پرشیا فایل | تطابق محتوای کتاب های درسی پایه دهم با اصول سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

تطابق محتوای کتاب های درسی پایه دهم با اصول سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی درسی

با عنوان:

بررسی میزان تطابق محتوای کتاب های درسی پایه دهم با اصول سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵

تطابق محتوای کتاب های درسی پایه دهم با اصول سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تطابق محتوای کتاب های درسی پایه دهم با اصول سازماندهی محتوا از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ انجام گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان پایه دهم مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان تربت حیدریه به تعداد۲۴۳ نفر می باشد. نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه­ای شامل ۱۴۸ نفر از دبیران پایه دهم انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته میزان تطابق محتوای کتاب های درسی پایه دهم با اصول سازماندهی محتوا می باشد. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، به کمک نرم افزار آماری ۲۲spss تحلیل شد. یافته­های پژوهش نشان داد بین محتوای کتاب­های درسی پایه دهم  با اهداف کلی کتاب­های پایه دهم ، نیازهای جامعه ، توانایی­های ذهنی و علایق فراگیران و اصول کلی تنظیم محتوا (ملاک­های توالی، تداوم، وحدت)رابطه معناداری وجود دارد .

کلید واژه: تطابق محتوای کتاب های درسی، اصول سازماندهی محتوا، معلمان،برنامه ریزی درسی،تربت حیدریه،محتوای درسی.

بخشی از مقدمه:

یکی از مسایل مهمی که همواره افکار فلاسفه، علماء و نظریه پردازان تعلیم و تربیت و نیز دست اندرکاران نظام های آموزشی را به خود مشغول داشته است این است که دانش­آموزان چه چیزهایی باید بیاموزند؟ این توجه ناشی از این حقیقت است که هـر انـدازه هـم کـه اهداف تعلیم و تربیت عالی بوده و دقیق هم مشخص شده باشند، بدون محتوایی خوب و مناسب امکان تحقق این اهداف وجود نخواهد داشت(میرلوحی، ۱۳۷۸). بلکه تغییرات سریع و پیشرفت های مداوم بشر در حوزه­های مختلف علمی عامل عمده ناپایداری و عدم ثبات معلومات شـده و دو مسأله انفجار دانش و منسوخیت اطلاعات را باعث گردیده است. انفجار دانش و منسوخیت اطلاعات و همچنین اولویت های ملی و موضوعات خاص، بازنگری مستمر برنامه های آموزشی را اجتناب ناپذیر ساخته است(موسی­پور، ۱۳۸۲).

در طی ۱۰۰ سال گذشته تغییرات محتوای برنامه درسی از روش های به کار برده شده در طراحی برنامـه درسـی متاثر شده است و در آن اثر گذاشته است. تغییرات اجتماعی نیز در تحول محتوای برنامه درسی مؤثر بوده است. صد سـال قبـل محتـوای برنامـه برای انتقال معرفت گردآوری شده انسانی به جوانان در حول رشته­های علمی سازماندهی می­شد. بابیت به مقدمه اش در مورد روش علمی در برنامه­ریزی درسی، مهارت های مورد نیاز بزرگسالان را به عنوان محتوای مشروع برنامه درسی افزود. کار برونر و دیگران در پروژه­های ملی برنامه­ریزی درسی، به سازماندهی برنامه درسی حول رشته­های علمی و غالبا به بهای تجهیز فراگیران برای پاسخگویی به نیازهای  بزرگسالان مجدداً تأکید کرد. تغییرات در زمینه نحوه نگرش دست اندرکاران تعلیم و تربیت به فراگیران اثرات وسیع تری بر محتوای برنامه درسی داشته است.  نظریات هال در ابتدای قرن بیستم این اصل را که مـدارس بایـد خـود را بـا نیازهـا، علایق و قابلیت های فراگیران هماهنگ نمایند به طور عام مورد شناسایی قرار داد. تغییرات اجتماعی نیز در محتوای برنامه درسی تأثیر وسیعی داشته است…

بخشی از بیان مسئله:

پژوهش در مورد معیارهای علمی انتخـاب و سـازماندهی محتـوای کتـاب هـای درسـی دوره متوسطه چندان زیاد نیست، هر چند که در مورد کتابهای درسی در ۲۰ سال اخیـر چندین پژوهش صورت گرفته است. برخی از این پژوهش­ها ناظر بر یک برنامـه درسـی خـاص بوده است و برخی، عموم برنامه های درسی را مورد بررسی قرار داده اند. اگرچه از سال ۱۳۸۱ به بعد اصلاحاتی در کتاب­های درسی صورت گرفته است ، با این حال، آگاهی از میزان کیفیت این کتاب ها نیازمند بررسی مجدد است. زیراکتاب­های درسی به لحاظ میزان توجه به معیارهای انتخاب و سازماندهی محتوا نیازمنـد بازنگری هستند. . بنابراین روشن­سازی این معیارها و میزان رعایـت آنهـا در انتخـاب و سـازماندهی محتوا منجر به ارتقاء کیفیت کتاب های درسی خواهد شد. مهمترین معیارهای عام در انتخاب محتوای کتاب­های درسی با توجـه بـه آراء صـاحب نظـران مختلف به شرح زیر است: انتقال میراث فرهنگی، آشنایی با مفاهیم اساسی و پایه در علوم مختلف و روش کسب دانش، مهارت­ها و نگرش­ها در علوم، کاربرد در زندگی روزانه، یاد دادن چگونه یاد گرفتن،کمک به رشد قدرت تفکر دانش­آموزان،  توجه به آرمان­های اعتقادی و سیاسی، توجه به پیشرفت­های علمی و فناوری،  توجه به نیازهای محلی، ملی و جهانی،  توجه به علائق و نیازهای دانش­آموزان- توجه به ارزشهای دینی، اخلاقی و اجتماعی،  تناسب حجم محتوا با زمان تـدریس . سازماندهی محتوا به نحوه چینش محتوا در یک کتاب درسی و یا کتاب­های درسی یک پایـه و چگونگی پشت سرهم قرار گرفتن اجزای مفاهیم آموزشی براساس مجموعه­ای از شاخص­های علمی و تربیتی (ملاحظات منطقی، روانشناسی نظیر تحولات رشد، اصول یادگیری) و محیطـی اشاره دارد…

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده

مقدمه

۱-۲      بیان مسئله

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱      هدف اصلی

۱-۴-۲ اهداف فرعی

۱-۵ فرضیه های پژوهش

۱-۵-۱ فرضیه اصلی

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی

۱-۶  سئوال های پژوهش

۱-۶-۱ سوال اول(سئوال اصلی)

۱-۶-۲ سئوالات فرعی

۱-۷ تعریف واژه¬ها ومفاهیم

۱-۷-۱ تعریف نظری متغیرهای پژوهش

۱-۷-۱-۱ برنامه درسی

۱-۷-۱-۲ محتوای برنامه درسی

۱-۷-۱-۲-۱ توالی محتوا

۱-۷-۱-۲-۲ تداوم محتوا

۱-۷-۱-۲-۳ وحدت محتوا

۱-۷-۱-۳ نیازهای فراگیران

۱-۷-۱-۴ نیازهای جامعه

۱-۷-۱-۵ اصول سازماندهی محتوا

۱-۷-۱-۶کتاب درسی

۱-۷-۲ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

۱-۷-۲-۱ میزان تطابق محتوای کتاب­های درسی
۱-۷-۲-۲ محتوا کتاب های درسی
۱-۷-۲-۳ اصول سازماندهی محتوا
۱-۸ متغیرهای تحقیق
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ برنامه ریزی درسی (تحصیلی)
۲-۳ اهمیت و جایگاه هدف در برنامه درسی
۲-۴ رابطه هدف با برنامه درسی
۲-۵ منابع تعیین هدف­های آموزشی
۲-۶ جایگاه محتوا در نظام آموزشی
۲-۷ تحلیل محتوا کتاب درسی
۲-۸ محتوا
۲-۹ محتوای آشکار و محتوای پنهان
۲-۱۰ اهمیت محتوا در فرایند آموزش
۲-۱۱ اصول انتخاب محتوا
۲-۱۲ سازماندهی محتوا
۲-۱۳ شیوه ­های سازماندهی محتوا
۲-۱۴ تاریخچه کاربرد تحلیل محتوا
۲-۱۵ ضرورت تحلیل محتوای درسی
۲-۱۶ ویژگی ها و شروط تحلیل محـتوا
۲-۱۷ مراحل تحلیل محتوا
۲-۱۸ کاربرد تحلیل محتوا
۲-۱۹ نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طراحی کتاب های درسی
۲-۲۰ تحلیل محتوا و کاربرد روش شناختی آن در تحلیل کتب درسی
۲-۲۱ کاربردها و اهداف روش تحلیل محتوا
۲-۲۲ کاربردهای تحلیل محتوای کتاب درسی
۲-۲۳ ابعاد تحلیل محتوای کتاب درسی

۲-۲۶ سطوح هدف های آموزشی
۲-۲۷ انواع اهداف آموزشی
۲-۲۸ اصول سازماندهی محتوا در برنامه درسی پایه دهم
۲-۲۹ ارتباط محتوا و هدف
۲-۳۰ بحثی در اهداف و محتوای کتب
۲-۳۱ محتوای آموزشی کتب پایه دهم
۲-۳۲ پیشینه پژوهش
۲-۳۲-۱ پژوهش های انجام شده داخلی
۲-۳۲-۲ پژوهش های انجام شده خارجی
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش پژوهش
۳-۳ جامعه­ی آماری و  روش نمونه­گیری
۳-۳-۱ جامعه آماری پژوهش
۳-۳-۲ روش نمونه­ گیری و حجم نمونه
۳-۳-۲-۱ حجم نمونه
۳-۴ابزارگردآوری اطلاعات
۳-۴-۱ پرسشنامه میزان تطابق محتوای کتاب های درسی پایه دهم با اصول سازماندهی محتوا به صورت محقق ساخته
۳-۵ روش گردآوری اطلاعات
۳-۶ روش تجزیه وتحلیل داده­ها
۳-۶-۱ آمار توصیفی
۳-۶-۲ آمار استنباطی
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ آمار توصیفی
۴-۲-۱ بررسی ویژگی­های جمعیت شناختی آزمودنی­ها
۴-۲-۱-۱ اطلاعات فردی
۴-۲-۱-۲ اطلاعات میزان تحصیلات
۴-۲-۱-۳ اطلاعات سابقه تدریس
۴-۲-۱-۴ اطلاعات رشته تحصیلی
۴-۲-۲ توصیف متغیرهای پژوهش
۴-۲-۳ تحلیل داده­ها
۴-۲-۳-۱ آزمون  توزیع دادها   (نیکویی برازش)
۴-۲-۳-۲ آزمون فرضیه­های پژوهش
۴-۲-۳-۲-۱ آزمون فرضیه اول
۴-۲-۳-۲-۲ آزمون فرضیه دوم
۴-۲-۳-۲-۳ آزمون فرضیه سوم
۴-۲-۳-۲-۴ آزمون فرضیه چهارم
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث وپیشنهاد
۵-۱ مقدمه
۵-۲ بحث و نتیجه گیری
۵-۲-۱ بحث و نتیجه­ گیری از فرضیه اول
۵-۲-۲ بحث و نتیجه گیری از فرضیه دوم
۵-۲-۳ بحث و نتیجه­ گیری از فرضیه سوم
۵-۲-۴ بحث و نتیجه گیری فرضیه جهارم
۵-۳ پیشنهادهای تحقیق
۵-۴ محدودیت های تحقیق
منابع
Abstract
پیوست­ها
پیوست (الف-۱) پرسشنامه اصول سازماندهی محتوا

جدول شماره­ی(۳-۱) آمار دبیران پایه دهم دبیرستان­های دخترانه تربت حیدریه
جدول شماره­ی(۳-۲) آمار دبیران پایه دهم دبیرستان­های پسرانه تربت حیدریه
جدول شماره­ی(۳-۳)آمارحجم نمونه دبیران پایه دهم دبیرستان­های دخترانه تربت حیدریه
جدول شماره­ی(۳۴)آمارحجم نمونه دبیران پایه دهم دبیرستان­های پسرانه تربت حیدریه
جدول شماره­ی(۳-۵) : تعداد سوالات، آزمودنیها و نتایج ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه پرسشنامه اصول سازماندهی محتوا
جدول شماره­ی(۳-۶) همبستگی مولفه­ی تطابق محتوا با اهداف درس با گویه­های آن
جدول شماره­ی :(۳-۷) همبستگی مولفه­ی تطابق محتوای درس با تجارب یاد گیری با گویه­های آن

جدول شماره­ی (۳-۸) همبستگی مولفه­ی تطابق محتوا کتاب با نیاز های جامعه با گویه­های آن
جدول شماره­ی(۳-۹) همبستگی مولفه­ی تطابق محتوای درس با اصول کلی تنظیم محتوا (ملاک­های توالی، تداوم، وحدت( با گویه­های آن
جدول شماره­ی(۳-۱۰ ): پایایی پرسشنامه میزان تطابق محتوای کتاب های درسی
جدول شماره­ی(۴-۱): فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس جنسیت
جدول شماره­ی(۴-۲): فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس میزان تحصیلات
جدول شماره­ی(۴-۳): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب  سابقه تدریس
جدول شماره­ی(۴-۴): فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب  رشته تحصیلی
جدول شماره­ی(۴-۵): میانگین مولفه های متغیر اصول سازماندهی محتوا
جدول شماره­ی(۴-۶) :توصیف خرده مقیاس متغیر اصول سازماندهی محتوا
جدول شماره (۴-۷) نرمال بودن متغیر اصول سازماندهی محتوا
جدول شماره­ی (۴-۸): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین محتوای کتاب­های درسی پایه دهم با اهداف کلی کتاب­های پایه دهم
جدول شماره­ی (۴-۹): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین محتوای کتاب­های درسی پایه دهم با نیازهای جامعه
جدول شماره­ی (۴-۱۰): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین محتوای کتاب­های درسی پایه دهم با توانایی­های ذهنی و علایق فراگیران

جدول شماره­ی (۴-۱۱): نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین محتوای کتاب­های پایه دهم
با اصول کلی تنظیم محتوا (ملاک­های توالی، تداوم، وحدت)

یخشی از منابع:

-آقازاده،ناصر(۱۳۷۶)، بررسی محتوای کتاب های علوم سال اول دبیرستان نظام جدید باتوجه به اصول برنامه ریزی درسی ازنظردبیران ودانش آموزان شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.

-احمدی، بابک.(۱۳۹۴)، از نشانه های تصویری تا متن: به سوی نشانه شناسی ارتباط دیداری. تهران: نشر مرکز.

-امیر تیموری، محمد حسن (۱۳۹۳). طراحی پیام های آموزشی. تهران:سمت.

-الکساندر، ویلیام، سیلور جی گالن، ام، لوئیس آرتورجی (۱۳۸۲)، برنامه ریزی برای تدریس و یادگیری بهتر. ترجمه غلامرضا خوی نژاد. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

-بای، ولی اله.(۱۳۷۷). بررسی میزان تطابق تصاویر کتاب فارسی دانشجویان تکنولوژی آموزشی.

-بخشی،حامد(۱۳۸۵)،جزوه مقدمه ای بر تکنیک تحلیل محتوا.

-برزگری بناد کوکی، اعظم؛ ایزدی، معصومه؛ دادآفرین، نجمه؛ دهقان زاده، سمیرا(۱۳۹۴)،

-فرانکفورد، جاوا؛ نچمیاس، دیوید(۲۰۱۱)، روشهای پژوهش در علوم اجتماعی، مترجمان: لاریجانی، فاضل؛ فاضلی، رضا؛ ساروخانی، باقر(۱۳۹۰) ، تهران، سروش.

-حاجی زاده، فرشته(۱۳۸۶)، ارزیابی محتوایی کتاب آموزش مهارت هایی برای زندگی، پایه پنجم ابتدایی بر اساس اصول انتخاب محتوا در برنامه ریزی درسی از دیدگاه صاح بنظران شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

-حسن مرادی، نرگس(۱۳۹۳). تحلیل محتوای کتاب درسی. تهران: آییژ.

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *