پرشیا فایل | دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمانی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

دانلود رایگان پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمانی

  • تعداد دانلود : 26
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 1mb

دانلود رایگان  پایان نامه کارشناسی ارشد مدریت دولتی (MA)
با عنوان:
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: شعبه مرکزی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن)

پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمانی

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیر سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمانی شعبه مرکزی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بود. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شعبه مرکزی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با حداقل
تحصیلات فوق دیپلم به تعداد ۱۴۰ نفر بوده که بر اساس جدول “کرجسی مورگان” ۱۰۳ نفر به روش تصادفی ساده نمونه گیری شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی سرمایه فکری بونتیس با ۴۰ پرسش و پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت با ۴۲ پرسش بود.
روایی صوری محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان مورد تایید قرارگرفت و میزان پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای سرمایه فکری۰.۸۳۶ و برای عملکرد سازمانی برابر ۰.۸۰۱ بدست آمد که نشان از قابیلت اعتماد بالای آنها بود. به منظور بررسی فرضیه های با به کارگیری نرم افزار  SPSS از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.

یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش نشان داد رابطه معنی داری بین سرمایه فکری و مولفه های آن با عملکرد سازمانی کارکنان این شرکت وجود داشته و از بین مولفه های مستقل پژوهش سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر ارتقای عملکرد سازمانی برجا میگذارد. در پایان نیز مبتنی بر نتایج حاصل نسبت به ارائه پیشنهادات علمی جهت بهبود وضعیت موجود اقدام شد.

کلید واژه: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه  رابطه ای، سرمایه ساختاری، عملکرد، مسکن .

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول – کلیات …………………………………………………………………………………………… ۲
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۳
-۷-۷ بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………… ۳
-۲-۷ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………. ۵
-۳-۷ اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۶
-۴-۷ پرسشهای پژودش ………………………………………………………………………………………………. ۶
-۵-۷ فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………. ۶
-۲-۷ قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۷
-۱-۷ متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………… ۷
-۷-۱-۷ دسته بندی  متغیرها …………………………………………………………………………………………….. ۷
-۲-۱-۷ تعریف مفهومی متغیرها پژودش ……………………………………………………………………………..۸
-۱-۷ جمع بند فصل اول ……………………………………………………………………………………………. ۱۰
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………. ۱۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
-۷-۲ سرمایه فکری …………………………………………………………………………………………………… ۱۲
-۲-۲ سیر تکاملی سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………. ۱۳
-۳-۲ عناصر اصلی سرمایه فکری …………………………………………………………………………………….. ۱۳
-۷-۳-۲ سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴
-۲-۳-۲ سرمایه ساختاری / سازمانی …………………………………………………………………………………… ۱۵
-۳-۳-۲ سرمایه مشتری / رابطه ای …………………………………………………………………………………….. ۱۶
-۴-۲ ارتباط سازه های مدیریت سرمایه فکری ………………………………………………………………………… ۱۷
-۵-۲ مدیریت سرمایه های فکری و مدیریت دانش …………………………………………………………………… ۱۸
-۲-۲ تمایز سرمایه های فکر و مدیریت دانش ………………………………………………………………………. ۲۰
-۱-۲ سرمایه های فکری و مدیریت دانش …………………………………………………………………………….. ۲۰
-۱-۲ چارچوب سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………… ۲۱
-۰-۲ عملکرد سازمانی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۳
-۷۹-۲ مفادیم پایه ای عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………… ۲۴
-۷۷-۲ تعریف عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………………. ۲۵
-۷۲-۲ سنجش عملکرد سازمانی ……………………………………………………………………………………… ۳۰
-۷۳-۲ رویکردهای سنجش عملکرد …………………………………………………………………………………..۳۱
-۷۴-۲ مقیاس های سنجش عملکرد …………………………………………………………………………………… ۳۱
-۷۵-۲ عوامق مؤ ثر بر عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………. ۳۲
-۷۲-۲ رابطه میان سرمایه فکر و عملکرد …………………………………………………………………………… ۳۷
-۷۱-۲ مبانی تجربی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
-۷-۷۱-۲ مطالعات انجام گرفته داخلی ……………………………………………………………………………….. ۳۸
-۲-۷۱-۲ مطالعات انجام گرفته خارجی ………………………………………………………………………………. ۴۶
-۳-۷۱-۲ جدود مقایسه مطالعات ……………………………………………………………………………………… ۴۸
-۷۱-۲ مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۵۱
فصل سوم- روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………….. ۵۳
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴
-۷-۳ روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۵۴
-۲-۳ جامعه آمار و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………… ۵۴
-۳-۳ ابزار گرد آور داده ها …………………………………………………………………………………………. ۵۵
-۴-۳ روایی و اعتبار ابزار پژودش ……………………………………………………………………………………. ۵۶
-۵-۳ روش دا آمار تجزیه و تحلیق اطلاعات ……………………………………………………………………… ۵۷
فصل چهارم- یافته ها ………………………………………………………………………………………. ۵۸
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
-۷-۴ آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………… ۵۹
-۷-۷-۴ جنسیت کارکنان …………………………………………………………………………………………….. ۵۹
-۲-۷-۴ وضعیت تأهل کارکنان ………………………………………………………………………………………. ۶۰
-۳-۷-۴ تحصیلات کارکنان …………………………………………………………………………………………. ۶۱
-۴-۷-۴ سابقه کارکنان ………………………………………………………………………………………………. ۶۳
-۵-۷-۴ تحلیق توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………….. ۶۴
-۲-۴ آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۶۵ …………………………………………………………………………………………….. ) -۷-۲-۴ فرضیه فرعی ) ۷
۶۶…………………………………………………………………………………………….. ) -۲-۲-۴ فرضیه فرعی ) ۲
۶۷ …………………………………………………………………………………………….. ) -۳-۲-۴ فرضیه فرعی ) ۳
-۴-۲-۴ فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………. ۶۸
فصل پنجم- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. ۷۲
-۷-۵ نتایج ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
-۷-۷-۵ نتایج توصیفی ………………………………………………………………………………………………… ۷۳
-۲-۷-۵ نتایج تحلیل همبستگی فرضیه ها پزوهش …………………………………………………………………… ۷۳
-۳-۷-۵ نتایج تحلیل رگرسیونی ……………………………………………………………………………………… ۷۵
-۲-۵ مقایسه یافته ها با یافته های سایر محققین ……………………………………………………………………….. ۷۵
-۳-۵ خلاصه یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………….۷۶
-۴-۵ پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………… ۷۷
Abstract………………………………………………………………………………..80

رایگان – خرید
مطالب پیشنهادی

نظرات

  1. الناز خدایی گفت:

    سلام لطفا متن کامل پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد بهبود سازمانی گروه سرمایه گذاری مسکن رو واسم بفرستین ممنون

  2. حسین یعقوبی گفت:

    با سلام دنبال پرسشنامه برای توسعه صنعت توریسم هستم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *