار در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه :

بررسی اطلاعات بیمه های اتومبیل نشان داده عواملی چون نوع استفاده خودرو، داشتن گواهینامه رانندگی، نوع گواهینامه و تطابق یا عدم تطابق آن با وسیله نقلیه، مبلغ حق بیمه، میزان تعهدات بیمه نامه، کیفیت خودروی خودرو سازان، سن راننده، سواد راننده، عدم تطابق حق بیمه با مورد بیمه، تاخیردرتمدید بیمه نامه، در سود و زیان شرکت های بیمه تاثیر داشته اند.

هدف این پایان نامه شناخت عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکتهای بیمه با استفاده از روش داده کاوی و سپس انتخاب الگوریتمی که بهترین میزان دقت پیش بینی برای تشخیص این عوامل را داشته اند می باشد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که روشهای داده کاوی با استفاده از الگوریتم های دسته بندی با دقت بالای ۹۱ % و الگوریتم های درخت تصمیم با دقت بالای ۹۶ % و الگوریتم های خوشه بندی با ایجاد خوشه های قابل قبول قادر به ارائه مدلی برای تشخیص عوامل اثرگذار و تعیین میزان اثر آنها در سود و زیان بیمه نامه شخص ثالث خودرو خواهند بود.
کلیدواژگان: داده کاوی ، بیمه شخص ثالث خودرو ، سود و زیان

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول : مقدمه
۱ – ۱ تعریف داده کاوی …………………………………………………………………………. ۳
۱ – ۲ تعریف بیمه ……………………………………………………………………………….. ۴
۱ – ۳ هدف پایان نامه …………………………………………………………………………… ۴
۱ – ۴ مراحل انجام تحقیق ………………………………………………………………………. ۴
۱ – ۵ ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………. ۵
فصل دوم: ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین
۲ ۱ داده کاوی و یادگیری ماشین …………………………………………………………….. ۷
۲ – ۲ ابزارها و تکنیک های داده کاوی …………………………………………………………… ۸
۲ – ۳ روشهای داده کاوی ……………………………………………………………………….. ۹
۲ – ۳ – ۱ روشهای توصیف داده ها ……………………………………………………………….. ۱۰
۲ – ۳ – ۲ روشهای تجزیه و تحلیل وابستگی ……………………………………………………… ۱۰
۲ – ۳ – ۳ روشهای دسته بندی و پیشگویی ……………………………………………………….. ۱۰
۲ – ۳ – ۴ درخت تصمیم …………………………………………………………………………. ۱۱
۲ – ۳ – ۵ شبکه عصبی …………………………………………………………………………… ۱۲
۲ – ۳ – ۶ استدلال مبتنی بر حافظه ………………………………………………………………. ۱۲
۲ – ۳ – ۷ ماشین های بردار پشتیبانی ……………………………………………………………. ۱۳
۲ – ۳ – ۸ روشهای خوشه بندی ………………………………………………………………….. ۱۳
۲ – ۳ – ۹ روش K-Means ……………………………………………………………………….. 13
۲ – ۳ – ۱۰ شبکه کوهنن …………………………………………………………………………. ۱۴
۲ – ۳ – ۱۱ روش دو گام …………………………………………………………………………. ۱۴
۲ – ۳ – ۱۲ روشهای تجزیه و تحلیل نویز …………………………………………………………. ۱۴
۲-۴ دسته های نامتعادل …………………. . ……………………………………………….. ۱۵
۲-۴-۱ راهکار مبتنی بر معیار …………………………………………………………………. ۱۵
۲-۴-۲ راهکار مبتنی بر نمونه برداری …………………………………………………………. ۱۵
۲ – ۵ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………. ۱۶
۲ – ۶ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………. ۱۹
فصل سوم: شرح پژوهش
۳-۱ انتخاب نرم افزار …………………………………………………………………………… ۲۱
۳-۱-۱Rapidminer ………………………………………………………………………….. 21
۳-۱-۲ مقایسه RapidMiner با سایر نرم افزار های مشابه …………………………………… ۲۱
۳-۲ داده ها ……………………………………………………………………………………. ۲۵
۳-۲-۱ انتخاب داده ……………………………………………………………………………. ۲۵
۳-۲-۲ فیلدهای مجموعه داده صدور ………………………………………………………….. ۲۵
۳-۲-۳ کاهش ابعاد ……………………………………………………………………………. ۲۵
۳-۲-۴ فیلدهای مجموعه داده خسارت ………………………………………………………… ۲۹
۳-۲-۵ پاکسازی داده ها ……………………………………………………………………….. ۲۹
۳-۲-۶ رسیدگی به داده های از دست رفته ……………………………………………………. ۲۹
۳-۲-۷ کشف داده دور افتاده …………………………………………………………………… ۳۰
۳-۲-۸ انبوهش داده …………………………………………………………………………… ۳۲
۳-۲-۹ ایجاد ویژگی دسته …………………………………………………………………….. ۳۲
۳۲-۱۰ تبدیل داده …………………………………………………………………………… ۳۲
۳-۲-۱۱ انتقال داده به محیط داده کاوی ……………………………………………………… ۳۲
۳-۲-۱۲ انواع داده تعیین شده ………………………………………………………………… ۳۳
۳-۲-۱۳ عملیات انتخاب ویژگیهای موثرتر …………………………………………………….. ۳۴
۳-۳ نتایج اعمال الگوریتم PCA و الگوریتم های وزن دهی ……………………………………. ۳۴
۳-۴ ویژگی های منتخب جهت استفاده در الگوریتمهای حساس به تعداد ویژگی ……………… ۳۶
۳-۵ معیارهای ارزیابی الگوریتمهای دسته بندی ……………………………………………….. ۳۷
۳-۶ ماتریس درهم ریختگی ……………………………………………………………………. ۳۷
۳-۷ معیار AUC ………………………………………………………………………………. 38
۳-۸ روشهای ارزیابی الگوریتم های دسته بندی ……………………………………………….. ۳۹
۳-۸-۱ روش Holdout ………………………………………………………………………… 39
۳ – ۸ – ۲ روش Random Subsampling ……………………………………………………….. 39
۳ – ۸ – ۳ روش Cross-Validation ……………………………………………………………… 40
۳ – ۸ – ۴ روش Bootstrap ………………………………………………………………………. 40
۳-۹ الگوریتمهای دسته بندی …………………………………………………………………. ۴۱
۳ – ۹ – ۱ الگوریتم KNN ………………………………………………………………………… 42
۳ – ۹ – ۲ الگوریتم Naïve Bayes ……………………………………………………………….. 42
۳ – ۹ – ۳ الگوریتم Neural Network ……………………………………………………………. 43
۳-۹-۴ الگوریتم SVM خطی ………………………………………………………………. ۴۵
۳-۹-۵ الگوریتم رگرسیون لجستیک …………………………………………………………. ۴۶
۳-۹-۶ الگوریتم Meta Decision Tree ………………………………………………………. 47
۳-۹-۷ الگوریتم درخت Wj48 ………………………………………………………………… 49
۳-۹-۸ الگوریتم درخت Random forest ……………………………………………………… 51
۳-۱۰ معیارهای ارزیابی الگوریتم های مبتنی بر قانون)کشف قوانین انجمنی( …………………. ۵۴
۳-۱۰-۱ الگوریتم FPgrowth …………………………………………………………………. 55
۳-۱۰-۲ الگوریتم Weka Apriori …………………………………………………………….. 55
۳-۱۱ معیارهای ارزیابی الگوریتمهای خوشه بندی …………………………………………….. ۵۵
۳-۱۲ الگوریتم های خوشه بندی ………………………………………………………………. ۵۷
۳-۱۲-۱ الگوریتم K-Means ………………………………………………………………….. 57
۳-۱۲-۲ الگوریتم Kohonen ………………………………………………………………….. 60
۳-۱۲-۳ الگوریتم دوگامی ……………………………………………………………………… ۶۴
فصل چهارم: ارزیابی و نتیجه گیری
۴-۱ مقایسه نتایج ……………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۲ الگوریتمهای دسته بندی …………………………………………………………………. ۶۹
۴-۳ الگوریتم های دسته بندی درخت تصمیم …………………………………………………. ۷۰
۴-۴ الگوریتم های خوشه بندی ……………………………………………………………….. ۷۹
۴-۵ الگوریتم های قواعد تلازمی)مبتنی بر قانون( ……………………………………………… ۸۱
۴-۶ پیشنهادات به شرکت های بیمه …………………………………………………………… ۸۱
۴-۷ پیشنهادات جهت ادامه کار ……………………………………………………………….. ۸۳
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………. ۸۴
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………….. ۸۵
به همراه اشکال و جداول

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *