پرشیا فایل | تاثیر بازی درمانی شناختی_رفتاری برمهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

تاثیر بازی درمانی شناختی_رفتاری برمهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش کودکان استثنایی
با عنوان:
بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی_رفتاری برمهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده ۱۰ – ۷ ساله با عملکرد بالا

تاثیر بازی درمانی شناختی_رفتاری برمهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده

چکیده پژوهش تاثیر بازی درمانی شناختی_رفتاری برمهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده :

حوزه درخودماندگی، موضوع مهم مطالعه و پژوهش در زمینه سلامت روان و آموزش در سطح جهان است. شیوه های بازی درمانی شناختی رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی،  پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی، سواستفاده و اعتماد به نفس ارائه میشود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی درمانی شناختی رفتاری بر مهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا است. جامعه آماری شامل کودکان ۷ تا ۱۰ ساله درخودمانده با عملکرد بالا که در سال ۱۳۹۳ به فرهنگسراهای
بهجت آباد و امیرآباد تهران مراجعه کرده اند.

ابزار سنجش در این پژوهش برگه ثبت داده ها میباشد که از طریق مشاهده ی دقیق و علمی پژوهشگر انجام شده است. در این پژوهش آزماینده دو بعد از ابعاد مهارتهای ارتباطی را که کودکان درخودمانده در آنها دچار نقص میباشند و در پژوهشهای شارلوپ، والش در سال ۱۹۸۶ و کانر در سال ۱۹۴۳ به آنها پرداخته شده است( شارلوپ، ۱۹۸۶ ؛ ترجمه ناینیان، ۱۳۸۸ ) را به صورت رفتارهای قابل مشاهده و اندازه گیری تعریف میکند و از طریق مشاهده دقیق و علمی به ثبت هر یک از آنها میپردازد.

بررسیها در این پژوهش نشان میدهد که فراوانی رفتارهای هدف بعد از اتمام این برنامه مداخله، افزایش داشته است که این نشان دهنده ی موثر بودن این برنامه مداخله میباشد. با استناد به این پژوهش میتوان به این نتیجه کلی دست یافت که بازی درمانی شناختی رفتاری میتواند بر افزایش مهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا موثر باشد.

کلید واژه ها: بازی درمانی، مهارتهای ارتباطی، کودکان درخودمانده.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول چارچوب پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… ۱
۱ – ۱ مقدمه و بیان مسئله.. – ………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱ – ۲ اهمیت و ضرورت پژوهش. – …………………………………………………………………………………………………… ۵
۱ – ۳ هدف پژوهش.. – ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱ – ۴ سوال تحقیق – .. ………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱ – ۵ تعاریف واژگان و مفاهیم اختصاصی پژوهش – …. …………………………………………………………………. ۶
۱ – ۵ – ۱ تعاریف نظری – ………………………………………………………………………………………………………… ۶
مهارتهای ارتباطی: …………………………………………………………………………………………………………………… ۶
اختلال درخودماندگی: …………………………………………………………………………………………………………….. ۶
بازی درمانی شناختی رفتاری: – …………………………………………………………………………………………………… ۷
۱ – ۵ – ۲ تعاریف عملیاتی – ………………………………………………………………………………………………………… ۷
مهارتهای ارتباطی: ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷
کودک درخودمانده با عملکرد بالا: ………………………………………………………………………………………………. ۷
۱ – ۶ متغیرها – . ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………. ۸
۲ – ۱  اتیسم – …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲ – ۱ – ۱ ویژگیهای اصلی اختلال درخودماندگی – ……………………………………………………………………………….. ۹
۲ – ۲ مهارتهای اجتماعی: – ……………………………………………………………………………………………………………. ۹
۲ – ۲ – ۱ انواع مهارتهای اجتماعی – …………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲ – ۲ – ۲ نقص مهارتهای اجتماعی: – ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲ – ۳ هیجان های بنیادی: – ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲ – ۳ – ۱ شادی: – …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲ – ۳ – ۲ غم: – ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲ – ۳ – ۳ تعجب: – ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲ – ۳ – ۴ نفرت: – ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲ – ۳ – ۵ خشم: – …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲ – ۳ – ۶ ترس: – ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲ – ۴ نقایص زبانی: – ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲ – ۵ رفتار کلیشه ای – ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲ – ۶ سبب شناسی – ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲ – ۶ – ۱ عوامل ژنتیکی – …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲ – ۶ – ۲ عوامل محیطی – ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲ – ۶ – ۳ عوامل روانی – …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲ – ۶ – ۴ عوامل عصب شناختی – …………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۲ – ۶ – ۵ عوامل شناختی …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۲ – ۷ روشهای درمانی برای کودکان درخودمانده – ……………………………………………………………………………………. ۲۶
۲ – ۷ – ۱ مداخلات جامع بهنگام رفتاری – ………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲ – ۷ – ۲ آموزش و تربیت کودکان دارای اختلال درخودماندگی و ناتوانیهای ارتباطی – …………………………………… ۲۸
۲ – ۷ – ۳ سیستم مبادله تصویر – …………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲ – ۷ – ۴ داستانهای اجتماعی – …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲ – ۸ مداخلات تکمیلی – ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۲ – ۸ – ۱ مداخلات غذایی – ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۲ – ۸ – ۲ روش دی.آی.آر – …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲ – ۸ – ۳ برنامهسان رایز – ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲ – ۸ – ۴ روش یکپاچگی حسی – …………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲ – ۹ بازی درمانی: – ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲ – ۹ – ۱ نظریات مختلف در خصوص بازی درمانی: – ………………………………………………………………………………. ۳۵
۲ – ۹ – ۲ ارزش درمانی بازی و بازی درمانی – ………………………………………………………………………………………… ۳۸
۲ – ۹ – ۳ رویکردهای مختلف در بازی درمانی – ………………………………………………………………………………………… ۳۹
رویکرد روان تحلیل گری …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
تحلیل بازی از دیدگاه ملانی کلاین ………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
کاربرد بازی درمانی از سوی آنافروید ……………………………………………………………………………………………………… ۴۱
رویکرد ارتباطی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
درمان بی رهنمود و یرجینیا اکسلاین ……………………………………………………………………………………………………. ۴۳
رویکردهای ساختارمند …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۲ – ۹ – ۴ بازی درمانی شناختی رفتاری – – ………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی رفتاری – ……………………………………………………………………………………… ۵۰
فصل سوم روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳ – ۱ مقدمه: – ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۳ – ۲ طرح تحقیق: – ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳ – ۳ نمونه، روش نمونه گیری و تعداد شرکت کنندگان: – ……………………………………………………………………………….. ۵۳
۳ – ۴ ابزار سنجش یا روش علمی جمعآوری دادهها: – …………………………………………………………………………………….. ۵۴
۳ – ۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها: – ……………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳ – ۶ برگه ثبت داده ها: – ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳ – ۷ برنامه ی درمانی: – ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ – ۸ شرح حال کودکان: – ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۴ – ۱ مقدمه: – ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۴ – ۲ آزمودنی اول: – ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۴ – ۳ آزمودنی دوم: – ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۴ – ۴ آزمودنی سوم – ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۵ – ۱ مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۵ – ۲ محدودیت های پژوهش – ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۵ – ۳ پیشنهادات: – ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
به همراه جداول و نمودار

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *