پرشیا فایل | بررسی جهش های شایع ژن MAPT و APOE در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی جهش های شایع ژن MAPT و APOE در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : rar
  • حجم فایل : 2mb
  • تعداد برگه: 75

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
با عنوان:
بررسی جهش های شایع ژن MAPT و APOE در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

بررسی جهش های شایع ژن MAPT و APOE در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس

چکیده پژوهش بررسی جهش های شایع ژن MAPT و APOE در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس :

مقدمه : بیماری آلزایمر یک اختلال مولتی فاکتوریال بوده است و شایع ترین عامل دمانس در جهان میباشد. بنابراین قویترین فاکتور خطر برای ابتلا به بیماری آلزایمر رسیدن به سن پیری میباشد. از آنجا که یکی از شاخصهای بیماری آلزایمر گرههای نوروفیبریلاری درون سلولی (متشکل از فیلامنتهای شدیدا فسفریله تائو ) میباشد و با توجه به اینکه ژنMAPT کدکننده پروتئین تائو است و این پروتئین با بیماری آلزایمر در ارتباط مستقیم است بنابراین پلی مورفیسم شایع (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs ژن MAPT میتواند با ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر ارتباط داشته باشد و APOE هم یک ریسک فاکتور برای این بیماری شناخته شده است. بنابراین رابطه بین بیماری آلزایمر و تشکیل گرههای نوروفیبریلاری انکار ناپذیر است.
روش کار: در این مطالعه پلی مورفیسم (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs در ژنMAPT و پلی مورفیسم (۴٢٩٣۵٨ rs ) و (٧۴١٢rs) در ژن APOE در ۵٧ فرد سالم و ۵٠ فرد بیمار به روش Tetra Arms PCR مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها : در پلی مورفیسم (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs در ژن MAPT ،فراوانی ژنوتیپ AG و آلل G در افراد بیمار به طور معناداری از افراد سالم بیشتر بود، (به ترتیب ۶۴% و ٣۶% در برابر ١/۴٢% و ٨/٢٢% با ٠١/٠≤ Pvalue . در پلی مورفیسم (۴٢٩٣۵٨ rs ) و (٧۴١٢rs) در ژن APOE ، فراوانی ژنوتیپ ۴/۴ و آلل ۴ در افراد بیمار به طور معناداری از افراد سالم بیشتر بود. (به ترتیب ۴/٣٨% و ٧/۵٧% در برابر ٨/٣% و ٨/٢٨% با٠٠٩ /٠≤ Pvalue).
نتیجه گیری : به نظر می رسد که در پلی مورفیسم(G/A) ٢۴٢۵۵٧rs در ژن MAPT در جمعیت ایرانی ، ژنوتیپ AG و آلل G در این جمعیت دارای نقش ریسک فاکتوری برای بیماری آلزایمراست. به نظر میرسد که در پلی مورفیسم (۴٢٩٣۵٨ rs ) و ( ٧۴١٢rs ) در ژن APOE ، در جمعیت ایرانی ، ژنوتیپ ۴/۴ و آلل ۴ در این جمعیت دارای نقش ریسک فاکتوری برای بیماری آلزایمر است.
واژه های کلیدی : بیماری آلزایمر ، ژن MAPT ، ژن APOE ،گرههای نوروفیبریلاری  جهش های شایع ژن MAPT و APOE .

فهرست مطالب پژوهش بررسی جهش های شایع ژن MAPT و APOE در بیماران ایرانی مبتلا به آلزایمر دیررس :

خلاصه فارسی ۱
فصل اول : کلیات پژوهش
١- ١: بیان مسئله : ۳
٢-١ :اهمیت و ضرورت ۸
٣-١: تعریف واژهها ۹
١-٣-١:آلزایمر ۹
٢-٣-١ :ژن APOE 10
٣-٣-١ :ژن MAPT 10
۴-٣-١ : NFTs 10
۵-٣-١ : APP (-Amyloid Precursor Protein) : 11
۴-١ :هدف از اجرای تحقیق ۱۱
۵-١ : فرضیه های پژوهش ۱۱
۶-١ : سوال پژوهش ۱۱
فصل دوم: مروری بر متون گذشته
١-٢: تاریخچه و کشف بیماری آلزایمر ۱۴
٢-٢:پاتولوژی بیماری ۱۵
٣-٢: انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر ۱۶
١-٣-٢:بیماری آلزایمر با شروع زودرس ۱۸
٢-٣-٢ :بیماری آلزایمر با شروع دیررس ۲۲
٣-٣-٢ : ژن APOE 22
۴-٣-٢: ژن MAPT (Microtule Associated Protein Tau) 25
۴-٢ : بررسی تحقیقات انجام شده ۲۹
فصل سوم: مواد و روش ها
١-٣: روش شناسی تحقیق ۳۵
١-١٣ : نوع مطالعه ۳۵
٢-١-٣ : جامعه آماری ۳۵
٣-١- ٣: معیار DSM-Ⅳ ۳۵
۴-١-٣ : معیارهای انتخاب بیماران ۳۷
۵-١-٣: روش جمع آوری دادهها ۳۷
۵-١-٣: تعریف عملیاتی متغیرها و مقیاس اندازهگیری ۳۷
۶-١-٣: ملاحظات اخلاقی ۳۷
٢-٣: روش اجرا ۳۸
١-٢-٣ : استخراج DNA 38
٢-٢-٣)روش استخراج DNA با استفاده از کلروفرم: ۴۱
روش تهیه محلولهای مورد نیازجهت استخراج DNA: 42
٣-٣) سنجش کیفیت و کمیتDNA 44
١-٣-٣) سنجش کمیت و کیفیت DNA با استفاده از نانودراپ ۴۴
٢-٣-٣) ارزیابی کیفیت DNA استخراج شده به کمک ژل آگارز (الکتروفورز افقی) ۴۴
۴-٣) ژنوتایپ کردن نمونه ها(ژنوتایپینگ) ۴۷
٣-۵: آنالیز آماری ۵۱
مشخصات افراد شرکت کننده در مطالعه ۵۴
فصل چهارم: نتایج
١- ۴: تجزیه و تحلیل آماری برای پلی مورفیسم (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs ژن MAPT 54
١-١-۴: مقایسه ژنوتیپ های پلی مورفیسم (G/A) ٢۴٢۵۵٧rs ژن MAPT در دو گروه بیمار و سالم ۵۴
٢-١-۴: مقایسه آلل های پلی مورفیسم G/A) ٢۴٢۵۵٧rs ژن MAPT در دو گروه بیمار و سالم ۵۵
٢- ۴: تجزیه و تحلیل آماری برای پلی مورفیسم ژن APOE در دو گروه بیمار و سالم ۵۵
١-٢-۴ :مقایسه ژنوتیپهای پلی مورفیسم (۴٢٩٣۵٨ rs ) و (٧۴١٢rs) ژن APOE در در افراد٢ APOE و۴ APOE در دو گروه بیمار و سالم ۵۵
٢-٢-۴: مقایسه آلل های پلی مورفیسم ژن APOE در دو گروه بیمار و سالم ۵۶
٣-۴ ) بررسی اثر متقابل ژنوتیپ های پلی مورفیسم G/A) ٢۴٢۵۵٧rs ژن MAPT با ژنوتیپ های ژن APOE 57
۴-۴ : نتایج حاصل از PCR قطعات مورد نظر در ژن های MAPT و APOE 57
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
١۵ ) بحث ۶۰
٢-۵ ) نتیجه گیری ۶۱
١-٢- ۵)نتایج پلی مورفیسم rs242557(G/A مربوط به ژن MAPT 61
٢-٢-۵) نتایج پلی مورفیسم (۴٢٩٣۵٨ rs ) و (٧۴١٢rs) مربوط به ژن APOE 62
٣-۵ ) پیشنهادات ۶۳
منابع

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *