پرشیا فایل | بررسی رابطه تورم و کسری بودجه در ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی رابطه تورم و کسری بودجه در ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3mb
  • تعداد برگه: 180

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
با عنوان:
بررسی رابطه تورم و کسری بودجه در ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم

بررسی رابطه تورم و کسری بودجه در ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم

چکیده پژوهش بررسی رابطه تورم و کسری بودجه در ایران با رویکرد پویایی شناسی سیستم:

تورم، پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که از اوایل دهه ۵۰ با افزایش قیمت جهانی نفت و جهش سریع درآمدهای ارزی کشور، در ایران نمود یافت. سطح قیمت ها به شدت رشد داشت، بطوریکه نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ در بالاترین حد خود در تاریخ ایران به ۴۹ درصد رسید. به این ترتیب نرخ تورم بالا به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات اقتصادی کشور توجه مردم و مسئولین را به خود معطوف کرد. افزایش سطح عمومی قیمت ها دلایل متعددی دارد که یکی از عوامل اصلی آن رشد بیش از حد عرضه پول نسبت به تقاضای آن است.

از آنجا که عرضه پول در ارتباط مستقیم با پایه پولی است، لذا هر عاملی که باعث بالا رفتن پایه پولی شود منجر به رشد عرضه پول می شود. با افزایش میزان قرض دولت از بانک مرکزی، بدهی دولت افزایش می یابد و سبب بالا رفتن پایه پولی می گردد. افزایش پایه پولی به معنی افزایش عرضه پول بوده و باعث بالا رفتن سطح قیمت می شود. کسری بودجه به روش های گوناگونی تامین مالی می شود که رایج ترین روش در کشور ما استقراض از بانک مرکزی است. استقراض از بانک مرکزی با سازوکار بالا به افزایش سطح قیمت ها می انجامد. از سوی دیگر، با افزایش سطح قیمت ها، قدرت خرید دولت به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده کاهش می یابد و در شرایطی که وقفه های جمع آوری مالیات طولانی باشد یا کشش قیمتی درآمد مالیاتی کمتر از یک باشد، درآمدهای مالیاتی به دلیل تاخیر در پرداخت مالیات ها کاهش می یابد. کاهش درآمدهای مالیاتی باعث کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه می شود

در این پایان نامه با توجه به مبانی نظری و پیشینه تجربی، فرضیه پویایی مبنی بر ارتباط متقابل کسری بودجه دولت و تورم ساخته شده است. برای آزمون این فرضیه در بازه زمانی ۱۳۸۵ – ۱۳۵۲ و نیز پیش بینی تا سال ۱۴۰۰ از روش شناسی پویایی شناسی سیستم استفاده شده و برای بررسی رابطه مورد نظر سه سناریوی کاهش بودجه سالانه، کاهش عرضه پول و کاهش تقاضای پول طراحی و اجرا شده است. نتایج اجرای سناریوها بر مدل نشان می دهد که رابطه مثبت دو طرفه ای بین کسری بودجه دولت و تورم وجود دارد و پس از اجرای مدل پایه، دو سناریوی اجرایی افزایش مالیات و کاهش مصرف خصوصی برای بهبود رابطه مورد نظر بر مدل اعمال شده است. سناریری افزایش مالیات برای کنترل تورم موفق بوده اما بر کسری بودجه تاثیری نداشته است. اما سناریوی دوم که کاهش مصرف بوده، بر خلاف انتظار سطح قیمت را تا حدودی و کسری بودجه را به شدت کاهش داده است.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………….. ۱
-۱-۱ مقدمه……………………………………………………… ۲
-۲-۱ بیان مساله تحقیق………………………………………………… ۲
-۳-۱ اهمیت و ضرورت و کاربرد نتایج………………………………………. ۴
-۴-۱ اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق……………………………………. ۵
-۱-۴-۱ اهداف…………………………………………………………… ۵
-۲-۴-۱ سوالات تحقیق……………………………………………….. ۵
-۳-۴-۱ فرضیه های تحقیق…………………………………………………… ۵
-۵-۱ روش تحقیق، مدل و اطلاعات مورد نیاز……………………………………….. ۵
-۶-۱ محدودیت های تحقیق……………………………………………………… ۷
۱ سازماندهی تحقیق……………………………………………. ۸
فصل دوم: پیشینه تحقیق……………………………………………. ۹
-۱-۲ مقدمه………………………………………………………………………… ۱۰
-۲-۲ مبانی نظری………………………………………………………… ۱۰
-۳-۲ پیشینه تجربی ………………………………………………………….. ۱۴
-۱-۳-۲ بررسی مطالعات خارجی………………………………………………. ۱۴
-۲-۳-۲ بررسی مطالعات انجام شده در ایران………………………………… ۲۰
-۴-۲ جمع بندی………………………………………………………………….. ۲۵
فصل سوم: بررسی روند متغیرهای تحقیق………………………. ۲۶
-۱-۳ مقدمه……………………………………………………………………. ۲۷
-۲-۳ بررسی روند متغیرهای تحقیق…………………………………….. ۲۷
تورم…………………………………………………………………………… ۲۷
-۲-۲-۳ کسری بودجه دولت……………………………………………….. ۳۳
۱-۲-۲-۳ – روش های تامین مالی کسری بودجه……………………… ۴۹
-۳-۳ جمع بندی…………………………………………………………………….۵۳
فصل چهارم: روش شناسی تحقیق……………………………………….. ۵۴
-۱-۴ مقدمه…………………………………………………………………… ۵۵
-۲-۴ روش شناسی تحقیق……………………………………………….. ۵۵
-۱-۲-۴ تاریخچه پویاییشناسی سیستم…………………………………. ۵۵
-۲-۲-۴ نظریه عمومی سیستمها………………………………………….. ۵۶
۱-۲-۲-۴ – سیستم باز…………………………………………………………… ۵۶
۲-۲-۲-۴ – سیستم بسته…………………………………………………………… ۵۷
-۳-۲-۴ تعریف برخی از اصطلاحات ادبیات پویایی شناسی سیستم………. ۵۷
۱-۳-۲-۴ – رفتار مرجع…………………………………………………………………. ۵۷
۲-۳-۲-۴ – افق زمانی و پله زمانی……………………………………………….. ۵۸
۳-۳-۲-۴ – فرضیه پویا…………………………………………………………………۵۸
۴-۳-۲-۴ – رخداد، رفتار و ساختار…………………………………………………. ۵۸
۱- – رخداد……………………………………………………………………………. ۵۸
۲- – رفتار…………………………………………………………………………. ۵۹
۳- – ساختار………………………………………………………………………. ۵۹
۵-۳-۲-۴ – علیت و بازخورد……………………………………………………. ۵۹
۱- – علیت………………………………………………………………………… ۵۹
۱- – علیت مثبت………………………………………………………………… ۵۹
۲- – علیت منفی…………………………………………………………………۶۰
۲- – بازخورد……………………………………………………………………… ۶۰
۱- – حلقه بازخوردی مثبت…………………………………………………۶۰
۲- حلقه بازخوردی منفی……………………………………………………. ۶۱
۶-۳-۲-۴ – انباشت و جریان……………………………………………………. ۶۱
۱- – متغیر انباشت، حالت یا سطح…………………………………………. ۶۲
۲- – متغیر جریان یا نرخ……………………………………………………… ۶۲
۳- – ساختار انباشت و جریان…………………………………………………. ۶۲
۷-۳-۲-۴ – مراحل فرایند مفهوم سازی و مدلسازی پویا در پویایی شناسی…. ۶۳
۸-۳-۲-۴ – نقاط قوت و ضعف روششناسی پویاییشناسی سیستم…………. ۶۵
۱- – نقاط قوت………………………………………………………………….. ۶۵
۲- – نقاط ضعف…………………………………………………………………….. ۶۶
-۳-۴ اطلاعات موردنیاز و روش گردآوری…………………………………….. ۶۷
-۴-۴ بررسی رفتار فعلی سیستم……………………………………………………… ۶۷
-۵-۴ فرضیه پویا…………………………………………………………………………. ۶۸
-۱-۵-۴ فروض مدل، متغیرهای برونزا و متغیرهایی که درنظر گرفته نمی شوند….. ۶۹
۱-۱-۵-۴ – فروض مدل……………………………………………………………………… ۶۹
۲-۱-۵-۴ – متغیرهایی که درنظر گرفته نمیشوند…………………………………….. ۷۰
۳-۱-۵-۴ – متغیرهای برونزا…………………………………………………………….. ۷۱
-۶-۴ نمودارهای علی حلقوی مدل……………………………………………………… ۷۲
جمع بندی…………………………………………………………………………………… ۷۸
فصل پنجم: پیاده سازی مدل تحقیق……………………………………………… ۸۰
-۱-۵ مقدمه………………………………………………………………………………… ۸۱
-۲-۵ ساختمان مدل…………………………………………………………………… ۸۱
-۳-۵ اجرای مدل………………………………………………………………………… ۹۶
-۱-۳-۵ بررسی صحت فرضیه “کسری بودجه بر تورم اثرگذار است”……….. ۱۰۱
-۲-۳-۵ بررسی صحت فرضیه “تورم بر کسری بودجه اثرگذار است”…………… ۱۰۲
-۴-۵ تعیین اعتبار مدل………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۵ بررسی ساختاری………………………………………………………………… ۱۰۴
-۲-۴-۵ بررسی رفتاری………………………………………………………………………. ۱۰۴
-۵-۵ اعمال سناریوهای مختلف روی مدل……………………………………………… ۱۰۵
-۱-۵-۵ سناریو افزایش ضریب مالیات…………………………………………………… ۱۰۶
-۲-۵-۵ سناریو کاهش مصرف خصوصی………………………………………………… ۱۰۶
-۶-۵ تحلیل نتایج حاصل از اجرای مدل……………………………………………………… ۱۰۷
-۷-۵ جمع بندی………………………………………………………………………………… ۱۰۹
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………. ۱۱۱
-۱-۶ مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
۲-۶ – نتیجه گیری…………………………………………………………………………… ۱۱۲
-۳-۶ پیشنهادات ………………………………………………………………………………. ۱۱۴
-۱-۳-۶ پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………….. ۱۱۵
۲- – پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………… ۱۱۵
منابع تحقیق…………………………………………………………………………. ۱۱۷
پیوست ۱………………………………………………………………………………..۱۲۷
پیوست ۲…………………………………………………………………………………..۱۵۶
پیوست ۳……………………………………………………………………..۱۶۱

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

 

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *