پرشیا فایل | بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری

  • تعداد دانلود : 6
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 436kb
  • تعداد برگه: 132

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : مدیریت بازرگانی

بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند) در صفحات اجتماعی رستوران ها

 

بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند) در صفحات اجتماعی رستوران ها

چکیده

ایجاد و حفظ وفاداری به برند یکی از زمینه های اصلی تحقیقات بازاریابان است که بازاریابان از ابزارهای متعددی برای حفظ وفاداری به برند مشتریان استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای جدیدی است که برای حفظ وفاداری به برند مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد.هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند) در صفحات اجتماعی رستوران های (لوشاتر، البرز،رستوران گردان برج میلاد) شهر تهران می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی می‌باشد.جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان رستوران های (لوشاتر، البرز،رستوران گردان برج میلاد)، لذا نمونه آماری این مطالعه شامل ۳۸۴ نفر می‌باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است، پایایی پرسشنامه به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی محتوایی آن با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفته است، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای فواید اجتماعی،فواید پولی بر مشارکت فعال مصرف کنندگان در صفحات اجتماعی تاثیر مثبت،مستقیم و معناداری دارد، ولی فواید عملکردی و فواید لذت باورانه بر مشارکت فعال تاثیر غیر معناداری دارد، همچنین نتایج نشان داد که مشارکت فعال و اعتماد به نام تجاری بر تعهد به نام تجاری تاثیر ساختاری مثبت،مستقیم ومعناداری دارد،همچنین مشارکت فعال بر اعتماد به نام تجاری تاثیر مثبت،مستقیم و معناداری دارد.

واژگان کلیدی:مشارکت فعال ،صفحات اجتماعی،تعهد به نام تجاری،اعتماد به نام تجاری، روابط مصرف کننده .

 

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه. ۲

۱-۲بیان مسئله پژوهش… ۲

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش… ۳

۱-۴  اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴-۱ اهداف اصلی.. ۵

۱-۴-۲ اهداف فرعی.. ۵

۱-۵  چارچوب نظری تحقیق.. ۵

۱۶ مدل تحقیق: ۷

۱-۷ فرضیات پژوهش… ۸

۱ – ۸  قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق. ۸

۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق. ۸

۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق. ۸

۱-۹ روش تحقیق: ۹

۱-۹-۱ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات: ۹

۱-۱۰ جامعه آماری.. ۹

۱-۱۱تعاریف اصطلاحات و متغیر های تحقیق.. ۱۰

فصل دوم: ادبیات  نظری تحقیق

مقدمه. ۱۳

۲-۱بخش اول:  نظریه ها. ۱۳

۲-۱- ۱نام و نشان تجاری.. ۱۳

۲-۱-۲تعریف ارزش نام و نشان تجاری.. ۱۸

۲-۱-۲-۱ گسترش دامنه محصول. ۱۹

۲-۱-۲-۲ گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری: ۲۰

۲-۱-۲-۳ نام و نشان چند گانه تجاری.. ۲۰

۲-۱-۲-۴ نام‏ها و نشان‏های تجاری جدید. ۲۱

۲-۱-۳ سنجش اندازه‏های نام تجاری.. ۲۱

۲-۱-۳-۱ تمرکز فکری و نام تجاری.. ۲۲

۲-۱-۳-۲ اندازه‏های متمرکز بر نام تجاری.. ۲۳

۲-۱-۴ ساختن نام تجاری.. ۲۴

۲-۱-۵ قدرت نام‏های تجاری تخصصی.. ۲۵

۲-۱-۶ تبدیل نام‏های تجاری به نمادها ۲۵

۲-۱-۷ فواید ارزش نام ونشان تجاری.. ۲۷

۲-۱-۸ ابعاد ارزش برند. ۲۸

۲-۱-۸-۱ کیفیت ادراک شده ۲۸

۲-۱-۸-۲ وفاداری برند. ۲۹

۲-۱-۸-۳  آگاهی برند. ۳۱

۲-۱-۸-۴ ارتباطات برند(تداعی برند) ۳۲

۲-۱-۹  روابط میان ابعاد ارزش برند. ۳۲

۲-۱-۱۰ روابط میان فعالیت های بازاریابی و ابعاد ارزش برند. ۳۳

۲-۱-۱۰-۱ مخارج تبلیغاتی.. ۳۳

۲-۱-۱۰-۲ نگرش نسبت به تبلیغات.. ۳۵

۲-۱-۱۰-۳ ترفیعات فروش… ۳۶

۲-۱-۱۰-۴ ترفیعات قیمتی.. ۳۷

۲-۱-۱۱ صفحات اجتماعی به عنوان جوامع نام تجاری آنلاین.. ۳۷

۲-۱-۱۱-۱ مشارکت فعال. ۳۹

۲-۱-۱۱-۲فواید مشارکت.. ۴۰

۲-۱-۱۱-۳ فواید کاربردی.. ۴۰

۲-۱-۱۱-۴ فواید اجتماعی.. ۴۱

۲-۱-۱۱-۵ فواید لذت باورانه. ۴۲

۲-۱-۱۱- ۶مزایای پول. ۴۳

۲-۱-۱۱-۷ تاثیر منافع در مشارکت فعال. ۴۴

۲-۱-۱۱-۸ تعهد به نام تجاری در میان اعضای جامعه آنلاین.. ۴۵

۲-۱-۱۱-۹  اعتماد به نام تجاری در میان اعضای جامعه آنلاین.. ۴۵

۲-۱-۱۲ مدل مفهومی تحقیق. ۴۶

۲-۲ بخش دوم: پیشینه پژوهش… ۴۸

۲-۲-۱ پیشینه داخلی.. ۴۸

۲-۲-۲پیشینه خارجی: ۵۱

۲-۳بخش سوم: معرفی قلمرو مکانی تحقیق.. ۵۳

۲-۳-۱ معرفی رستوران لوشاتو. ۵۳

۲-۳-۲ معرفی رستوران البرز. ۵۶

۲-۳-۳ معرفی رستوران گردان برج میلاد تهران. ۵۸

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۶۲

۳-۲- جهت گیری پژوهش : ۶۲

۳-۳- متغیرهای پژوهش : ۶۴

۳-۴- جامعه و نمونه آماری.. ۶۵

۳-۵- روش نمونه گیری.. ۶۵

۳-۶- حجم نمونه. ۶۵

۳-۷- ابزارهای جمع آوری داده‌ها. ۶۶

۳-۷-۱- انواع ابزارها ۶۷

۳-۸- مراحل طراحی پرسشنامه. ۶۷

۳-۸-۱- محتوای پرسشنامه. ۶۸

۳-۸-۲- مقیاس اندازه گیری پرسشنامه. ۶۹

۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۰

۳-۹-۲- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه. ۷۰

۳-۹-۱- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. ۷۰

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل دادهها. ۷۲

۳-۱۰-۱-  آمار توصیفی: ۷۳

۳-۱۰-۲-آمار استنباطی: ۷۳

۳-۱۰-۲-۱- مدل یابی معادلات ساختاری.. ۷۴

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه. ۸۰

۴-۲-آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق.. ۸۱

۴-۳-آزمون نرمال بودن متغیرها. ۸۵

۴-۳-۱- نتایج آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) متغییرهای تحقیق. ۸۶

۴-۴- مدل اندازه گیری.. ۸۷

۴-۴-۱- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر فواید عملکردی.. ۸۸

۴-۴-۲- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر فواید اجتماعی.. ۸۹

۴-۴-۳- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر فواید لذت باورانه. ۹۰

۴-۴-۴- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییرهای فواید پولی.. ۹۲

۴-۴-۵- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر مشارکت فعال. ۹۳

۴-۴-۶- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر اعتماد به نام تجاری.. ۹۵

۴-۴-۷- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییرتعهد به نام تجاری.. ۹۷

۴-۵- ارزیابی بخش ساختاری.. ۹۸

۴-۵-۱ بررسی ضرایب استاندار و ضرایب معنادار متغیرهای تحقیق. ۹۸

۴-۵-۲ برازش مدل تحقیق. ۱۰۱

۴-۶-آزمون فرضیات… ۱۰۲

۴-۶-۱ فرضیه اول : ۱۰۲

۴-۶-۲ فرضیه دوم : ۱۰۲

۴-۶-۳ فرضیه سوم : ۱۰۳

۴-۶-۴فرضیه چهارم : ۱۰۴

۴-۶-۵فرضیه پنجم : ۱۰۴

۴-۶-۶فرضیه ششم: ۱۰۵

۴-۶-۷ فرضیه هفتم : ۱۰۵

۴-۷-خلاصه. ۱۰۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۱۰۸

۵-۲- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج.. ۱۰۹

۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی.. ۱۰۹

۵-۲-۲- نتایج آمار استنباطی.. ۱۱۰

۵-۲-۲-۱- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه اول. ۱۱۰

۵-۲-۲-۲- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم. ۱۱۰

۵-۲-۲-۳- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم. ۱۱۰

۵-۲-۲-۴- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه چهارم. ۱۱۰

۵-۲-۲-۵- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه پنجم. ۱۱۰

۵-۲-۲-۶- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ششم. ۱۱۱

۵-۲-۲-۷- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه هفتم. ۱۱۱

۵-۳- پیشنهادات کاربردی براساس فرضیه ها. ۱۱۱

۵-۳-۱- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه اول. ۱۱۱.

۵-۳-۲- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه دوم. ۱۱۱

۵-۳-۳- یافته‌های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم. ۱۱۱.

۵-۳-۴- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه چهارم. ۱۱۱

۵-۳-۵- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه پنجم. ۱۱۲

۵-۳-۶- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه ششم  ۱۱۲

 

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *