پرشیا فایل | بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 462kb

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
با عنوان:
بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

چکیده پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شعب بانک انصار شهر شیراز می باشد، ،نمونه ی پژوهش شامل ۱۰۰نفر بود که به روش سرشماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل صوری تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای ۹۰۱/۰ می باشد.
فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادر بین سواد مالی ، اقتصادی و تجاری و موفقیت حرفه ای مدیران بود که ازطریق رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد که سواد مالی و تجاری بروی موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصار تاثیر گذار بود است ولی سواد اقتصادی تاثیری در موفقیت حرفه ای آنان نداشته است . همچنین برای بررسی تاثیر متغیر های جمعیت شناختی(شامل سن ، تحصیلات و سابقه بروی سواد تجاری ، مالی و اقتصادی و همچنین موفقیت حرفه ای مدیران از آزمون آنوا استتفاده شد و این نتایج حاصل شد که سن بروی هیچ کدام از متغیر ها تاثیر نداشته است . تحصیلات و سابقه کار بروی سواد تجاری و موفقیت حرفه ای تاثیر نداشته است ولی بروی سواد مالی و سواد اقتصادی تاثیر گذار بوده است .
واژگان کلیدی : سواد مالی ، سواد تجاری ، سواد اقتصادی ، موفقیت حرفه ای ، بانک انصار

فهرست مطالب گرداوری شده پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

فصل اول کلیات تحقیق.. ۱

۱۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴- اهداف مشخص تحقیق.. ۵

۱-۵- سؤالات تحقیق.. ۶

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق.. ۷

۱-۷- فرضیه ‏های تحقیق.. ۷

۱-۸- روش تحقیق.. ۸

۱-۹- قلمرو مکانی.. ۹

۱-۱۰- قلمرو زمانی.. ۹

۱-۱۱- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. ۹

۱-۱۲- ابزار گردآوری داده ها ۹

۱-۱۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰

۱-۱۴- تعریف واژه‏ها ۱۰

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۳

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲- بخش اول : ادبیات  تحقیق.. ۱۵

۲-۲-۱- سواد مالی.. ۱۵

۲-۲-۱-۱- تعریف سواد مالی.. ۱۵

۲-۲-۱-۲- تاریخچه  سواد مالی.. ۱۶

۲-۲-۱-۳- رویکرد های ارتقا سواد مالی.. ۱۷

۲-۲-۱-۴-  ضرورت های سواد مالی.. ۱۹

۲-۲-۱-۵-  جهت گیری در سواد مالی.. ۱۹

۲-۲-۲- سواد اقتصادی.. ۲۳

۲-۲-۲-۱-  تعریف و مفهوم سواد اقتصادی.. ۲۳

۲-۲-۲-۲- ضرورت سواد اقتصادی.. ۲۵

۲-۲-۳- سواد تجاری.. ۲۶

۲-۲-۳-۱- تعریف و مفهوم  سواد تجاری.. ۲۶

۲-۲-۳-۲- ضرورت استفاده ازسواد تجاری در سازمانها ۲۷

۲-۲-۳-۳- اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار ۲۹

۲-۲-۳-۴- اهمیت استراتژیک سواد تجاری در تصمیمات سازمان. ۳۱

۲-۲-۳-۵- تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری سواد تجاری.. ۳۲

۲-۲-۳-۶- عوامل موثر برسواد تجاری سازمان. ۳۳

۲-۲-۴- عملکرد حرفه ای.. ۳۴

۲-۲-۴-۱-عملکرد چیست؟ ۳۴

۲-۲-۵- موفقیت شغلی.. ۳۸

۲-۲-۵-۱- موفقیت واقعی چیست؟ ۳۹

۲-۲-۵-۲- چهار کلید موفقیت شغلی.. ۴۱

۲-۳ – بخش دوم : تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق) ۴۵

۲-۳-۱ الف )پیشینه تحقیق در سطح ملی: ۴۵

۲-۳-۲ ب ) پیشینه پژوهش در سطح بین المللی: ۴۶

فصل سوم روش تحقیق.. ۵۰

۳-۱- مقدمه. ۵۱

۳-۲-  روش و طرح تحقیق.. ۵۱

۳-۳ – قلمرو زمانی تحقیق.. ۵۲

۳-۴- قلمرو مکانی.. ۵۲

۳-۵-  نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۵۳

۳-۶-  متغیرهای تحقیق.. ۵۴

۳-۷ – شیوه اجرا ۵۴

۳-۷-۱ – ابزار گردآوری داده ها ۵۵

۳-۸ – روایی(اعتبار)  ابزار پژوهش… ۵۵

۳-۹- پایایی (قابلیت اعتماد)  ابزار پژوهش… ۵۶

۳-۱۰ – روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها ۵۷

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۵۸

مقدمه:…………۵۹

۴-۱- آمار توصیفی: ۶۰

۴-۲-آمار استنباطی : ۶۲

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۱

۵-۱- مقدمه: ۹۲

۵-۲- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق: ۹۳

۵-۲-۱- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق : ۹۳

۵-۲-۲- یافته های مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق : ۹۳

۵-۳- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات جانبی تحقیق: ۹۴

۵-۴- محدودیت های تحقیق: ۹۸

۵-۵-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش : ۹۸

۵-۶- پیشنهاد به محققان آینده : ۱۰۰

منابع:………………………………۱۰۱

پیوست۱ :پرسشنامه. ۱۰۳

پیوست ۲:آمار توصیفی………………….۱۰۶

 

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *