پرشیا فایل | پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 9mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش ژنتیک
با عنوان:
بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR

پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR

چکیده پژوهش بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR :

بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتها با استفاده از تعیین فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیکی روش نوینی است که در سال های گذشته در بسیاری از جمعیت های جهان صورت گرفته و با استفاده از آن شباهت بسیاری از جمعیت ها به یکدیگر مشخص گردیده. شباهت  جمعیتها  نشان دهنده ی  همسانبودن خزانه ی ژنتیکی آنها و احتمالا یکسان بودن آن جمعیت ها در گذشته است. پس این احتمال وجود دارد که این جمعیت ها در گذشته یک جمعیت بوده باشند و بعد ها به دلایل جغرافیایی و یا مهاجرت ها از یکدیگر جدا شده باشند. یکی از  راههای بررسی تنوع  ژنتیکی در جمعیت ها استفاده از توالی های کوتاه تکراری می باشد.

هدف این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی در دو قوم یزد و کرد (کرمانشاه) از ایران بود. بدین منظور پروفایل ژنتیکی پنجاه فرد غیر خویشاوند از هر یک از  جمعیتهای کرمانشاه و یزد با استفاده از کیت ABI تهیه شد. این کیت حاوی پانزده جایگاه TH01 ،D3S1358 ،CSF ،D7S820 ،D21S11 ،D8S1179، TPOX ،VWA ،FGA ،D5S818 ،D18S51 ،TPOX ،VWA ،D19S433 ،D2S1338 ،D16S539 ،D13S317 و TH01 و ژن آمیلوژنین (برای تعیین جنسیت افراد) می باشد. نتایج نشان دادند که به جز دو جایگاه D7S820 و D19S433 در جمعیت کرمانشاه و سه جایگاه D21S11 ,D19S433 و VWA در یزد سایر جایگاه ها در تعادل هاردی واینبرگ بودند. همچنین پارامترهای پزشکی قانونی شامل PIC,PD,PE,MP در این مطالعه بررسی شدند.

سپس دو جمعیت با  جمعیتهای کشورهای همسایه مقایسه شدند. این مطالعه نشان داد که این  جایگاهها، جایگاه های مناسب برای استفاده در  تستهای تعیین هویت و مطالعات جمعیتی می باشند. در نتیجهی مقایسات هم دیده شد که هر دو جمعیت یزد و کرمانشاه شباهت زیادی به جمعیت کشور ترکیه داشتند ولی با سایر کشورها متفاوت بودند. از طرفی یزد نسبت به کرمانشاه دارای جمعیت همگن تری بود که این مسئله می تواند  بهعلت بکر بودن این جمعیت در طول سالیان مختلف باشد.

کلمات کلیدی: توالیهای کوتاه تکراری ، نشانگرهای مولکولی ، ژنتیک جمعیت .

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده
چکیده انگلیسی.
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ نشان‌گر چیست؟ ۲
۱-۳ انواع نشان‌گرهای ژنتیکی ۳
۱-۳-۱ نشان‌گرهای مورفولوژیک ۳
۱-۳-۲ نشان‌گرهای پروتئینی ۴
۱-۳-۳ نشان‌گرهای مولکولیDNA وRNA 4
۱-۳-۳-۱ نشان‌گرهای غیر مبتنی بر PCR 7
۱-۳-۳-۱-۱ تفاوت طول قطعات حاصل از هضم DNA توسط آنزیم‌های محدودگر( (RFLP 7
۱-۳-۳-۱-۲ پویش ژنومی نشانه‏های هضم (RLGS) 8
۱-۳-۳-۱-۳ ماهوارک‏ها ۹
۱-۳-۳-۲ نشان‌گرهای مبتنی بر PCR 11
۱-۳-۳-۲-۱ تفاوت طول قطعه‌های حاصل از تکثیر (AFLP) 11
۱-۳-۳-۲-۲ DNA چندشکل تکثیرشده‏ی تصادفی (RAPD) 13
۱-۳-۳-۲-۳ تفاوت تک نوکلئوتیدی(SNP) 13
۱-۳-۳-۲-۴ نشان‌گرهای مبتنی برنقاط نشان‌مند از ردیف (STS) 14
۱-۳۳-۲-۴-۱ تفاوت طول قطعه‏ های قابل تکثیر(ALP) 15
۱-۳-۳-۲-۴-۲ ریزماهواره‌ها ۱۵
۱-۴ فراوانی، توزیع و سازماندهی ریزماهواره‏ها در داخل ژنوم ۱۶
۱-۵ مکانیسم ایجاد تنوع در طول توالی‏های تکراری ۱۶
۱-۵-۱ کراسینگ‌اور نابرابر ۱۷
۱-۵-۲ عدم جفت شدن ناشی از سرخوردنDNA در طول رشته (خطاهای همانند‌سازی) ۱۷
۱-۶ دامنه تنوع واحدهای تکرارشونده ۱۹
۱-۶-۱ مدل جهش گام به گام ۱۹
۱-۶-۲ مدل آللی نا‏محدود ۱۹
۱-۷ مارکرهای STR 20
۱-۸ کاربرد مارکرهای STR 20
۱-۸-۱ مطالعات شجره‏ای و روابط فامیلی ۲۰
۱-۸-۲ شناسایی هویت قربانیان حوادث ۲۱
۱-۸-۳ تعیین هویت در موارد جنایی ۲۲
۱-۸-۳-۱ شناسایی افراد مجهول الهویه ۲۲
۱-۸-۳-۲ ردیابی مجرمین ۲۲
۱-۸-۴ ردیابی تاریخ بشر و مطالعات جمعیتی ۲۳
۱-۹ سایر کاربردهای مارکرهای STR 25
۱-۹-۱ جمع‌آوری سلول‌های جنینی از خون مادر ۲۵
۱-۹-۲ نقشه‏ی ژنوم بیماری‏ها ۲۶
۱-۹-۳ تعیین هویت افراد استفاده کننده از سرنگ مشترک ۲۶
۱-۹-۴ تشخیص کلون‏های موفق ۲۶

۱-۹-۵ بررسی و نظارت روی پیوند عضو ۲۶
۱-۹-۶ تشخیص کایمرهای ژنتیکی ۲۶
۱-۹-۷ مشخص نمودن خطوط سلولی ۲۷
۱-۹-۸ تشخیص تومورهای سرطانی ۲۷
۱-۱۰ روش‏های کلی شناسایی هویت افراد در سطح مولکولی ۲۷
۱-۱۰-۱ روش انگشت‌نگاری ژنتیکی از طریق هیبرید‌کردن با DNA جستجوگر ۲۷
۱-۱۰-۱-۱ محدودیت‏های روش انگشت‌نگاری ۲۹
۱-۱۰-۲ روش پروفایلینگ ۲۹
۱-۱۱ تاریخچه استفاده از مارکرهایSTR 30
۱-۱۲ CODIS چیست؟ ۳۱
۱-۱۳ کیت مورد استفاده در تعیین هویت ۳۲
۱-۱۴ معرفی استان‏ها ۳۴
۱-۱۴-۱ استان کرمانشاه ۳۴
۱-۱۴-۱-۱ موقعیت جغرافیایی ۳۴
۱-۱۴-۲ استان یَزد ۳۵
۱-۱۴-۲-۱ موقعیت جغرافیایی ۳۶
۱-۱۵ هدف از تحقیق: ۳۷
فصل دوم ۳۸
۲-۱ نمونه‌گیری ۳۹
۲-۲ استخراج DNA به روش نمک اشباع ۳۹
۲-۳ آماده‌سازی نمونه‌ها جهت انجام تست DNA Typing 40
۲-۳-۱ رسوب‌گذاری با اتانول ۴۱
۲-۳-۲ تعیین غلظت نمونه‌های DNA توسط دستگاه Nanodrop 42
۲-۳-۳ تهیه‌ی Working Stoke 42
۲-۴ تست DNA Typing 43
۲-۴-۱ Multiplex PCR 43
۲-۵ مواد و تجهیزات مورد نیاز در DNA Typing 44
۲-۵-۱ آزمایش DNA Typing 44
۲-۵-۲ جداسازی قطعات ۴۵
۲-۵-۲-۱ تجهیزات لازم ۴۵
۲-۵-۲-۲ آماده‌سازی دستگاه جهت جداسازی قطعات ۴۶
۲۵-۲-۳ روش جداسازی قطعات ۴۶
۲-۶ آنالیز داده‌ها ۴۷
۳-۱ نمونه ‏ها ۵۳
۳-۲ پروفایل ژنتیکی ۵۳
۳-۲ نتایج حاصل از آنالیز نمونه‏ ها ۵۵
۳-۳ نتایج حاصل از آنالیز نمونه‏ های کرمانشاه ۵۶
۳-۴ نتایج حاصل از آنالیز نمونه های یزد ۶۰
فصل چهارم ۶۵
۴-۱ بحث ۶۶
۴-۲ نتیجه‏ گیری ۷۳
۴-۳ پیشنهادات ۷۳
منابع انگلیسی ۷۴
منابع فارسی……………….۷۵

فهرست جداول:

شکل ۱-۱ انواع نشان‌گرهای ژنتیکی ]۱۰[ ۷
جدول ۱-۱ جایگاه‏های موجود در کیت ABI 33
جدول۲-۱ محلولI استخراج DNA (محلول لیز‌کننده گلبول‌های قرمز) ۳۹
جدول ۲-۲ محلول II استخراج DNA (محلول لیز‌کننده گلبول‌های سفید) ۴۰
جدول ۲-۳ ترکیبات TE 40
جدول ۲-۴ شرایط PCR 45
جدول ۲-۵ تنظیمات دستگاه ABI3130 در جداسازی قطعات STR 46
شکل۲-۴ چگونگی عملکرد دستگاه الکتروفورز موئینه‌ای[۲۶] ۴۷
جدول ۲-۶ مواد فلورسنت موجود در کیت ABI و رنگهایشان ۴۸
شکل۲-۵ مواد مختلف در طول موج‌های متفاوتی نور خود را ساطع می‌کنند[۲۶] ۴۸
جدول ۲-۷ ماده فلورسنت مورد استفاده برای هر جایگاه[۲۵] ۴۹
شکل۳-۱ پروفایل ژنتیکی یک فرد ۵۴
جدول۳- ۲ فراوانی آللی و سایر پارامترهای جمعیتی و پزشکی‌قانونی در جمعیت یزد را نشان می‏دهد. ۶۰
جدول ۴-۱ مقایسه جمعیت کرمانشاه با سایر جمعیت‏ها ۶۷
جدول ۴-۲ مقایسه جمعیت یزد با سایر جمعیت‏ها ۶۸

فهرست اشکال:

شکل ۱-۲ کراسینگ‌آور و مبادلات نابرابر بین کروماتیدهای خواهری سبب ایجاد حذف‌شدگی یا الحاق می‌شود]۲۳.[ ۱۷
شکل ۱-۳ متزلزل بودن پلی‌مراز حین همانندسازی DNA می‏تواند طول تکرار را به اندازه یک یا دو واحد تغییر دهد
[۲۳]. ۱۸
شکل ۱-۴ آلل‏های فرزندان مجموعه‏ای از آلل‏های والدین آنها می‏باشد [۶۲]. ۲۱
شکل ۱-۵ شناسائی مجرمین به کمک مارکرهای STR[26]. 23
شکل ۱-۶ مراحل انگشت‌نگاری ژنتیکی [۳۸]. ۲۸
شکل ۱۷ مراحل پروفایلینگ DNA[36]. 30
شکل ۱-۸ جایگاه‌های CODIS روی کروموزوم‌های انسان[۲۵]. ۳۲
شکل ۱-۹ موقعیت جغرافیائی استان کرمانشاه [۴۴]. ۳۵
شکل ۱-۱۰ موقعیت جغرافیائی استان یزد[۴۵]. ۳۶
شکل۲-۲ استفاده از Multiplex PCR در روش پروفایلینگ[۳۶] ۴۴
شکل ۲-۳ دستگاه الکتروفورز موئینه ای[۵۱] ۴۶
شکل ۲-۶ladder به‌کاررفته در کیت ABI[25] 50
شکل ۴-۱ درخت فیلوژنتیکی میان سیزده جمعیت مختلف[۴۶] ۷۱
شکل ۴-۲.درخت فیلوژنتیکی میان نه جمعیت مختلف[۴۶] ۷۱

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *