پرشیا فایل | تحلیل پویای سازه ها با استفاده از تابع اولیه گیری نوین به روش تخمین - تصحیح | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

تحلیل پویای سازه ها با استفاده از تابع اولیه گیری نوین به روش تخمین – تصحیح

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 7mb

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه
با عنوان:
تحلیل پویای سازه ها با استفاده از تابع اولیه گیری نوین به روش تخمین – تصحیح

تحلیل پویای سازه ها با استفاده از تابع اولیه گیری نوین به روش تخمین - تصحیح

خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

روش های تحلیل سامانه های پویا بررسی می شوند. سپس، شیوه های تابع اولیه گیری عددی دسته بندی
می شوند. در ادامه، با ترکیب شیوه های ضمنی و صریح، یک روش تابع اولیه گیری عددی نوینِ مرتبه بالا
به روش تخمین-تصحیح ،NPCm ،معرفی می گردد. با تعریف عامل های وزنی، بردار های تغییرمکان و
سرعت در گام جاری، به ترتیب تابع بردارهای سرعت و شتاب چند گام پیشین پنداشته می شوند . آنگاه ،
عامل های وزنی به گونه ای محاسبه می شوند که خطا کمینه گردد. این کار به یاری دنباله ی تیلور و بسط
دوجمله ای انجام می شود. افزون بر این، پایداری عددی روش پیشنهادی با برپایی ماتریس بزرگنمایی
روش های ضمنی و صریح، بررسی می شود. به دنبال آن، راهکاری برای بهبود دامنه ی پایداری روش
ضمنی نوین ارایه می شود. در ادامه، کارایی روش های پیشنهادی با حل پاره ای مساله ی سنگ  نشانه با
رفتار خطی و ناخطی هندسی، آزموده می شود. برای این کار، یک برنامه ی رایانه ای نوشته شده است.
نتایج عددی نشان می دهند که در گام زمانی یکسان، روش ارایه شده عملکرد بهتری نسبت به سایر
روش های متداول ضمنی مانند بتای نیومارک و ویلسون-تتا دارد. در پایان، پیشنهاداتی برای پژوهش
بیشتر ارایه می شود.

واژه های کلیدی: تحلیل پویای سازه ها ،  تابع اولیه گیری عددی ،  روش تخمین-تصحیح ، تحلیل عددی.

فهرست مطالب گرداوری شده:

I ……………………………………………………………………… نمای هی نشانه ها
IV …………………………………………………………….. فهرست شکل ها
VII ……………………………………………………………….. فهرست جدول ها
فصل ۱: آغاز سخن ۱
-۱-۱ پیشگفتار …………………………………………………………………………….. ۲
-۲-۱ روشهای تحلیل سامانه های پویا ………………………………………………… ۲
۱- روشهای تحلیلی ………………………………………………………… ۳ -۲-۱
۲- روشهای عددی ……………………………………………………….. ۴ -۲-۱
-۳-۱ ساماندهی ……………………………………………………………………. ۵
فصل ۲: روش های عددی در سامانه های پویا ۶
-۱-۲ پیشگفتار …………………………………………………………………………….. ۷
-۲-۲ خطاهای عددی ……………………………………………………………………… ۷
-۳-۲ پایداری ………………………………………………………………………………. ۹
۱- نگره ی فُرمِ متعارف جردن ………………………………………….. ۱۱ -۳-۲
۲- معیار پایداری …………………………………………………………….. ۱۳ -۳-۲
-۴-۲ معیارهای سنجش دقت……………………………………………………….. ۱۴
۱- نسبت میرایی الگوریتمی ……………………………………………….. ۱۵ -۴-۲
۲- خطای نسبی زمان تناوب ………………………………………….. ۱۶ -۴-۲
-۵-۲ روش های تابع اولی هگیری ………………………………………….. ۱۶
۱- روش های صریح ……………………………………………………….. ۱۷ -۵-۲
۱- روش تفاضل محدود مرکزی ……………………………………. ۱۸ -۱-۵-۲
۲- روش چانگ – لی ………………………………………….. ۲۰ -۱-۵-۲
۳- روش زای ………………………………………………………… ۲۲ -۱-۵-۲
۴- روش صریح بر پایه ی تابع تبدیل گسسته …………………… ۲۲ -۱-۵-۲
۲- روش های ضمنی ………………………………………………………… ۲۵ -۵-۲
۱- روش هوبالت …………………………………………………………… ۲۵ -۲-۵-۲
۲- روش بِتای نیومارک ………………………………………………….. ۲۶ -۲-۵-۲
۳- روش ویلسون – تتا …………………………………………………… ۲۷ -۲-۵-۲
۴- روش های هم جایگی………………………………………………….. ۲۹ -۲-۵-۲

۵- روش هیلبر، هیوز و تیلور …………………………………………….. ۳۱ -۲-۵-۲
۶- الگوریتم های تک گامی مرتبه بالا ………………………………………. ۳۳ -۲-۵-۲
۷- روش تتا یک ……………………………………………………………….. ۳۵ -۲-۵-۲
۸- روش آلفای تعمی میافته ………………………………………………….. ۳۶ -۲-۵-۲
۹- روش عمومی موداک و سوتلینو …………………………………. ۳۷ -۲-۵-۲
۱۰ – روش تابع اولی هگیری مرکب ……………………………………….. ۳۹ -۲-۵-۲
۱۱ – روش شتاب درجه دو …………………………………………….. ۴۱ -۲-۵-۲
۱۲ – روش مرتبه بالای علامتیان – رضایی پژند …………………………….. ۴۲ -۲-۵-۲
۱۳ – روش رضایی پژند-کریمی راد ……………………………………………. ۴۳ -۲-۵-۲
۳- روش های تخمین – تصحیح ……………………………………………….. ۴۵ -۵-۲
۱- روش نیومارک …………………………………………………………. ۴۶ -۳-۵-۲
۲- روش تخمین-تصحیح بهبود یافته ……………………………………… ۴۷ -۳-۵-۲
۳- روش آلفای تعمی میافته ………………………………………………….. ۴۸ -۳-۵-۲
۴- روش زای …………………………………………………………………. ۵۰ -۳-۵-۲
۵- روش علامتیان-رضایی پژند……………………………………………….. ۵۱ -۳-۵-۲
-۶-۲ خلاصه ی فصل ……………………………………………………………………. ۵۲
فصل ۳: تابع اولیه گیری عددی تخمین-تصحیح نوین ۵۳
-۱-۳ پیشگفتار ………………………………………………………………………………… ۵۴
-۲-۳ رابطه های بنیادی ………………………………………………………………. ۵۴
-۳-۳ دقت ……………………………………………………………………… ۵۵
-۴-۳ پایداری ………………………………………………………………………….. ۵۹
-۵-۳ ویژگی های الگوریتمی…………………………………………………….. ۶۷
-۶-۳ الگوریتم پیشنهادی تخمین-تصحیح ………………………………………. ۶۸
-۷-۳ بهبود دامنه ی پایداری………………………………………………………………. ۶۹
۱- رابطه های بنیادی ……………………………………………………………. ۷۰ -۷-۳
۲- ویژگی های الگوریتمی ……………………………………………………….. ۷۱ -۷-۳
۳- الگوریتم تخمین-تصحیح اصلاح شده ………………………………… ۷۴ -۷-۳
-۸-۳ خلاصه ی فصل …………………………………………………………………….. ۷۵
فصل ۴: نمونه های عددی ۷۶
-۱-۴ پیشگفتار ………………………………………………………………………….. ۷۷

-۲-۴ روش رهایی پویا ……………………………………………………………………. ۷۷
۱- الگوریتم روش رهایی پویا ……………………………………………….. ۷۸ -۲-۴
-۳-۴ نمونه های عددی ………………………………………………………………….. ۷۹
۱- نوسان آزاد خطی ………………………………………………………… ۷۹ -۳-۴
۲- نوسان آزاد ناخطی ………………………………………………………… ۸۱ -۳-۴
۳- ساختمان برشی سه طبقه ……………………………………………………… ۸۳ -۳-۴
۴- خرپای طره ی مستوی ……………………………………………………………….. ۸۵ -۳-۴
۵- خرپای فضایی ……………………………………………………………………. ۸۸ -۳-۴
۶- تیر طره ………………………………………………………………………………… ۹۰ -۳-۴
۷- قاب مستوی ………………………………………………………………… ۹۲ -۳-۴
۸- مساله ی تنش صفحه ای ……………………………………………………. ۹۵ -۳-۴
۹- صفحه ی خمشی ……………………………………………………………… ۹۷ -۳-۴
-۴-۴ خلاصه ی فصل …………………………………………………………………… ۹۹
فصل ۵: سخن پایانی ۱۰۰
-۱-۵ پیشگفتار …………………………………………………………………………….. ۱۰۱
-۲-۵ نتیجه گیری …………………………………………………………………………….. ۱۰۱
-۳-۵ پیشنهاد برای آیندگان ……………………………………………………… ۱۰۳
منابع …………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
پیوست …………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
نامنامه ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

به همراه جداول ، نمدارها و اشکال در ۱۳۰ صفحه.
منابع:

نمدچی, ا.ح ]
دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری. ۱۳۹۳ , دانشگاه
جامع علمی کاربردی: مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران.
ج. علامتیان, تحلیل پویای سازه ها با استفاده از تابع اولیه گیری نوین به روش and . 52 ] نمدچی, ا.ح ]
in , تخمین_تصحیح اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار. ۱۳۹۳ , دانشگاه پیام نور
یزد.
شهابیان مقدم, ف., تحلیل دینامیکی ناخطی سازه قاب پرتال در فضای عدم قطع ی ت. مهندس ی
Civil Engineering Infrastructures Journal, عمران و نقشه برداری-

۵,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *