پرشیا فایل | بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک ، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک ، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان

  • تعداد دانلود : 3
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 734kb

پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش مدیریت بازاریا بی

عنوان:

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک ، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک ، در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان

(Study on the factors influencing on e-banking among customers of  kashan melli bank(central branch

چکیده پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان می پردازیم . تعداد ۳۲۲ نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقیق به صورت نظری و پیمایشی می باشد که ابزار گردآوری پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر است:

متغیرهای امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، ارائه اطلاعات ، کیفیت ارتباط اینترنتی و مفید بودن  به ترتیب بالاترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی دارند. تعداد صفحه:۱۷۵

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک ، کیفیت ارتباطات اینترنتی ، امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، لذت ادارکی ، مفید بودن ، ارائه اطلاعات.

فهرست مطالب گرداوری شده در این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………..

۱-۱. بیان مساله…………………………………………………………………..

۱-۲. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………….

۱-۳. اهداف تحقیق…………………………………………………………

۱-۳-۱. هدف اصلی……………………………………………………………..

۱-۳-۲. اهداف فرعی……………………………………………………………..

۱-۴. سوالات تحقیق……………………………………………………….

۱-۴-۱. سوال اصلی تحقیق………………………………………………

۱-۴-۲ . سوالات فرعی تحقیق…………………………………………

۱-۵. فرضیات تحقیق………………………………………………………

۱- ۶. قلمرو تحقیق………………………………………………………………..

۱-۶-۱. قلمرو زمانی…………………………………………………………….

۱-۶-۲ . قلمرو مکانی…………………………………………………………

۱-۷ . چارچوب نظری تحقیق……………………………………………..

۱-۸ . تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………….

۱-۹ . مدل تحقیق……………………………………………………………..

۱-۱۰. متدولوژی تحقیق…………………………………………………….

فصل دوم :ادبیات  تحقیق

بخش اول : مفاهیم نظری در مورد  بانکداری الکترونیک

۲-۱-۱. ویژگی های بانکداری الکترونیکی……………………………………..

۲-۱-۱-۱. سرعت…………………………………………………………………….

۲-۱-۱-۲.درستی(صحت)…………………………………………………………..

۲-۱-۱-۳. تجربه ( مهارت)  مشتری……………………………………………….

۲-۱-۲. انواع بانکداری الکترونیک…………………………………………………..

۲-۱-۲-۱.بانکداری خانگی………………………………………………………..

۲-۱-۲-۲.بانکداری از راه دور………………………………………………………..

۲-۱-۲-۳. بانکداری اینترنتی……………………………………………………………

۲-۱-۲-۴. تلفن بانک……………………………………………………………………….

۲-۱-۲-۵. بانکداری از طریق تلویزیون بانکی……………………………………….

۲-۱-۲-۶. خودپرداز………………………………………………………………………

۲-۱-۳. تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان ……………………………………

۲-۱-۳-۱. تاریخچه دولت الکترونیک…………………………………………………..

۲-۱-۴. تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران……………………………………..

۲-۱-۴-۱. دولت الکترونیک در ایران……………………………………………………

۲-۱-۴-۲. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی………………………………………….

۲-۱-۴-۳. بررسی اثرات دولت الکترونیک………………………………………………

۲-۱-۴-۳-۱. سطح کلان(دولت)……………………………………………………………

۲-۱-۴-۳-۲. سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت)……………………………..

۲-۱-۵. سطوح بانکداری الکترونیک………………………………………………………..

۲-۱-۵-۱. بانکداری الکترونیکی مصرف کننده ( در سطح مشتری)…………………..

۲-۱-۵-۲. بانکداری الکترونیکی بین بانکی…………………………………………………..

۲-۱-۶. ادوار بانکداری مدرن…………………………………………………………………..

۲-۱-۶-۱. دوره اول: اتوماسیون پشت باجه………………………………………………

۲-۱-۶-۲. دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه ……………………………………………..

۲-۱-۶-۳. دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب هایشان……………………..

۲-۱-۶-۴. دوره چهارم یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با عملیات بانکی.

۲-۱-۷. مقایسه بانکداری الکترونیکی با بانکداری سنتی……………………………………..

۲-۱-۸. ضرورت های گسترش بانکداری الکترونیکی……………………………………..

۲-۱-۸-۱. افزایش کارایی مبادلات………………………………………………………….

۲-۱-۸-۲. صرفه های مقیاس کوچک تر………………………………………………….

۲-۱-۸-۳. تقلیل هزینه های اولیه و تغییر موانع ورود به بازار………………………….

۲-۱-۹. تجارت الکترونیک………………………………………………………………………..

۲-۱-۹-۱. مبادله الکترونیکی داده ها…………………………………………………………

۲-۱-۹-۲. مدل فرآیند تجاری در تجارت الکترونیک………………………………………

بخش دوم: مفاهیم نظری عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک

۲-۲-۱. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود سایر کشورها…………………………..

۲-۲-۲. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود در ایران……………………………….

۲-۲-۳. ادراک از مفید بودن و سهولت استفاده ……………………………………………..

۲-۲-۴. سهولت ( راحتی- آسایش)……………………………………………………………….

۲-۲-۴-۱. تاثیر سهولت استفاده  از تکنولوژی  بر پذیرش بانکداری الکترونیکی..

۲-۲-۵. ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی………..

۲-۲-۵-۱. مشتری مداری و بانکداری الکترونیکی………………………………………

۲-۲-۵-۲. رضایت مشتریان………………………………………………………………..

۲-۲-۵-۳. وفاداری مشتریان…………………………………………………………………

۲-۲-۵-۴. مزایای مشتریان وفادار……………………………………………………………

۲-۲-۶.کیفیت...………………………………………………………………………………….

۲-۲-۶-۱. اهمیت کیفیت خدمت به مشتری ………………………………………………

۲-۲-۶-۲. مزایای ناشی از کیفیت……………………………………………………………

۲-۲-۶-۳. سنجش کیفیت …………………………………………………………………….

۲-۲-۶-۴. انتظار قبلی مشتری……………………………………………………………….

۲-۲-۶-۵. کیفیت واقعی ……………………………………………………………………..

۲-۲-۶-۶. کیفیت ادراک شده …………………………………………………………………

۲-۲-۷. مدل و مقیاس کیفیت خدمت به مشتری……………………………………….

۲-۲-۷-۱. اجزای مقیاس کیفیت بر اساس مدل سروکوال………………………………

۲-۲-۷-۲. مزایای بکار گیری سروکوآل………………………………………………………..

۲-۲-۷-۳. انتقادهایی بر علیه سروکوال……………………………………………………..

۲-۲-۸. مفهوم کیفیت خدمات…………………………………………………………………

۲-۲-۹. عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات…………………………………………….

۲-۲-۹-۱. افزایش انتظارات مشتریان………………………………………………………..

۲-۲-۹-۲. فعالیت رقبا………………………………………………………………………….

۲-۲-۹-۳. عوامل محیطی……………………………………………………………………..

۲-۲-۹-۴. ماهیت خدمت به مشتری……………………………………………………….

۲-۲-۹-۵. عوامل درون سازمانی…………………………………………………………..

۲-۲-۱۰. مفهوم کیفیت خدمات الکترونیکی……………………………………………..

۲-۲-۱۱.کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیکی…………………………………………

۲-۲-۱۲. بانکداری الکترونیکی و نقش آن در کیفیت خدمات………………………….

۲-۲-۱۳. امنیت…………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۳-۱. امنیت در بانکداری الکترونیک…………………………………………………..

۲-۲-۱۳-۲. مساله امنیت در بانکداری موبایل…………………………………………..

۲-۲-۱۳-۳. امنیت سرور………………………………………………………………………

۲-۲-۱۳-۴. امنیت رسانه انتقال…………………………………………………………….

۲-۲-۱۳-۵. امنیت سمت کاربر……………………………………………………………….

۲-۲-۱۴. خود اثر بخشی استفاده از رایانه……………………………………………..

۲-۲-۱۵. ریسک ادراکی……………………………………………………………………..

۲-۲-۱۶. اعتماد مشتری…………………………………………………………………….

۲-۲-۱۶-۱. اهمیت اعتماد……………………………………………………………………

۲-۲-۱۶-۲. مشخصات اعتماد………………………………………………………………..

۲-۲-۱۶-۳. عوامل موثر بر اعتماد…………………………………………………………..

۲-۲-۱۶-۳-۱. متغیرهای فردی………………………………………………………………

۲-۲-۱۶-۳-۲. متغیرهای مربوط به سازمان………………………………………………

۲-۲-۱۶-۳-۳. متغیرهای زیر ساختی…………………………………………………….

۲-۲-۱۷. تصویر ذهنی………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۷-۱. عوامل موثر بر تصویر ذهنی……………………………………………………

۲-۲-۱۸. اینترنت………………………………………………………………………………..

۲-۲-۱۸-۱.گستره اینترنت……………………………………………………………………..

۲-۲-۱۸-۲. میزان دسترسی و کیفیت اینترنت………………………………………….

۲-۲-۱۹. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………..

۳-۱ . روش تحقیق……………………………………………………………………….

۳-۲. جامعه آماری ……………………………………………………………………

۳-۳. حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………

۳-۴. ابزار پژوهش……………………………………………………………………………

۳-۵. روایی پرسشنامه…………………………………………………………………

۳-۶. پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………

۳-۷. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………

۳-۸. روش گردآوری داده ها………………………………………………………………

۳-۹. روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………..

۴-۱. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی………………………………………………………

۴-۲. آمار توصیفی سوالات پرسشنامه……………………………………………….

۴-۳. بررسی روابط بین فرضیه های تحقیق…………………………………………

۴-۴. بررسی  تاثیر عوامل دموگرافیک…………………………………………………..

۴-۴-۱. بررسی رابطه بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیکی……………

۴-۴-۲. رابطه بین سن و پذیرش بانکداری الکترونیک…………………………………

۴-۴-۳. رابطه بین تحصیلات و پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………….

۴-۴-۴. رابطه بین میزان درآمد و پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………..

۴-۵. تجزیه و تحلیل مدل تحقیق…………………………………………………………………

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………..

۵-۱. نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی……………………………………………….

۵-۲. نتایج یافته های تحقیق………………………………………………………………….

۵-۳. مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیق مشابه دیگر………………………………….

۵-۴ . محدودیت های تحقیق………………………………………………………………

۵- ۵. پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………

۵-۶. پیشنهادهایی به مدیران………………………………………………………………

منابع فارسی………………………………………………………………………………….

منابع لاتین……………………………………………………………………………………

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                  

جدول ۲–۱. مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی……………

جدول ۳-۱. طیف سوالات پرسشنامه…………………………………………………………

جدول ۳-۲. شماره سوالات پرسشنامه در مورد فرضیه ها…………………………………

جدول ۴-۱-۱. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب سن………………………………………..

جدول ۴-۱-۲. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب جنس………………………………….

جدول ۴-۱-۳. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب تحصیلات……………………………..

جدول ۴-۱-۴. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب میزان درآمد…………………………..

جدول ۴-۱-۵. توزیع پاسخ دهنده ها  به سوال استفاده از خدمات  بانکداری الکترونیک.

جدول ۴-۱-۶. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال هرچند وقت یکبار از این خدمات استفاده می کنید؟……

جدول ۴-۱-۷.توزیع پاسخ دهنده ها به سوال به طورمتوسط چند دفعه درماه ازاین خدمات استفاد می کنید؟…..

جدول ۴-۱-۸. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال تعداد انجام تراکنش در هر بار استفاده …………….

جدول ۴-۱-۹. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های جاری اولیه ………………………….

جدول ۴-۱-۱۰. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از کارت های اعتباری……………………………….

جدول ۴-۱-۱۱. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های سرمایه گذاری…………………..

جدول ۴-۱-۱۲. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از بیمه های بانکی……………………………………..

جدول ۴-۱-۱۳. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال منابع کسب اطلاعات……………………………………………………

جدول ۴-۱-۱۴. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال  چگونگی استفاده از خدمات الکترونیک………………………..

جدول ۴-۲- ۱. توزیع پاسخ سوال اول توصیفی پرسشنامه………………..

جدول ۴-۲- ۲. توزیع پاسخ سوال دوم توصیفی پرسشنامه……………

جدول ۴-۲- ۳. توزیع پاسخ سوال سوم توصیفی پرسشنامه…..

جدول ۴-۲- ۴. توزیع پاسخ سوال چهارم توصیفی پرسشنامه………..

جدول ۴-۲- ۵. توزیع پاسخ سوال پنجم توصیفی پرسشنامه…………..

جدول ۴-۲- ۶. توزیع پاسخ سوال ششم توصیفی پرسشنامه……………

جدول ۴-۲- ۷. توزیع پاسخ سوال هفتم توصیفی پرسشنامه……………….

جدول ۴-۲- ۸. توزیع پاسخ سوال هشتم توصیفی پرسشنامه………………

جدول ۴-۲- ۹. توزیع پاسخ سوال نهم توصیفی پرسشنامه…………………..

جدول ۴-۲- ۱۰. توزیع پاسخ سوال دهم توصیفی پرسشنامه……………………..

جدول ۴-۲- ۱۱. توزیع پاسخ سوال یازدهم توصیفی پرسشنامه………………….

جدول ۴-۲- ۱۲. توزیع پاسخ سوال دوازدهم توصیفی پرسشنامه……………………..

جدول ۴-۲-۱۳. توزیع پاسخ سوال سیزدهم توصیفی پرسشنامه……………

جدول ۴-۲-۱۴. توزیع پاسخ سوال چهاردهم توصیفی پرسشنامه…………………

جدول ۴-۲-۱۵. توزیع پاسخ سوال پانزدهم توصیفی پرسشنامه………………………..

جدول ۴-۲-۱۶. توزیع پاسخ سوال شانزدهم توصیفی پرسشنامه……………………..

جدول ۴-۲-۱۷. توزیع پاسخ سوال هفدهم توصیفی پرسشنامه………………………..

جدول ۴-۲-۱۸. توزیع پاسخ سوال هجدهم توصیفی پرسشنامه……………………..

جدول  ۴-۲- ۱۹. توزیع پاسخ سوال نوزدهم توصیفی پرسشنامه………………….

جدول ۴-۲- ۲۰. توزیع پاسخ سوال بیستم توصیفی پرسشنامه………………………

جدول ۴-۲- ۲۱. توزیع پاسخ سوال بیست و یکم توصیفی پرسشنامه……………

جدول ۴-۲- ۲۲. توزیع پاسخ سوال بیست و دوم توصیفی پرسشنامه……………….

جدول ۴-۳-۱.نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین مفید بودن با پذیرش بانکداری الکترونیکی…….

جدول ۴-۳-۲. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین سهولت استفاده با پذیرش بانکداری الکترونیکی………

جدول ۴-۳-۳.نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین لذت بخش بودن و پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی…….

جدول ۴-۳-۴.نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین  ارائه اطلاعات با پذیرش بانکداری الکترونیکی………..

جدول ۴-۳-۵ . نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین امنیت با پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………

جدول ۴-۳- ۶. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین کیفیت خدمات اینترنتی با پذیرش بانکداری الکترونیکی.

جدول ۴-۴-۱- بررسی اثر جنسیت پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق……………

جدول ۴-۴-۲- درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق (جنسیت)……………………

جدول ۴-۴-۳- بررسی اثر سن پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق……………..

جدول ۴-۴-۴- درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق (سن)……………………..

جدول ۴-۴-۵- بررسی اثر تحصیلات پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق……….

جدول ۴-۴-۶- درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق (تحصیلات)……………..

جدول ۴-۴-۷- بررسی اثر میزان درآمد پاسخ دهندگان بر روی متغیرهای تحقیق…………..

جدول ۴-۴-۸- درجه اهمیت پاسخ به متغیرهای تحقیق (میزان درآمد)………………

جدول ۴-۵-۱، ضرایب تأثیر رگرسیونی هر متغیرمستقل برمتغیروابسته(پذیرش بانکداری اینترنتی)…………

جدول۴-۵-۲. خلاصه مدل…………………………………………….

جدول۴-۵-۳ . نتایج آزمون F( تحلیل واریانس)……………………….

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                      

شکل ۱-۱.  مدل نظری تحقیق………………………………………….

شکل۲-۱. مدل شکل گیری رضایت مشتری………………………….

شکل۲-۲. ضرورت توجه به کیفیت…………………………..

نمودار ۴-۱- ۱. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب سن……………..

نمودار ۴-۱- ۲. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب جنس………………

نمودار ۴-۱- ۳. توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب تحصیلات………………

نمودار ۴-۱- ۴.توزیع پاسخ دهنده ها بر حسب میزان درآمد…………………

نمودار ۴-۱- ۵. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال استفاده از خدمات  بانکداری الکترونیک………

نمودار ۴-۱- ۶. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال هر چند وقت یک بار از این خدمات استفاده می کنید؟……

نمودار ۴-۱- ۷. توزیع پاسخ دهنده هابه سوال به طورمتوسط چند دفعه درماه ازاین خدمات استفاده می کنید؟..

نمودار ۴-۱- ۸. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال تعداد انجام تراکنش در هر بار استفاده………………

نمودار ۴-۱- ۹. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های جاری اولیه…………….

نمودار ۴-۱- ۱۰. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از کارت های اعتباری………………..

نمودار ۴-۱- ۱۱. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از حساب های سرمایه گذاری……….

نمودار ۴-۱- ۱۲. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان استفاده از بیمه های بانکی……………..

نمودار ۴-۱- ۱۳. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال زمان منابع کسب اطلاعات…………………

نمودار ۴-۱- ۱۴. توزیع پاسخ دهنده ها به سوال چگونگی استفاده از خدمات الکترونیک……………

نمودار ۴-۲-۱. توزیع پاسخ سوال اول توصیفی پرسشنامه……………………………………..

نمودار ۴-۲-۲. توزیع پاسخ سوال دوم توصیفی پرسشنامه……………………..

نمودار ۴-۲-۳. توزیع پاسخ سوال سوم توصیفی پرسشنامه…………………..

نمودار ۴-۲-۴. توزیع پاسخ سوال چهارم توصیفی پرسشنامه…………………..

نمودار ۴-۲-۵. توزیع پاسخ سوال پنجم توصیفی پرسشنامه……………………

نمودار ۴-۲-۶. توزیع پاسخ سوال ششم توصیفی پرسشنامه……………………..

نمودار  ۴-۲- ۷. توزیع پاسخ سوال هفتم توصیفی پرسشنامه……………………

نمودار ۴-۲- ۸. توزیع پاسخ سوال هشتم توصیفی پرسشنامه………………….

نمودار ۴-۲- ۹. توزیع پاسخ سوال نهم توصیفی پرسشنامه……………………….

نمودار ۴-۲- ۱۰. توزیع پاسخ سوال دهم توصیفی پرسشنامه…………………….

نمودار ۴-۲- ۱۱. توزیع پاسخ سوال یازدهم توصیفی پرسشنامه…………………

نمودار ۴-۲- ۱۲. توزیع پاسخ سوال دوازدهم توصیفی پرسشنامه…………………

نمودار ۴-۲-۱۳. توزیع پاسخ سوال سیزدهم توصیفی پرسشنامه…………………

نمودار ۴-۲-۱۴. توزیع پاسخ سوال چهاردهم توصیفی پرسشنامه………………..

نمودار ۴-۲-۱۵. توزیع پاسخ سوال پانزدهم توصیفی پرسشنامه…………………

نمودار ۴-۲-۱۶. توزیع پاسخ سوال شانزدهم توصیفی پرسشنامه………………….

نمودار ۴-۲-۱۷. توزیع پاسخ سوال هفدهم توصیفی پرسشنامه……………………

نمودار ۴-۲-۱۸. توزیع پاسخ سوال هجدهم توصیفی پرسشنامه…………………..

نمودار  ۴-۲- ۱۹. توزیع پاسخ سوال نوزدهم توصیفی پرسشنامه…………………

نمودار ۴-۲- ۲۰. توزیع پاسخ سوال بیستم توصیفی پرسشنامه……………………….

نمودار ۴-۲- ۲۱. توزیع پاسخ سوال بیست و یکم توصیفی پرسشنامه………………

نمودار ۴-۲- ۲۲. توزیع پاسخ سوال بیست و دوم توصیفی پرسشنامه………………

شکل ۴-۵-۱- تحلیل مدل تحقیق………………………………………………………….

بخشی ار فهرست منابع فارسی گرداوری شده در این پایان نامه:

-ابطحی، سید ابراهیم، مرآت نیا، احمد،۱۳۸۷، «مدلی تلفیقی برای ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق کیفیت­ سنجی مستمر خدمات و رضایت­ سنجی ادواری مشتریان»، دومین کنفرانس  جهانی بانکداری الکترونیک، ص۳.

-اللهیاری فرد، محمود،۱۳۸۴، «خدمات بانکداری الکترونیک ونیازهای اجرایی آن در مقایسه­ی تطبیقی هزینه­ی عملیاتی خدمات مختلف بانکی»، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی.

– اللهیاری فرد، محمود، بید آباد، بیژن، ۱۳۸۲، «بسترهای نرم­افزاری تجارت و بانکداری الکترونیک»، صص۶۲-۶۶.

– برادران حسن زاده ، رسول، پورصادق، ناصر، شکوری ملکی، لیلا، «بانکداری الکترونیک و کاربرد کارتهای بانکی  در بهبود عملکرد بانک»، ۱۳۸۸، فراسوی مدیریت، سال دوم، شماره ۸، صص۱۸۹-۲۱۵.

– حافظ نیا، محمدرضا، ۱۳۸۴، « مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی» ، انتشارات سمت، تهران.

– خاکی، غلامرضا، ۱۳۸۲، «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.

-داور، علی،۱۳۸۸، «روش تحقیق در علوم اجتماعی»، انتشارات نی، تهران، چاپ دوم.

-سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، ۱۳۸۵، «روش­های تحقیق در علوم رفتاری»، نشر آگاه، تهران، چاپ دهم.

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *