پرشیا فایل | بررسی حقوق سیاسی و مدنی در نهج البلاغه | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی حقوق سیاسی و مدنی در نهج البلاغه

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 1mb
  • تعداد برگه: 180

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

با عنوان: 
بررسی حقوق سیاسی و مدنی در نهج البلاغه

بررسی حقوق سیاسی و مدنی در نهج البلاغه

چکیده پژوهش بررسی حقوق سیاسی و مدنی در نهج البلاغه :

به موازات اهمیت فزاینده زندگی مدنی، موضوع حقوق انسانی برجستگی یافته است. زندگی شهری مستلزم روابط کثیری از سوی فرد بوده و با جوامع گذشته و زندگی روستایی تفاوت اساسی دارد. لازمه استقرار آسایش، رفاه و توسعه در زندگی شهری، وقوف به بنیان های روابط اجتماعی است. تا ضمن آشنایی با شیوه حیات مدنی، لوازم آن را به دست آورد و با به کار گیری آنها، راه رشد، توسعه و پرورش قابلیت های فردی را هموار کرد. مفاهیم اخلاقی، همواره مورد توجه محققان روابط اجتماعی است و بدیهی است که فرایند مشارکت در زندگی شهری مسیر تعریف شده ای را طی می کند تا سرانجام استقرار یابد و روابط افراد با یکدیگر را تنظیم نماید. نهج البلاغه به عنوان یک متن دینی، حاوی پیام هایی است که در تحقق شرایط جامعه مبتنی بر اصول زندگی مدنی تاثیر گذار است و می توان با ملاحظه برخی از بخش های آن، به مضامینی دست یافت که پاسخگوی فرضیه ما درباره جایگاه حق فردی در زندگی جمعی باشد. در صورت تحقق این فرض، ادعای استفاده از نهج البلاغه به عنوان منبع معتبر در زمینه حقوق عمومی و نیز حق شهروندی محقق می شوند.

نهج البلاغه نگاه فراگیری درباره حقوق انسانی ارائه می دهد که نه از روی عاطفه، که از قوه عقل بهره می گیرد و تنوع را رسمیت می بخشد. سرانجام، جامعه مورد نظر امام علی (ع) انجام یافته، به همبستگی می رسد. حقوق مدنی و ارتباط شهروندان با ساختار قدرت در نهج البلاغه به گونه ای نمود دارد که به جرأت می توان ادعا کرد هیچ یک از منابع اسلامی تا این حد از غنا به این موضوع نپرداخته اند. با دقت در مضامین این کتاب، این نکته مستفاد می گردد که جمع بین اخلاق و حکومت امری ناممکن نیست. باید اذعان کرد که حقوق عمومی در منظر امام علی (ع) از اقبال و اهمیت زیادی برخوردار است، از این روی در نهج البلاغه، رابطه بین فرد و حکومت گسترش یافته و بدین ترتیب، مفاهیم زیادی مثل فرد، دولت، شهروند، اخلاق، جامعه، و ... با هم ارتباط می یابند.

فهرست مطالب پژوهش بررسی حقوق سیاسی و مدنی در نهج البلاغه :

چکیده  ۱

مقدمه………………………………………………………………… ۳

بیان مسأله…………………………………………………………. ۳

مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………. ۶

اهداف مشخصتحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)………………. ۸

سؤالات تحقیق………………………………………………….. ۸

فرضیه های تحقیق…………………………………………….. ۹

تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی…….. ۹

بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی…………. ۱۱

روش شناسی تحقیق……………………………………… ۱۲

ابزار گردآوری دادهها………………………………………. ۱۲

سازماندهی تحقیق…………………………………………. ۱۲

بخش اول: حقوق مدنی و سیاسی و نهج البلاغه…………. ۱۴

فصل اول: مبانی نظری…………………………………… ۱۵

مبحث اول: چه کسی شهروند است؟…………….. ۱۵

مبحث دوم: انواع حقوق مدنی……………………….. ۲۰

مبحث سوم: ایده حقوق مدنی……………………….. ۲۲

مبحث چهارم: مفهوم شهروند واقعی در حقوق مدنی……………… ۲۳

مبحث پنجم: انسان موضوع حقوق مدنی……… ۲۴

مبحث پنجم: ویژگیهای حقوق مدنی……………. ۲۵

مبحث ششم: جهانشمولی حقوق مدنی………… ۲۶

مبحث هفتم: حسبه و حقوق مدنی………………. ۲۶

مبحث هشتم: تفکیک بین حقوق مدنی و حقوق بشر………. ۲۷

مبحث نهم: مفهوم شهروند در حقوق مدنی ایران………. ۳۰

مبحث دهم: حقوق مدنی در بعد بین المللی.. ۳۱

فصل دوم: نهج البلاغه…………………………………… ۳۶

مبحث اول: تاریحچه نهج البلاغه…………………… ۳۶

مبحث دوم: شرح حال نهج البلاغه………………… ۳۸

بخش دوم: تحلیل حقوق مدنی وسیاسی در نهج البلاغه ……… ۴۱

فصل اول: حق در نهج البلاغه ……………………….. ۴۲

مبحث اول: معنای حق………………………………….. ۴۲

گفتار اول: حق در نهج البلاغه……………………….. ۴۵

گفتار دوم: معنای حق در نهج البلاغه…………… ۴۸

گفتار سوم: نهج البلاغه و مساله حقوق طبیعی……………. ۵۰

گفتار چهارم: مبنای حقوق مدنی مدرن چیست؟…………………… ۶۹

مبحث دوم: حقوق مدنی بر مبنای ذات حقوق در نهج البلاغه ……………. ۷۱

گفتار دوم: حقّ الله به عنوان منشأ حقوق در نهج البلاغه………………. ۷۵

مبحث سوم: حقوق مدنی دنیای معاصر وتطبیق آن با حقوق مدنی در نهج البلاغه ……… ۷۹

گفتار اول: اصول حقوق مدنی در نهجالبلاغه… ۸۰

گفتار دوم: اقسام حقوق مدنی در نهجالبلاغه… ۸۳

فصل دوم: حقوق اقلیت های مذهبی در نهج البلاغه ………. ۸۸

مبحث اول: سیر حقوق اقلیت های مذهبی….. ۸۸

گفتار اول: امام علی(ع) و حقوق اقلیت های دینی……… ۹۰

گفتار دوم: اهل ذمه کیست؟ …………………………. ۹۳

گفتار سوم: تعریف واژه بیگانه………………………… ۹۴

گفتار چهارم: مرز مدنیت در دیدگاه امام علی (ع)…….. ۹۴

گفتار پنجم: اقلّیت های دینی یا اهل ذمّه…….. ۹۵

گفتار ششم: ماهیت قرارداد ذمّه……………………. ۹۷

گفتار هفتم: حقوق و تعهدات اهل ذمّه…………. ۹۸

گفتار هشتم: حقوق و امتیازات اهل ذمّه یا اقلّیت های دینی………. ۱۰۱

فصل سوم: مصادیق حقوق مدنی و سیاسی در نهج البلاغه…………. ۱۰۹

مصادیق حقوق مدنی و سیاسی در نهج اللاغه کدام هستند؟ ……… ۱۰۹

مبحث اول: مصادیق حقوق مدنی……………….. ۱۰۹

گفتار اول: آزادی مذهب و عقیده………………. ۱۰۹

گفتار دوم: مساوات درنهج البلاغه ………………. ۱۰۹

گفتار سوم: مساوات درحقوق وتکالیف……….. ۱۱۱

گفتار چهارم: حقوق متقابل یعنی تساوی در آن ………. ۱۱۱

گفتار پنجم: مساوات دراجرای قانون………….. ۱۱۳

گفتار ششم: مساوات دراجرای قانون ازمنظرنهج البلاغه…….. ۱۱۳

گفتار هفتم: مساوات درقانون نسبت به حاکم…………….. ۱۱۵

گفتار هشتم: تساوی دراجرای قانون قصاص. ۱۱۶

گفتار نهم: مساوات دربهره مندی ازبیت المال………. ۱۱۷

گفتار دهم: اهتمام به بیت المال ازمنظرنهج البلاغه……… ۱۱۹

مبحث دوم: حقوق سیاسی در نهج البلاغه…. ۱۲۵

گفتار اول: معناى سیاست…………………………… ۱۲۵

گفتار چهارم: حق آزادی عقیده، بیان و احزاب در نهج البلاغه……. ۱۳۳

گفتار پنجم: آزادی بیان و قلم شهروندان در نهج البلاغه……………. ۱۳۷

گفتار ششم: آزادی احزاب و انجمن های شهروندان از دید امام علی(ع) ……. ۱۴۰

گفتار ششم: حقوق مردم بر دولت………………. ۱۴۰

گفتار هفتم: حق امنیت همه مردم از جمله مخالفین سیاسی…………… ۱۴۲

کتابنامه ………………….

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *