پرشیا فایل | بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 4mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مالی
با عنوان:
بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی
(مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان)

بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی

چکیده پژوهش تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی :

بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به حکومت، سنگ زیربنای استحکام هر حکومتی در جهان است. دولت الکترونیک ابزاری است که حکومت ها برای بازیابی اعتماد عمومی از دست رفته، مورد استفاده قرار می دهند. این ابزار از طریق فراهم آوردن شفافیت، کارایی و اثربخشی و ارتقاء مشارکت سیاسی موجب افزایش اعتماد عمومی می گردد. تحقیق حاضر در پی آن است که به تببین تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی در بین شهروندان شهرستان کاشان بپردازد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه اجرای پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد.

داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و از بین سیصد نفر از شهروندانی که از خدمات الکترونیکی دولت استفاده می نمایند جمع آوری شد. این افراد به صورت کاملا تصادفی انتخاب گردیده اند. برای آزمون فرضیه های تحقیق ابتدا از ضریب همبستگی پیرسون و درصورت وجود رابطه معنادار، از مدلسازی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه علّی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت خدمات دولت الکترونیک و ابعاد چهارگانه آن در سطح اطمینان ۹۹% موجب اعتماد عمومی می گردند.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فهرست موضوعی
فصل اول: کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲ – بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۴ – اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۵ – فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵-۱ – فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۵-۲ – فرضیه های فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………… ۵
۱-۶ – مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۷ – ابزار و نحوه جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………………… ۶
۱-۸ – روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………. ۶
۱-۹ – جامعه آماری و شیوه نمونه گیری ………………………………………………………………………………… ۷
۱-۱۰ – قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۱۰-۱ – قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۱۰-۲ – قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۱۰-۳ – قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۸
۱-۱۱ – تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی ……………………………………………………………………….. ۸
۱-۱۲ – محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲ – دولت الکترونیک …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۲-۱ – مزایا و موانع دولت الکترونیک ………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۲ – مراحل تدوین استراتژی دولت الکترونیک ………………………………………………………….. ۱۶
۳-۲-۲ – ابعاد دولت الکترونیک ……………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۳ – خدمات عمومی الکترونیک ………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۴ – کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۴-۱ – تعریف خدمت ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۴-۲ – طبقه بندی خدمات ………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۴-۳ – مفهوم کیفیت ………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۴-۴ – کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۴-۵ – کیفیت خدمات داخلی ……………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۴-۶ – پیامدهای کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۴-۷ – کیفیت خدمات دولت الکترونیک ………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۵ – اعتماد عمومی …………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۵-۱ – ابعاد اعتماد عمومی ………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲-۵-۲ – اهمیت اعتماد عمومی ………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۵-۳ – انواع اعتماد عمومی …………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۵-۴ – سطوح اعتماد ………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۵-۵ – اعتماد در استفاده از خدمات عمومی الکترونیک و سازمان های دولتی الکترونیک …… ۴۱
۲-۵-۶ – ارتباط دولت الکترونیک و اعتماد عمومی …………………………………………………………… ۴۵
۲-۶ – پیشینه تحقیقات ………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۶-۱ – پیشینه تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲-۶-۲ – پیشینه تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………….. ۴۹
فصل سوم: روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………. ۵۳
۳-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۲ – روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۲-۱ – جهت گیری پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۲-۲ – فلسفه پژوهش ………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۲-۴ افق زمانی پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۳ – متغیر ها و شاخص های تحقیق …………………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۴ – جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۵ – حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۶ – روش های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۷ – روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳-۷-۱ روایی محتوا – ………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۳-۷-۲ – روایی سازه …………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۸ پایایی پرسشنامه – …………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۳-۹ – روش های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۹-۱ – آمارتوصیفی ……………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۳-۹-۲ – آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۳-۹-۳ – مدلسازی معادلات ساختاری …………………………………………………………………………….. ۷۰
۳-۹-۴ – مراحل مدل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………. ۷۱
۳-۹-۴-۱ . مرحله بیان مدل ………………………………………………………………………………………… ۷۱
۳-۹-۴-۲ . مرحله دوم تخمین مدل ……………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۹-۴-۳ . ارزیابی تناسب یا برازش ……………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۹-۴-۴ . اصلاح مدل ………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۳-۹-۴-۵ . تفسیر مدل ……………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۳-۹-۴-۶ . ابلاغ یا نوشتن گزارش تحقیقات …………………………………………………………………. ۷۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………. ۷۷
۴-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۴-۲ – آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۴-۲-۱ – آمار توصیفی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی ……………………………………………… ۷۸
۴-۲-۲ – آمار توصیفی متغیر های پژوهش ……………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۳ – آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۸۴
۴-۳-۱ – آزمون فرضیه اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۸۴
۴-۳-۲ – آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………….. ۸۷
۴-۳-۳ – آزمون فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………. ۸۹
۴-۳-۴ – آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………….. ۹۲
۴-۳-۵ – آزمون فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………….. ۹۴
فصل پنجم: یافته ها، نتایج و راهکارهای تحقیق …………………………………………………………………. ۹۷
۵-۱ – مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
۵-۲ – تلخیص یافته ها ………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
۵-۲-۱ – فرضیه اهم تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۹۸
۵-۲-۲ – فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۵-۲-۳ – فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۵-۲-۴ – فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۵-۲-۵ – فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۵-۳ – راهکارها و پیشنهادها ..…………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۵-۳-۱ – راهکارها و پیشنهادهای عمومی ………………………………………………………………………. ۱۰۶
۵-۳-۲ – راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با فرضیه ها ………………………………………………………. ۱۰۶
۵-۳-۲-۱ . راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی اول ……………………………………… ۱۰۶
۵-۳-۲-۲ . راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی دوم ……………………………………… ۱۰۷
۵-۳-۲-۳ . راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی سوم …………………………………….. ۱۰۷
۵-۳-۲-۴ . راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با فرضیه فرعی چهارم ………………………………….. ۱۰۷
۵-۴ – پیشنهادهایی برای محققان آینده …………………………………………………………………………. ۱۰۸
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارند

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *