پرشیا فایل | بررسی تجمع کوتاه مدت عناصر سنگین در اعماق مختلف خاک سطحی شهر سبزوار | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی تجمع کوتاه مدت عناصر سنگین در اعماق مختلف خاک سطحی شهر سبزوار

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن-اکتشاف
با عنوان:
بررسی تجمع کوتاه مدت عناصر سنگین در اعماق مختلف خاک سطحی شهر سبزوار

بررسی تجمع کوتاه مدت عناصر سنگین در اعماق مختلف خاک سطحی شهر سبزوار

 

امروزه یکی از مسائل حائز اهمیت در جوامع شهری و صنعتی آلودگی خاک می باشد. خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت است. از میان مهمترین آلاینده های خاک می توان به فلزات سنگین که به واسطه طبیعت غیر قابل تجزیه، سمیت زیاد، اثرات تجمعی در خاک دارند، اشاره کرد. این تحقیق با هدف بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در خاک های سطحی شهر سبزوار در عمق ها و فصول مختلف با استفاده از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی و زمین آمار انجام گرفت .
نمونه ها از سه عمق مختلف خاک (۲۰-۰، ۴۰-۲۰، ۶۰-۴۰ سانتی متری) و در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ جمع آوری و غلظت نیکل، کروم، منگنز، روی، مس و سرب و نیز خصوصیات خاک شامل pH ، ماده آلی و بافت آنها انداز ه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که ، میانگین غلظت عناصر سرب، مس، کروم، روی، نیکل و منگنز با افزایش عمق بیشتر می شود بطوریکه عنصر کروم بیشترین افزایش غلظت را با عمق دارا می باشد.

میانگین غلظت عناصر کروم ( ۲۹/ ۳۶ ) > مس ( ۱۷ / ۷۷ ) >روی( ۴۰ / ۹۶ ) > نیکل( ۷۹ / ۱۰۹ ) > منگنز ( ۳۶ / ۱۷۶/۵۶ ) >سرب( ۸۷ ) بود. عناصر سنگین سرب، نیکل، کروم، سرب، منگنز در فصل های پاییز بیشترین میانگین غلظت را نسبت به دیگر فصول دارا بودند.( پاییز> زمستان> بهار>تابستان).

نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین منگنز( ۷۱۷۰)، روی و / ۰) و نیکل، منگنز وسر ب( ۵۷۱ / ۰)  همبستگی قوی در سطح اطمینان ۹۹ درصد وجود دارد . نتایج حاصل از آنالیز  خوشه ای نشان داد که در عمق( ۴۰-۲۰ سانتی متری) ایستگاه های شهربازی و بعثت در یک گروه با بیشترین همبستگی قرار دارند. کمترین همبستگی برای ایستگاه شماره توحید شهر است. بر اساس فاکتورآلودگی همانطور که مشاهده می گردد در اغلب ایستگاه ها درجه آلودگی بیشتر از یک و کمتر از دو می باشد که در مقیاس جدول درجه آلودگی در گروه متوسط قرار می گیرد اما با توجه به شاخص تجمعی مولر غلظت سرب در ایستگاه های مورد نظر در بازه منطقه آلودگی زیاد با درجه آلودگی چهار قرار می گیرند.
 واژه های کلیدی : آلودگی خاک، فلزات سنگین، زمین آمار، Gis ، تجمع کوتاه مدت، عناصر سنگین

فهرست مطالب گرداوری شده در این پژوهش به شرح ذیل میباشد:

فصل اول: کلیات………………………………………………………………. ۱
۱-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………….. ۱
-۱- اهداف تحقیق: ………………………………………………………………… ۲ ۱-۱
-۲- فرضیات تحقیق: . ………………………………………………………… ۲ ۱-۱
-۳- سؤالات تحقیق: . ….………………………………………………….. ۳ ۱-۱
-۲-۱ آلودگی زیست محیط . ……………………………………………….. ۳
۳-۱ – آلودگی محیط زیست شهری ………………………………………… ۴
۴-۱ – اهمیت خاک . …………………………………………………………………… ۴
۵-۱ – شیمی عمومی خاک………………………....………………………………………… ۵
-۶-۱ فازهای مختلف خاک ……………………………………………………….. ۶
۱-۶-۱ – فاز جامد خاک…………………………………………………….. ۶
۲-۶-۱ – فاز محلول خاک ……………………………………………………………… ۷
۷-۱ – آلودگی خاک . ………………………………………………………………….. ۷
-۱- تخریب شیمیایی خاک . …………………………………………………………….. ۸ ۷-۱
-۲- طبقه بندی عناصر در خاک . ……………………………………. ۸ ۷-۱
۸-۱ – فلزات سنگین . …………………………………………………………………… ۱۰
-۱- سرب ………………………………………………………………. ۱۱ ۸-۱
-۲- کروم . ………………………………………………………………. ۱۲ ۸-۱
-۳- مس …………………………………………………………….. ۱۳ ۸-۱
-۴- روی . ………………………………………………………….. ۱۴ ۸-۱
-۵- نیکل . ………………………………………………………….. ۱۵ ۸-۱
۶- – منگنز……………………………………………………………… ۱۶ ۸-۱
۹-۱ – منشاء تجمع و آلودگی زیستی فلزات سنگین . …………………… ۱۷
-۱- آلودگی ناشی از منابع طبیعی…………………………………………………. ۱۷ ۹-۱
-۲- آلودگی ناشی از منابع انسانی . ………………………………………………………….. ۱۷ ۹-۱
-۳- آلودگی ناشی از فعالیتهای شهری . …………………………………………. ۲۱ ۹-۱
-۴- آلودگی ناشی از فعالیتهای کشاورزی………………………………………. ۲۱ ۹-۱
-۵- آلودگی ناشی از دفع پسماند . …………………………………………………… ۲۱ ۹-۱
-۱۰-۱ فاکتورهای تأثیرپذیر ناشی از آلایندگی عناصر سنگین ……………………….. ۲۲
-۱-۱۰-۱ شدت تاثیر پذیری فاکتورهای زیست محیطی . …………………………. ۲۳
-۱۱-۱ ارزیابی اثرات زیست محیطی فلزات سنگین بر خاک………………………………. ۲۴
-۱۲-۱ مقادیر استاندارد پیشنهادی عناصر سنگین از سوی سازمانها و محققان مختلف: ………. ۲۴
-۱-۱۲-۱ حد مجاز سرب با توجه به مرجع استاندارد . …………………………………….. ۲۴
-۲-۱۲-۱ حد مجاز کروم با توجه به مرجع استاندارد . ……………………….. ۲۵
-۳-۱۲-۱ حد مجاز مسبا توجه به مرجع استاندارد . ……………………………. ۲۵
-۴-۱۲-۱ حد مجاز روی با توجه به مرجع استاندارد . ………………………………. ۲۵
-۵-۱۲-۱ حد مجاز نیکل با توجه به مرجع استاندارد ………………………… ۲۵
-۶-۱۲-۱ حد مجاز منگنز با توجه به مرجع استاندارد . ………………………….. ۲۵
-۱۳-۱ پیشینه تحقیق در ایران و جهان . ………………………………………… ۲۶
-۱-۱۳-۱ مطالعات صورت گرفته در ایران ……………………………….. ۲۶
-۲-۱۳-۱ مطالعات صورت گرفته در جهان ……………………………… ۲۷
فصل دوم: مواد و روش ها . ……………………………………………………. ۳۲
۱-۲ – مقدمه ……………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۲ – روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………. ۳۲
۳-۲ – بازدید میدانی و دلایل انتخاب ایستگاه های نمونه برداری ……………………….. ۳۲
۴-۲ منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………….. ۳۴
۵-۲ – مدت انجام پروژه . ………………………………………………………………………. ۳۵
-۶-۲ نمونه برداری . ………………………………………………………………………….. ۳۵
۱-۶-۲ – تجهیزات نمونه برداری . ……………………………………………….. ۳۵
۲-۶-۲ شکل قطعه نمونه . …………………………………………………………. ۳۷
۳-۶-۲ – سطح گمانه نمونه……………………………………………………………………. ۳۷
-۷-۲ انجام عملیات نمونه برداری پروژه……………………………………………. ۳۸
۱- نمونه برداری به کمک استوانه پلی اتیلن …………………………… ۳۹ ۷-۲
۲- نمونه برداری توسط دست و ابزارهایی بجز استوانه پلی اتیلن . …….۴۰ ۷-۲
– ۳- آماده سازی نمونه ها برای آزمایشگاه …………………………………………. ۴۲ ۷-۲
۸-۲ – ارزیابی خاک منطقه مورد مطالعه………………………………………………….. ۴۵
۴۵ ……………………………………… . (Igeo) -1- تعیین شاخص تجمع زمینی مولر ۸-۲
-۲- فاکتور آلودگی . ………………………………………………………………………. ۴۶ ۸-۲
-۳- شاخص جامع فاکتور آلودگی………………………………………….. ۴۷ ۸-۲
۹-۲ – پردازش داده ها و تجزیه و تحلیل آماری ……………………………………. ۴۸
فصل سوم: نتایج و بحث . ……………………………………………………… ۴۹
۱-۳ – مقدمه: ……………………………………………………………………. ۴۹
۳-۳ – مقایسه غلظت عناصر در عمق های مختلف . ………………………….. ۵۴
۵۴ …………………………………. ۰- -۱- مقایسه غلظت عناصر در عمق ۲۰ ۳-۳
۵۵ …………………….. . ۲۰- -۲- مقایسه غلظت عناصر در عمق ۴۰ ۳-۳
۵۵ …………………. . ۴۰- -۳- مقایسه غلظت عناصر در عمق ۶۰ ۳-۳
۴-۳ – مقایسه میانگین غلظت عناصر بر حسب فصول مختلف سال ……………………. ۵۷
-۱- مقایسه غلظت میانگین عناصر (در فصول مختلف) در ایستگاههای مختلف اندازه گیری
…………………………………………… ۶۱
۵-۳ – تجزیه و تحلیل پارامترهای مورد بررسی در نمونه خاک منطقه بر اساس ضریب همبستگی
۶۱ …………………..
۶۱ ………. . ۰- -۱- تفسیر ضریب همبستگی بین پارامترهای موجود در عمق ۲۰ ۵-۳
۶۳ …………..۲۰- -۲- تفسیر ضریب همبستگی بین پارامترهای موجود در عمق ۴۰ ۵-۳
۶۳ ………. . ۴۰- -۳- تفسیر ضریب همبستگی بین پارامترهای موجود در عمق ۶۰ ۵-۳
-۶-۳ آنالیز خوشه ای شاخص تشابه میانگین سالانه پارامترهای بررسی شده نمونه خاک در
ایستگاه های مطالعاتی شهر سبزوار . …………………………………. ۶۵
۶۵ ……………………………….. . ۰- ۱-۶-۳ – تفسیر آنالیز خوشه ای ایستگاه ها در عمق ۲۰
۶۶ …………………. . ۲۰- ۲-۶-۳ – آنالیز خوشه ای تفسیر شده ایستگاه ها در عمق ۴۰
۶۶ ………………………. ۴۰- ۳-۶-۳ – آنالیز خوشه ای تفسیر شده ایستگاه ها در عمق ۶۰
۶۸ ………. . ۰- ۴-۶-۳ – آنالیز خوشه ای میانگین غلظت عناصر در ایستگاه ها در عمق ۲۰
۶۹ ………… . ۲۰- ۵-۶-۳ – آنالیز خوشه ای میانگین غلظت عناصر در ایستگاه ها در عمق ۴۰
۶۹ ……. ۴۰- ۶-۶-۳ – آنالیز خوشه ای میانگین غلظت عناصر در ایستگاه ها در عمق ۶۰
(Cd) و درجه آلودگی (Cf) 7-3 – توصیف سطوح خطر فلزات سنگین بر اساس فاکتورآلودگی
در ایستگاه های مورد مطالعه در شهر سبزوار . …………………………………………………… ۷۰
۷۰ …………. (Igeo) 8-3 – توصیف سطوح خطر فلزات سنگین بر اساس شاخصتجمع زمینی مولر
۹-۳ – توصیف سطوح خطر فلزات سنگین بر اساس شاخصجامع فاکتور آلودگی ………….. ۷۳
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات . ………………………………………………………………. ۷۴
۱-۴ – نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………. ۷۴
۲-۴ – پیشنهادات…………………………………………………………………………………. ۷۶
منابع………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

به همراه فهرست جداول و نمودار و اشکا در ۹۳ صفحه pdf( متون قابلیت کپی برداری دارد)

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *