پرشیا فایل | پایان نامه راهکارهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پایان نامه راهکارهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر

  • تعداد دانلود : 2
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 6mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم
با عنوان :
راهکارهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در بخش مرکزی شهرستان نیر

پایان نامه راهکارهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر

چکیده پژوهش راهکارهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر :

طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ی روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و استفاده گردشگران از آن می­شود، است. شهرستان نیر یکی از شهرستان‌های استان اردبیل به جهت داشتن توان­های بالقوه گردشگری روستایی، می­تواند یکی از جنبه ­های ارتقاء کیفیت توسعه روستاهای محدوده­ ی این شهرستان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و ارزیابی نظرات گروه­های درگیر در امر گردشگری، به شناخت پتانسیل‌ها و محدودیت‌های گردشگری نواحی روستایی پرداخته شود.

برای این منظور محدوده مورد مطالعه با جامعه ­ی آماری مشخص انتخاب گردیده و با روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی، وضع موجود محدوده شهرستان نیر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بعد از جمع­آوری داده­ها و اطلاعات با روش تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از دیدگاه سه گروه مسؤلان، مردم محلی و گردشگران پرداخته شده و توصیفی از وضعیت عوامل گردشگری شهرستان نیر به دست آمد.­ برای تعیین وجود ارتباط بین نظرات سه گروه مطالعه شده توسعه گردشگری روستایی از آزمون اسپیرمن و تعمیم نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری از آزمون T-Test استفاده گردید.

نتایج به دست آمده حاکی از وجود توان­های طبیعی و انسانی بالقوه محدوده­ی روستاهای شهرستان نیر بوده و همچنین محدودیت­ها و تنگناهایی به منظور تبدیل این استعدادها به مرحله بالفعل و تسریع روند توسعه گردشگری روستایی وجود دارد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که بین نظرات سه گروه مسؤلین، مردم محلی و گردشگران در توسعه گردشگری روستایی ارتباط معناداری وجود دارد و این ارتباط با آزمون T-Test قابل تعمیم به کل جامعه آماری را امکان پذیر کرد. بنابراین استدلال می­شود که شهرستان نیر از استعداد بالایی برای توسعه گردشگری روستایی برخوردار است.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فهرست مطالب
۱ فصل اول: کلیات تحقیق . .. . .. . .. . – ……………………… ………………………….. ………………………………. ۲
۱-۱ بیان مسئله . . . . . – …………….. ………………………….. ………………………….. …………………………………… ۲
۱-۲- سؤالهای پژوهش . . . . . ….. ………………………….. ………………………….. ……………………………… ۳
۱-۳- فرضیه های تحقیق . . . . …. ………………………….. ………………………….. ………………………………. ۳
۱-۴- ضرورت و اهمیت تحقیق . . . . …………………….. ………………………….. ……………………………. ۴
۱-۵- اهداف تحقیق . . . . . ………… ………………………….. ………………………….. …………………………. ۵
۱-۶- محدوده مورد مطالعه . . . . ………………………….. ………………………….. ………………………….. …….. ۵
۱-۷ موانع و محدودیت . . . . – …. ………………………….. ………………………….. ……………………………….. ۶
۱-۸- بهرهوران تحقیق . . . . . ……… ………………………….. ………………………….. ……………………………. ۶
۱-۹- روش تحقیق . . . . . ………….. ………………………….. ………………………….. ……………………………….. ۶
۱-۱۰ فرایند تحقیق . . . . . – …………. ………………………….. ………………………….. ………………………………. ۷
۱-۱۱ مسائل، مشکلات و محدودیتهای تحقیق . . . – ………………………….. ………………………….. ………… ۹
۲ فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق . .. . .. . – ………………………….. ………………………….. ……… ۱۱
۲-۱ گردشگری روستایی . . . . – ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……….. ۱۱
۲-۲ تعریف گردشگری روستایی . . . . – ……………….. ………………………….. ………………………….. ……….. ۱۲
۲-۲-۱ گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی) . – ……… ………………………….. ………………………….. ……. ۱۳
۲-۳- قلمرو گردشگری روستایی . . . . …………………. ………………………….. ………………………….. ………… ۱۴
۲-۴ انواع گردشگری روستایی . . . . – …………………… ………………………….. ………………………….. ………. ۱۶
۲-۴-۱ گردشگری طبیعی/ روستایی . – ………………………… ………………………….. ……………………………….. ۱۶
۲-۴-۲ گردشگری فرهنگی/ روستایی . – ……………………… ………………………….. ………………………….. …… ۱۶
۲-۴-۳ اکوتوریسم . – ……………………. ………………………….. ………………………….. ……………………………… ۱۶
۲۴-۳-۱ اکوتوریسم به عنوان یک مفهوم. . . . .. . – ……………………. ………………………….. ………………………….. ۱۷
۲-۴-۴ گردشگری دهکدهای . – ……… ………………………….. ………………………….. ………………………….. … ۱۸
۲-۴-۵ گردشگری کشاورزی . – …….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. ۱۸
۲-۴-۶ گردشگری مزرعه . – ………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …… ۱۹
۲-۴-۷ گردشگری سبز . – ……………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………… ۱۹
۲-۵ اثرات توسعه گردشگری روستایی . . . . – ……….. ………………………….. ………………………….. ……………… ۲۰
۲-۶ گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی . . . – …. ………………………….. ………………………….. ………………… ۲۳
۲-۷- گردشگری روستایی، راهبرد توسعه ی روستایی . . . ………………….. ………………………….. …………………. ۳۰
۲-۸ پیشینه تاریخی گردشگری روستایی . . . . – ……… ………………………….. ………………………….. …………………….. ۳۱
۲-۹- گردشگری روستایی در تجارب جهانی . . . …. ………………………….. ………………………….. …………….. ۳۴
۲-۹-۱-۱- گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریکا (ایالت یوتا) . . .. . …………….. ………………………….. ……….. ۳۵
۲-۹-۱-۲ گردشگری روستایی در روستای برونته انگلستان . . .. . – ………………………. ………………………….. ……….   ۳۶
۲-۹-۱-۳- طرح تارکا در انگلستان . . . . .. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………..۳۷
۲-۹-۱-۴- گردشگری روستایی در اسپانیا. . . . .. . ……………………… ………………………….. ……………………………… ۳۹
۲-۹-۱-۵- گردشگری روستای در استرالیا و نیوزلند . . . ……….. ………………………….. ………………………… ۴۰
۲-۱۰- مطالعات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق . . . ………………………. ……………………………… ۴۳
۳ فصل سوم: روششناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه . .. . – ………………………. …………………. ۵۰
۳-۱ روششناسی تحقیق . . . . – ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………. ۵۰
۳-۱-۱ مدل تحلیل – SWOT .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50
۳-۱-۲ آزمون آماری اسپیرمن . – ……. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………. ۵۱
۳-۱-۳ آزمون – T-Test .. .. .. …. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51
۳-۲- آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر . . . . …………… ………………………….. ………………………….. ……………… ۵۲
۳-۳- ویژگیهای جمعیتی . . . . ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………….. ۵۳
۳-۳-۱ جمعیت . – ……………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……. ۵۳
۳-۴- وجه تسمیه نیر . . . . . …….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………. ۵۴
۳-۴-۱- فرهنگ، زبان و دین . ………. ………………………….. ………………………….. ………………………………. ۵۵
۳-۴-۲ اوضاع اقتصادی شهرستان نیر . – ………………………. ………………………….. ……………………………. ۵۵
۳-۴-۲-۱ زراعت و دامداری. . . . . – …………. ………………………….. ………………………….. ……………………….. ۵۵
۳-۴-۲-۲ شیلات . . . . – …………. ………………………….. ………………………….. ……………………………….. ۵۶
۳-۴-۲-۳ صنعت و معدن . . . . – …………. ………………………….. ………………………….. ……………………………….. ۵۶
۳-۴-۲-۴ خدمات و گردشگری. . . . . – …….. ………………………….. ………………………….. …………………………. ۵۷
۳-۵- صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی . . . .. ………………………….. ………………………….. …….. ۵۸
۳-۶- جاذبه های طبیعی گردشگری شهرستان نیر . . . …………………………. ………………………….. ………………………….. ۶۰
۳-۷ جاذبه های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر . . . – ………………………… ………………………….. ………………………….. ۶۵
۳-۷-۱ تپه های قره شیران . – ………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………. ۶۷
۳-۷-۲ سنگ نبشته های اورارتویی . – .. ………………………….. ………………………….. …………………………….. ۶۷
۳-۷-۳- رباط سنگی شاه عباسی . ….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……….. ۶۷
۳-۷-۴ سنگ افراشتههای تاریخی میمند . – ………………….. ………………………….. …………………………………… ۶۸
۳-۷-۵ قبرستان اسلامی قرهشیران . – ………………………….. ………………………….. ……………………………………….. ۶۸
۳-۷-۶ قلعه بوینی یوغون . – …………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………….. ۶۸
۳-۷-۷ فرهاد کُهُلی یا غار فرهاد . – … ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………… ۶۹
۳-۷-۸ قیرمیزی کورپی یا پل قرمز . – ………………………….. ………………………….. ……………………………………. ۶۹
۳-۸ بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری . . . – ………………………….. ………………………….. ………………. ۷۱
۴ فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها و یافته های تحقیق . .. . – ……… ………………………….. ……………….. ۷۵
۴-۱- توصیف کل جمعیت پژوهش . . . . ……………… ………………………….. ………………………….. ………… ۷۵
۴-۲ طبقه بندی دادهها بر حسب مؤلفه ها . . . . – ………. ………………………….. ………………………….. ……………. ۷۷
۴-۳ سنجش روایی و پایایی دادههای به دست آمده به تفکیک گروههای پژوهش . . – ……….. ……………………… ۸۰
۴-۳-۱ سنجش روایی . – ………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………. ۸۰
۴-۳-۲ آزمون پایایی . – …………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. ۸۰
۴-۴- آمار استنباطی و تحلیل استعداد گردشگری روستایی شهرستان نیر . . ……………………… ………………………. ۸۳
۴-۴-۱ سنجش دیدگاه مسئولان نسبت به توانهای گردشگری شهرستان نیر . – …………………………. ……………………. ۸۳
۴-۴-۲ سنجش دیدگاه مردم محلی نسبت به توانهای گردشگری شهرستان نیر . – …………………….. ……………………. ۸۳
۴-۴-۳ سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به جاذبهها و عوامل توسعه گردشگری روستایی . – ……… …………………….. ۸۴
۴-۴-۴ سنجش میزان جاذبههای گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه کل جامعه نمونه . – ……………… …………………. ۸۵
۴-۵ تحلیل تکنیک چهارگانه مدل – SWOT . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85
۴-۵-۱ عوامل دخیل در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر . – …………… ………………………….. …………………. ۸۶
۴-۵-۲ عوامل تأثیر گذار بیرونی در توسعه گردشگری روستایی . – ……………… ………………………….. ……………… ۸۸
۵ فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات . .. . – ……………………. ………………………….. ………………………….. ۹۴
۵-۱ بحث و نتیجه گیری . . . . – .. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………….. ۹۴
۵-۲ آزمون فرضیه های تحقیق . . . . – ……………………. ………………………….. ………………………….. ……………….. ۹۶
۵-۳ تنگناهای توسعه توریسم در شهرستان نیر و تأثیر آن در توسعه توریسم روستایی . – ………………………….. ۱۰۰
۵-۴ پیشنهادات پژوهش . . . . – …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………….. ۱۰۱
۶ منابع: . .. . .. . .. . – ……………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………. ۱۰۳
۷ پیوستها و ضمائم . .. . .. . .. . – ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………….. ۱۰۶
به همراه جداول ، نمودار و شکل ها

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *