پرشیا فایل | پایان نامه بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

پایان نامه بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 7mb

دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته ی اقتصاد نظری
با عنوان:
بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

پایان نامه بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران

چکیده پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران :

در سالهای اخیر، ایده تمرکززدایی مالی به معنی انتقال قدرت تصمیمگیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به نهادهای محلی، در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این واقعیت که تمرکززدایی میتواند منجر به کاهش فقر و نابرابری درآمد شود اولاً، به این علت بوده است که دولتهای محلی برای طراحی و اجرای سیاستهایی که به نیازها و ترجیحات محلی پاسخ دهند، دارای اطلاعات بهتر و انگیزه بیشتر نسبت به دولت مرکزی هستند.

ثانیاً، دولتهای محلی با توجه به نزدیکی به مردم هر منطقه، نسبت به دولت مرکزی بهتر میتوانند سلایق و خواسته های مصرف کنندگان را تشخیص داده و منابع عمومی را به صورت کاراتر تخصیص دهند. همچنین اینکه تمرکززدایی به عنوان ابزاری برای رسیدن به حکمرانی خوب از نظر سطح بالای مشارکت مردم، پاسخگویی مقامات دولتی و کاهش فساد در نظر گرفته شده است، که یک شرط حیاتی برای کاهش فقر است. این مطالعه، تأثیر تمرکززدایی مالی(از بعد درآمد و مخارج)را بر فقر و نابرابری درآمد در استانهای ایران با استفاده از رویکرد داده های پانلی در بازه ی زمانی( ۱۳۸۹:۴ – ۱۳۷۹:۱ ) مورد ارزیابی قرار میدهد.

برای این منظور از شاخصهای نسبت سرشمار، شکاف و شدت فقر برای اندازه گیری میزان فقر و شاخص ضریب جینی برای توزیع درآمد استانها استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا با استفاده از آزمون CD پسران وجود مسئله وابستگی مقطعی برای متغیرهای الگو مورد بررسی قرار گرفت، پس از مشخص شدن وجود وابستگی مقطعی، از آزمونهای ریشه واحد ADF تعمیم یافته به صورت مقطعی ( CADF ) و آزمون همجمعی پانلی وسترلاند و اجرتون  استفاده شده است. برای تخمین ضرایب الگوها نیز از روش بروزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( CUP-FM ) استفاده شده است.

نتایج تخمین نشان میدهد، تمرکززدایی درآمدی در درازمدت باعث کاهش فقر در ایران میشود و تمرکززدایی مخارج باعث افزایش فقر در ایران میشود. همینطور تمرکززدایی مالی از جنبه درآمدی تأثیر منفی بر نابرابری درآمد دارد و در درازمدت باعث کاهش نابرابری درآمد در ایران میشود، ولی از بعد مخارج اثر تمرکززدایی مالی بر نابرابری درآمد مثبت و در درازمدت موجب بدتر شدن توزیع درآمد در ایران میشود.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول: کلیات
۱ – ۱ مقدمه . . . . . – …………….. ………………………….. ………………………….. ………………………… ۲
۱ – ۲ بیان مسأله پژوهش . . . . – …………………….. ………………………….. ………………………….. ….. ۲
۱ – ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق . . . . – …………….. ………………………….. ………………………….. ……… ۵
۱ – ۴ اهداف تحقیق . . . . – ….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. ۶
۱ – ۵ سؤالات تحقیق . . . . – … ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……۶
۱ – ۶ روش تحقیق . . . . – ……. ………………………….. ………………………….. ………………………….. … ۷
۱-۶-۱ روش تجزیه و تحلیل . . . . – ………………. ………………………….. ………………………….. ………. ۷
۱-۶-۲ جامعه آماری . . . . – .. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …….. ۸
۱-۶-۳ ابزار تجزیه و تحلیل . . . . – ………………… ………………………….. ………………………….. …….. ۸
۱-۶-۴ منابع دادهها . . . . – … ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……. ۹
۱-۷ چارچوب تحقیق . . . . – ……………………….. ………………………….. ………………………….. ………. ۱۰
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه . . . . . – ……………. ………………………….. ………………………….. …………………………..  ۱۲
۲-۲ مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر . . – … ………………………….. ………………………….. ۱۳
۲-۳ مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر فقر . . – … ………………………….. ………………………….. ۲۳
۲ – ۴ مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر نابرابری درآمد . . – …………… ………………………….. ۳۷
۲ – ۵ مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد . . – ……………. ………………………….. ۴۷
۲-۶ جمع بندی فصل . . . . – ………………………… ………………………….. ………………………….. ……………………. ۵۵
فصل سوم: مبانی نظری پژوهش
۳ – ۱ مقدمه . . . . . – ……………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……….. ۵۸
بخش اول: مبانی نظری اقتصادی و ساختار الگو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ………… ۵۸
۳ – ۲ تمرکززدایی: تعاریف، منافع و هزینه ها و شاخصهای اندازه گیری . – ……. ………………………….. ۵۹
۳-۲-۱ تعریف تمرکززدایی . . . . – ……………….. ………………………….. ………………………….. ……………. ۵۹
۳-۲-۲ انواع تمرکززدایی . . . . – ………………….. ………………………….. ………………………….. ….. ۶۰
۳-۲-۲-۱ تمرکززدایی سیاسی . . . . – …………. ………………………….. ………………………….. …………… ۶۰
۳-۲-۲-۲ تمرکززدایی اداری . . . . – ……………. ………………………….. ………………………….. ………… ۶۱
۳-۲-۲-۳ تمرکززدایی مالی . . . . – ……………… ………………………….. ………………………….. ……….. ۶۲
۳-۲-۳ منافع تمرکززدایی . . . . – ………………… ………………………….. ………………………….. ……………. ۶۵
۳-۲-۴ هزینه های تمرکززدایی . . . . – …………. ………………………….. ………………………….. ………….. ۶۸
۳-۲-۴-۱ هزینه های مرتبط با سطح تمرکززدایی . . . ………….. ………………………….. …………………….. ۶۹
۳-۲-۴-۲ هزینه های مرتبط با ساختار تمرکززدایی . . – …….. ………………………….. …………………….. ۷۰
۳-۲-۵ شاخص های سنجش تمرکززدایی مالی . . . – …………….. ………………………….. ………………….. ۷۱
۳ – ۳ تعریف فقر و انواع آن . . . . – ………………… ………………………….. ………………………….. ……………. ۷۵
۳-۳-۱ فقر مطلق . . . . – …. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………. ۷۶
۳-۳-۲ فقر نسبی . . . . – …. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………. ۷۶
۳ – ۴ تعاریف خط فقر و نحوه اندازه گیری آن . . . – ………………… ………………………….. ……………….. ۷۷
۳ – ۵ شاخص های سنجش فقر . . . . – …………… ………………………….. ………………………….. ………………….. ۷۹
۳ – ۶ توزیع درآمد و شاخصهای اندازهگیری آن . . . – …………… ………………………….. ………………………… ۷۹
۳-۶-۱ شاخصهای سنجش توزیع درآمد . . . – …………………….. ………………………….. ………………………….. ۸۰
۳ – ۷ معابر تأثیرگذاری تمرکززدایی بر فقر . . . – ……………………. ………………………….. ……………………… ۸۱
۳ – ۸ اثرات بالقوه تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد . . – …………………………. ………………………….. ۸۷
۳-۸-۱ اثرات مستقیم تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد . . – ………………… ………………………….. ۹۰
۳-۸-۲ اثرات غیرمستقیم تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد . . – ………….. ………………………….. ۹۴
۳ – ۹ تمرکززدایی مالی و نابرابری . . . – ……… ………………………….. ………………………….. …………………. ۹۷
۳ – ۱۰ خطرات تمرکززدایی مالی برای کاهش فقر . . – ……… ………………………….. ………………………….. ۱۰۰
۳ – ۱۱ ساختار الگو . . . . – ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………… ۱۰۲
۳ – ۱۲ جمع بندی بخش اول . . . . – …………… ………………………….. ………………………….. ………………. ۱۰۴
بخش دوم: مبانی نظری اقتصادسنجی . . . …………………… ………………………….. ……………………….. ۱۰۶
۳ ۱۳ مزایای استفاده از داده های پانلی . . . – ……………………… ………………………….. ……………………….. ۱۰۷
۳-۱۳-۱ چارچوب کلی دادههای پانلی . . . – ………………………. ………………………….. …………………….. ۱۰۸
۳-۱۳-۲ آزمون استقلال مقطعی پسران ) – ۲۰۰۴ ………………………….. ………………………….. ….. . . . . . . .  ۱۰۹
۳-۱۳-۳ آزمونهای مانایی در داده های پانلی . . . – ……………. ………………………….. ………………………….. ۱۱۰
۳-۱۳-۳-۱ آزمون مانایی پسران ) – ۲۰۰۳ ………………………….. ………………………….. ………………… ۱۱۲
۳-۱۳-۴ آزمونهای همجمعی . . . . – ……….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۲
۳-۱۳-۴-۱ آزمون همجمعی پانلی وسترلاند و اجرتون ) – ۲۰۰۸ ………………………….. …………. . . . . . . .  ۱۱۳
۳-۱۳-۵ برآوردگر – CUP-FM بای، کائو و انجی . . ….. ………………………….. ………………………….. ۱۱۷
فصل چهارم: برآورد الگو و تجزیه و تحلیل نتایج
۴-۱ مقدمه . . . . . – …………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. … ۱۲۲
۴-۲ روند تمرکززدایی در ایران . . . – ………. ………………………….. ………………………….. ……….. ۱۲۲
۴-۳ معرفی الگو . . . . – …. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………۱۲۷
۴-۴ دادههای مورد استفاده در الگو . . . – .. ………………………….. ………………………….. …………………… ۱۲۹
۴-۵ نتایج آزمون وابستگی مقطعی . . . – … ………………………….. ………………………….. ………………….. ۱۳۴
۴-۶ نتایج آزمون ریشه واحد . . . . – ………….. ………………………….. ………………………….. ………………. ۱۳۶
۴-۷ نتایج آزمون همجمعی پانلی وسترلاند و اجرتون ) – ۲۰۰۸ ………………………….. …………… . . . . . . . . .  ۱۳۸
۴-۸ نتایج تخمین ضرایب درازمدت به روش – CUP-FM.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 141
۴-۸-۱ نتایج تخمین ضرایب الگوهای مربوط به فقر . . – …. ………………………….. ………………………….. ۱۴۱
۴-۸-۲ نتایج تخمین ضرایب الگوهای مربوط به نابرابری درآمد . . – ……………. ………………………….. ۱۴۷
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه . . . . . – ……….. ………………………….. ………………………….. …………………………….. ۱۵۳
۵ – ۲ خلاصه تحقیق . . . . – ………………………… ………………………….. ………………………….. …………….. ۱۵۳
۵-۳ نتیجه گیری . . . . – … ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………….. ۱۵۷
۵-۴ توصیه های سیاستی . . . . – ……………….. ………………………….. ………………………….. …………۱۶۲
۵-۵ محدودیتهای تحقیق . . . . – ……………. ………………………….. ………………………….. ………………………. ۱۶۴
۵ – ۶ پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده . . . – …………………….. ………………………….. ………………………….. ۱۶۴
منابع و مأخذ:
منابع اینترنتی . . . . ………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………… ۱۶۵
منابع فارسی . . . . . …………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………….. ۱۶۵
منابع انگلیسی . . . . ………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………. ۱۷۳
پیوستها:
پیوست شماره ۱ : شاخصهای اندازه گیری فقر . . . ………….. ………………………….. ………………………….. ۱۹۱
پیوست شماره ۲ : شاخصهای اندازه گیری توزیع درآمد . . ………………………….. ………………………….. ۱۹۵
پیوست شماره ۳ : نحوه برآورد داده های فصلی از دادههای سالانه . . ……………. ………………………….. ۲۰۱
پیوست شماره ۴ : دادههای مربوط به خط فقر (ریال) در مناطق شهری استانهای ایران . …… ۲۰۵
پیوست شماره ۵ : دادههای مربوط به خط فقر(ریال)در مناطق روستایی استانهای ایران . .. ۲۰۶
پیوست شماره ۶ : دادههای سالانه مربوط به شاخص تمرکززدایی درآمدی در استانهای ایران طی
سالهای ۱۳۸۹ – ۱۳۷۹ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. … .. ۲۰۷
پیوست شماره ۷ : دادههای سالانه مربوط به شاخصهای تمرکززدایی مخارج( ۱ ) و ( ۲ )در استانهای
ایران طی سالهای ۱۳۸۹ – ۱۳۷۹ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. …. .. ۲۰۸
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *