پرشیا فایل | تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
با عنوان:
تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی
(مورد مطالعه: شعب بانک های دولتی استان مازندران )

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی

چکیده پژوهش تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی :

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست، امروزه بانک ها درکشورهای پیشرفته به عنوان راه گشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند. در بانکداری نوین مولفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر میگذارند.شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی،مقوله ای مهم می باشد، این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود.

موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود . بانکی میتواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فن آوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند.

کلمات کلیدی: تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدایی، مشتری مداری، رقیب محوری، گرایش به نوآوری و قابلیت های بازاریابی.

فهرست مطالب پژوهش تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی  :

فصل اول: کلیات پژوهش………………………………………………………………………….۱

۱-۱.مقدمه………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲.بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳.اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴.ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………….۶

۱-۵.فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………۶

۱-۶.پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………۸.

۱-۷.تعریف متغیرها…………………………………………………………………………… ……………….۱۲

۱-۸.قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۴

۱-۹.روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۱۰.روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………….۱۴

۱-۱۱.جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۱۲.روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………۱۴

فصل دوم:مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه ی تحقیق……………………………………….۱۵

۲-۱.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲.عملکرد موسسه………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۱.عملکرد بانک ها…………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۲-۲.ضرورت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۳.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….۲۱

………………………………….۲۱ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه ۸۰)

۲-۲-۳-۲.مدل ارزش افزوده اقتصادی(۱۹۸۰)………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۳-۳.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۳-۴.ماتریس عملکرد…………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۳-۵.هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۲-۳-۶.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(۱۹۹۰)…………………………………………………………..۲۴

۲-۲-۳-۷.مدل نتایج و تعیین کننده ها(۱۹۹۱)……………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۳-۸.کارت امتیازدهی متوازن(۱۹۹۲)……………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۳-۹.فرایند کسب و کار(۱۹۹۶)………………………………………………………………………….۲۵

۲-۲-۳-۱۰.مدل تعالی سازمان(۱۹۹۸)…………………………………………………………………………۲۶

۲-۲-۳-۱۱.تحلیل ذی نفعان(۲۰۰۱)…………………………………………………………………………..۲۷

۲-۲-۳-۱۲.چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد(۲۰۰۰)………………………………………….۲۸

۲-۲-۳-۱۳. DEA مدل تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………….۲۸

۲-۳.مفهوم قابلیت های بازاریابی………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۳-۱.مفهوم تلاطم بازار………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۳-۱-۱.بازاریابی در شرایط متلاطم…………………………………………………………………………..۳۱

۲-۳-۱-۲.واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار………………………………………………۳۴

۲-۳-۲.مفهوم شدت رقابت………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۳-۲-۱.شدت رقابت در صنعت بانکداری………………………………………………………………….۳۶

۲-۳-۳.مفهوم تمرکززدایی………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۳-۳-۱.انواع تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۳-۳-۲.علت تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۳-۳-۳.تمرکززدایی در صنعت بانکداری………………………………………………………………….۳۹

۲-۳-۴.مشتری مداری……………………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۳-۴-۱.ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری……………………………………………………….۴۰

۲-۳-۴-۲.مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها……………………………………………………..۴۲

۲-۳-۴-۳.تعاریف مشتری مداری…………………………………………………………………………………..۴۳

۲-۳-۵.رقیب محوری……………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۳-۵-۱.تعاریف رقیب محوری……………………………………………………………………………………۴۵

۲-۳-۶.گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۳-۶-۱.تعاریف گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………۴۷

۲-۴.مفهوم پویایی های رقابتی……………………………………………………………………………………….۴۷

۲-۴-۱.اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری…………………………………………………………….۴۸

۲-۵.نقش قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه……………………………………………………………۴۹

۲-۶.مروری بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق………………………………….۵۲

فصل سوم:روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها…………………………………………………..۵۵

۳-۱.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۲.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۲-۱.نوع تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۲-۱-۱.تحقیق بنیادی یا پایه ای……………………………………………………………………………………۵۶

۳-۲-۱-۲.تحقیق کاربردی………………………………………………………………………………………………۵۷

۳-۲-۲.نوع تحقیق بر مبنای روش……………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۳.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۳-۱.نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….۵۷

۳-۴.ابزارها و روش های جمع آوری داده………………………………………………………………………….۵۸

۳-۴-۱.روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………۵۹

۳-۴-۱-۱.روایی……………………………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۴-۱-۲.پایایی……………………………………………………………………………………………………………۶۰

۳-۴-۱-۲-۱.روش آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………۶۱

۳-۵.روش تجزیه و تحلیل داده………………………………………………………………………………………..۶۲

۳-۶.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………۶۴

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………….۶۵

۴-۱.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۲.آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۱.تحلیل جمعیت شناختی نمونه……………………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۱.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………….۶۷

۴-۲-۱-۱.جنسیت…………………………………………………………………………………………………………۶۷

۴-۲-۱-۲.سن………………………………………………………………………………………………………………۶۸

۴-۲-۱-۳.سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۲-۱-۴.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۲-۲.توصیف متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………………۷۱

۴-۲-۲-۱.تلاطم بازار…………………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۲-۲-۲.تمرکززدایی………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۲-۲-۳.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………۷۳

۴-۲-۲-۴.رقیب محوری………………………………………………………………………………………………۷۴

۴-۲-۲-۵.گرایش به نوآوری…………………………………………………………………………………………۷۵

۴-۲-۲-۶.شدت رقابت………………………………………………………………………………………………..۷۶

۴-۲-۲-۷.قابلیت های بازاریابی…………………………………………………………………………………….۷۷

۴-۲-۲-۸.عملکرد شعبه………………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۳.آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۳-۱.آزمون مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۳-۲.شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۴.بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….۸۳

فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………..۸۷

۵-۱.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۸۸

۵-۲.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۵-۲-۱.نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………۸۸

۵-۲-۲.نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….۸۹

۵-۳.پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………….۹۲

۵-۳-۱.پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………..۹۲

۵-۳-۲.پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………….۹۴

۵-۳-۳.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….۹۴

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..۹۶

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

پرسش نامه تحقیق………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارند

 

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *