پرشیا فایل | تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC” بر سنجش عملکرد بانک ملت | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC” بر سنجش عملکرد بانک ملت

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 5mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
با عنوان:

بررسی تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن BSCبر سنجش عملکرد بانک ملت استان گیلان

تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC” بر سنجش عملکرد بانک ملت

چکیده پژوهش تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC” بر سنجش عملکرد بانک ملت :

ارزیابی شرط لازم مدیریت است. اگر چیزی را نتوان ارزیابی نمود نمی توان آن را مدیریت کرد. سرمایه گذاری و مدیریت روی دارایی های نامشهود در بالندگی و شکل گیری سازمانهای مشتری مدار و پاسخگو منجر به تولید خدمات ارزان و بالا رفتن سطح رضایتمندی جامعه هدف می گردد .امروزه دیگر نمی توان با ابزارهای اندازه گیری عملکرد دوران اقتصاد سنتی و صنعتی موفقیت سازمان را سنجید .

ارزیابی عملکرد فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین با هدف بازنگری اصلاح و بهبود مستمر آن میباشد. بانک ملت استان گیلان نیز، در جهت نیل به اهداف عالی و رسیدن به جایگاه برتر نیاز به استقرار یک مدل جهت ارزیابی عملکرد خویش دارد تا هم استراتژیهای خود را عملیاتی نموده، عملکرد مجموعه خود را جهت حصول اطمینان از کاهش انحراف در مسیر ارزیابی نماید و هم در رسیدن به نتایج مورد خواست خود توازن ایجاد نماید.

به همین منظور در این تحقیق، بررسی نقش ارزیابی عملکرد در بانک ملت استان گیلان با استفاده از کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار میگیرد. این تحقیق ابتدا با مقایسه سیستمهای ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل کارت امتیازی متوازن به این سوال پاسخ میدهد که کدام یک از مدلهای اندازه گیری عملکرد را جهت ارزیابی عملکرد بانک ملت استان گیلان باید انتخاب کرد و توسعه داد؟

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ روش و اجرا، تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است و نهایتاً از لحاظ روش جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی می باشد. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه بوده است. کارکنان بانک ملت استان گیلان که تعداد آنها ۷۵۰ نفر بود به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. شیوه نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی ساده بوده است .تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. آزمون تی تست برای بررسی فرضیه ها و آزمون فریدمن برای اولویت بندی شاخص ها استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان میدهد که تمام فرضیه های تحقیق تایید شده است.

 کلید واژگان: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن(شاخص های چهارگانه BSC) ، دارایی های مشهود و داراییهای نامشهود ، ارزیابی متوازن .

فهرست مطالب پژوهش تاثیر اجرای تکنیک ارزیابی متوازن “BSC” بر سنجش عملکرد بانک ملت :

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- اظهار مسئله ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۴

۱-۴- اهداف پژوهش ۵

۲-۴-۱- اهداف اصلی ۵

۲-۴-۲- اهداف فرعی ۵

۱-۵- چارچوب نظری ۵

۱-۶- فرضیه های پژوهش ۷

۲-۶-۱- فرضیه های اصلی ۷

۲-۶-۲- فرضیه های فرعی ۷

۱-۷- متغیرهای پژوهش و تعاریف آن ها ۸

۱-۸- قلمرو پژوهش ۸

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول : ارزیابی عملکرد

۲-۱-۱- مقدمه ۱۱

۲-۱-۲- تعاریف ارزیابی عملکرد ۱۱

۲-۱-۳- تاریخچه ارزیابی عملکرد ۱۳

۲-۱-۳-۱- ارزیابی عملکرد در ایران ۱۳

۲-۱-۴- دیدگاه های سنتی و جدید در ارزیابی عملکرد ۱۴

۲-۱-۵- سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی و جدید ۱۵

۲-۱-۵-۱- سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد ۱۶

۲-۱-۵-۱-۱- سیستم اندازه گیری حسابداری ۱۶

۲-۱-۵-۱-۲- روش ABC

۲-۱-۵-۱-۳- روش ارزش افزوده اقتصادی ۱۷

۲-۱-۵-۱-۴- روشهای ارزیابی عملکرد افراد ۱۸

۲-۱-۵-۲- سیستمهای جدید ارزیابی عملکرد ۱۸

۲-۱-۵-۲-۱- نظام مدیریت کیفیت ایزو ۱۸

۲-۱-۵-۲-۲- نظام مدیریت بر مبنای هدف ۱۹

۲-۱-۵-۲-۳- نظام مدیریت کیفیت جامع ۱۹

۲-۱-۵-۲-۴- روش بالدریج ۲۰

۲-۱-۵-۲-۵- نظام مدیریت هوشین ۲۰

۲-۱-۵-۲-۶- مدل تعالی سازمانی اروپا ۲۱

بخش دوم: کارت امتیازی متوازن

۲-۲-۱- نظام کارت امتیازی متوازن ۲۴

۲-۲-۲- تعاریف و مفاهیم کارت امتیازی متوازن ۲۴

۲-۲-۳- سیر تکاملی کارت امتیازی متوازن ۲۶

۲-۲-۳-۱- کارت امتیازی متوازن نسل اول ۲۶

۲-۲-۳-۲- کارت امتیازی متوازن نسل دوم ۲۷

۲-۲-۳-۳- کارت امتیازی متوازن نسل سوم ۲۷

۲-۲-۴-روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد ۳۳

۲-۲-۵- ویژگیهای نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد ۳۵

۲-۲-۶- مدل های ارزیابی عملکرد ۳۵

۲-۲-۶-۱- مدل سینک و تاتل (۱۹۸۹) ۳۶

۲-۲-۶-۲- ماتریس عملکرد (۱۹۸۹) ۳۷

۲-۲-۶-۳- تحلیل ذینفعان (۲۰۰۱) ۳۸

۲-۲-۶-۴- چارچوب مدوری و استیپل (۲۰۰۰) ۳۹

۲-۲-۶-۵- الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد ۴۰

۲-۲-۶-۶- مدل تعالی سازمانی اروپا (EFQM) 40

۲-۲-۶-۷- مدل دمینگ ۴۱

۲-۲-۶-۸- مدل مالکولم بالدریج ۴۲

۲-۲-۶-۹- مدل تعالی در کسب و کار کانجی(KBEM)…. ۴۲

۲-۲-۷- کارت امتیازی متوازن مدلهای ارزیابی متوازن عملکرد ۴۳

۲-۲-۸- مطالعه سیستم های ارزیابی عملکرد و انتخاب مناسب ترین سیستم ۴۴

۲-۲-۸-۱- علت های انتخاب کارت امتیازی متوازن ۴۴

۲-۲-۹- معرفی وروابط بین ابعاد استراتژی (سنجه های مالی وغیرمالی) ۴۷

۲-۲-۱۰- منظرهای روش کارت ارزیابی متوازن ۴۹

۲-۲-۱۰-۱- منظر مالی ۵۰

۲-۲-۱۰-۲-منظر مشتری ۵۴

۲-۲-۱۰-۳- منظر فرآیندهای داخلی کسب و کار ۵۸

۲-۲-۱۰-۴- منظر یادگیری و رشد ۶۳

۲-۲-۱۰-۴-۱- اندازه گیری شاخص رضایت کارکنان ۶۵

۲-۲-۱۰-۳-۲- اندازه گیری شاخص نگهداری کارکنان ۶۶

۲-۲-۱۰-۳-۳- اندازه گیری شاخص بهره وری کارکنان ۶۶

۲-۲-۱۱- روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد ۶۸

۲-۲-۱۱-۱- برطرف کردن مانع مربوط به انتقال استراتژی ۶۸

۲-۲-۱۱-۲- برطرف کردن مانع مربوط به عدم هم‌سویی کارکنان ۶۹

۲-۲-۱۱-۳- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم ۶۹

۲-۲-۱۱-۴- برطرف کردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد ۷۰

۲-۲-۱۲- توازن در ارزیابی متوازن ۷۰

۲-۲-۱۲-۱- توازن بین سنجه‌های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت) ۷۰

۲-۲-۱۲-۲- توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان ۷۱

۲-۲-۱۲-۳- توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ۷۱

۲-۲-۱۲-۴- توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد ۷۱

۲-۲-۱۳- اساس موفقیت ۷۲

۲-۲-۱۳-۱- طرفداری مدیریت ارشد ۷۲

۲-۲-۱۳-۲- مدیریت پروژه ۷۲

بخش سوم : پیشینه پژوهش

۲-۳-۱- کاربرد کارت امتیازی متوازن در بانک ها: ۷۵

۲-۳-۲- آشنایی با بانک ملت استان گیلان(صف وستاد) ۷۵

۲-۳-۳-رسالت و خط مشی بانک ملت استان گیلان ۷۶

۲-۳-۴- رسالت بانک ملت……………………… ۷۷

۲-۳-۵- چشم انداز- ارزشها………………….. ۷۸

۲-۳-۶- نقاط قوت و نقاط ضعف ۷۸

۲-۳-۷- فرصتها و تهدیدها ۷۹

۲-۳-۸- ذی نفعان ۸۰

۲-۳-۸ – پژوهش های داخلی ۸۱

۲-۳-۹- تحقیقات خارجی ۸۳

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

۳-۱- مقدمه ۸۷

۳-۲- روش اجرای پژوهش ۸۷

۳-۲-۱- روش پژوهش از نظر هدف ۸۷

۳-۲-۲- روش پژوهش از نظر اجراء ۸۸

۳-۲-۳- روش پژوهش از نظر نحوه جمع آوری داده ها ۸۸

۳-۳-جامعه و نمونه آماری ۸۸

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۸۸

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات ۸۹

۳-۶- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات ۸۹

۳ -۷- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری ۸۹

۳-۷-۱- روایی پرسشنامه ۹۰

۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه ۹۰

۳-۸- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۹۱

۴-۸- نحوه توزیع پرسشنامه………………….. ۹۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

۴-۱- مقدمه ۹۳

۴-۲ – آمار توصیفی متغیرها ۹۴

۴-۲-۱. اندازه رضایت پاسخگویان از بانک ملت ۹۴

۴-۲-۲. اندازه رضایت پاسخگویان از مدل کارت امتیازی متوازن ۹۵

۴-۲-۳. وضعیت ارزیابی عملکرد بانک در زمان گذشته ۹۶

۴-۲-۴- وضعیت ارزیابی عملکرد بانک در زمان فعلی ۹۷

۴-۲-۵- اندازه رضایت پاسخگویان از نحوه ارزیابی عملکرد ۹۸

۴-۲-۶- اختصار وضعیت آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ۹۹

۴-۲-۷- مطالعه وضعیت توزیع متغیرهای پژوهش ۱۰۰

۴-۲-۷-۱- بعد مالی ۱۰۰

۴-۲-۷-۲- بعد مشتری ۱۰۱

۴-۲-۷-۳- بعد فرآیندهای داخلی ۱۰۱

۴-۲-۷-۴- بعد رشد و یادگیری ۱۰۲

۴-۳- آمار استنباطی وبررسی نرمال بودن متغیرها ۱۰۲

۴-۳-۱- آزمون فرضیات ۱۰۳

۴-۳-۱-۱- فرضیه اول: ۱۰۳

۴-۳-۱-۲- فرضیه دوم ۱۰۴

۴-۳-۱-۳- فرضیه سوم ۱۰۵

۴-۳-۱-۴. فرضیه چهارم ۱۰۶

۴-۳-۲- اولویت‌بندی عوامل ۱۰۷

۴-۳-۳. اولویت‌بندی مولفه های تشکیل دهنده ابعاد کارت امتیازی متوازن ۱۰۹

۴-۳-۳-۱. مولفه های بعد مالی ۱۰۹

۴-۳-۳-۲. مولفه های بعد مشتری ۱۱۱

۴-۳-۳-۲. مولفه های بعد فرآیندهای داخلی ۱۱۳

۴-۳-۳-۴. مولفه های بعد رشد و یادگیری ۱۱۴

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۱۱۷

۵-۲- نتایج آمار استنباطی ۱۱۷

۵-۳- پیشنهادها بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش ۱۲۰

۵-۳-۱- پیشنهادات اجرائی ۱۲۱

۵-۳-۲- پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۲۳

۵-۴- محدودیت های پژوهش ۱۲۴

منابع و ماخذ ۱۲۶

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارند

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *