پرشیا فایل | بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر توسعه فرهنگ برند در بانک پاسارگارد | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر توسعه فرهنگ برند در بانک پاسارگارد

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 1.24mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
با عنوان:

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر توسعه فرهنگ برند در بانک پاسارگارد

بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر توسعه فرهنگ برند در بانک پاسارگارد

چکیده پژوهش به شرح ذیل میباشد:

امروزه بازاریابی داخلی به عنوان یک راهبرد برای اجرای برنامه های سازمان،شناخته شده است.مطالعات مربوط در این زمینه حاکی از آن است که فعالیت های بازاریابی داخلی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و شایستگی ها را ارتقاء می دهد.هدف از تحقیق حاضربررسی تاثیر بازاربابی داخلی بر فرهنگ برند می باشد .در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه به بررسی یک نمونه ۲۲۸ تایی از مدیران و کارکنان بانک پاسارگاد در شهر تهران پرداخته شد.در این راستا،براساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر بازاریابی داخلی بر فرهنگ برند طراحی و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت .براساس نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ،مشخص شد که انگیزش کارکنان،اشتراک گذاری اطلاعات و توانمند سازی کارکنان بر فرهنگ برند تاثیر مثبت دارند و همچنین ،مهمترین مولفه تاثیر گذار بر بازار یابی درونی به اشتراک گذاری اطلاعات می باشد و مهمترین مولفه تاثیر گذار بر فرهنگ برند تعهد به توسعه و ترویج برند می باشد. در این تحقیق مدل از لحاظ مقدار RMSEA=0.066 در وضعیت مناسبی قرار دارد.

کلیدواژه:بازاریابی ، بازاریابی درونی، بازاریابی داخلی ،برند ، فرهنگ برند.

مقدمه:

بازاریابی داخلی یکی از مباحث بازار یابی است که حدود ۴۰ سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها و ارائه خدمات با کیفیت به آنان توسط برری  مطرح گردید. بازاریابی داخلی عبارت است از جذب، توسعه، انگیزش، و تداوم کیفیت کارکنان از طریق شغل به عنوان یک محصول و ارضای نیازمندی های آنها. به عبارت دیگر، بازاریابی داخلی فلسفه رابطه و پیمان مشترک بین مشتریان و کارکنان(مشتریان داخلی)سازمان است. به تعبیری، بازاریابی داخلی به عنوان یک شناخت آکادمیک، علمی و تجاری در زمینه ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و کارکنان مطرح است.

این شاخه از علم بازاریابی تا حدود زیادی متاثر از مدیریت کیفیت و بازاریابی خدمات است که براهمیت و ضرورت ایجاد کیفیت در کل فرایند ارائه خدمات تاکید دارد. این حیطه از علم بازاریابی به بحث پیرامون رابطه مشتریان و عرضه کنندگان داخلی سازمان در ایجاد ارزش برای مشتریان خارجی می پردازد، که این امر می تواند به صورت یک زنجیره ارزش و ابزاری برای توسعه کیفیت محصولات و خدمات و تعاملات بین سازمانی و برون سازمانی در سازمان ظاهر گردد. بنابراین، هدف بازاریابی داخلی ایجاد اطمینان از رضایتمندی بین کارکنان سازمان و توسعه کیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی سازمان است، که این امر به صورت فرایندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد.

مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر ارتباط مثبت بین رضایت مشتریان داخلی سازمان(کارکنان) و رضایت مشتریان خارجی آن است. مطالعات بارتل (۲۰۰۴ ) بیانگر این واقعیت است که رضایت کارکنان (مشتریان داخلی) بر کیفیت محصولات تاثیر بسزایی داشته ودر نتیجه رضایت مشتریان خارجی و در نهایت وفاداری مشتریان خارجی نسبت به سازمان را در پی دارد.

فهرست مطالب گرداوری شده:

فصل اول ………………………………………………………………………………………. ۱
کلیات تحقیق . ………………………………………………………………………………… ۱
۱.۱ .مقدمه …………………………………………………………………………………… ۲
۲.۱ . مساله اصلی تحقیق ……………………………………………………………………. ۳
۳.۱ .تشریح و بیان موضوع ………………………………………………………………. ۴
۳.۱.۱ . بازاریابی داخلی ………………………………………………………………………… ۴
۳.۱.۲ . فرهنگ برند …………………………………………………………………………………. ۵
۴.۱ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق …………………………………………………………. ۶
۵.۱ . فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………… ۷
۵.۱.۱ فرضیه اصلی …………………………………………………………………. ۷
۵.۱.۲ فرضیه فرعی …………………………………………………………………………………….. ۸
۶.۱ . اهداف اساسی از انجام تحقیق …………………………………………………………….. ۸
۷.۱ . روش انجام تحقیق …..…………………………………………………………… ۸
۸.۱ . روش های گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………….. ۸
۹.۱ . قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………… ۹
۱۰.۱ . جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………. ۹
۱۱.۱ روش یا روش های نمونه گیری…………………………………………………………………. ۹
۱۲.۱ . روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………… ۱۰
۱۳.۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ………………………………………………. ۱۰
فصل دوم . ………………………………………………………………………………………………… ۱۲
مروری بر ادبیات تحقیق . ………………………………………………………………………… ۱۲
۱.۲ مرور ادبیات بازاریابی درونی . …………………………………………………….. ۱۳
۳.۱.۲ مقدمه ………………………………………………………………………………. ۱۳
۲.۱.۲ . بازاریابی کل نگر . …………………………………………………………………….. ۱۳
۳.۱.۲ . بازاریابی درونی . …………………………………………………………………………. ۱۵
۴.۱.۲ . مفهوم سازی بازاریابی درونی ……………………………………………………. ۱۷
۵.۱.۲ آمیخته بازاریابی درونی …………………………………………………………………. ۲۰
۶.۱.۲ تاثیر بازاریابی درونی بر بازاریابی بیرونی ………………………………………….. ۲۲
۷.۱.۲ . مدل های بازاریابی درونی …………………………………………………………………… ۲۴
۸.۱.۲ مدل بازاریابی درونی در خدمات …………………………………………………. ۲۶
۹.۱.۲ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۲۸
۱۰.۱.۲ بازاریابی درونی در ایران ………………………………………………………….. ۳۲
۲.۲ . نام تجاری ………………………………………………………………………………………… ۳۴
۱.۲.۲ اهمیت نام تجاری ……………………………………………………………………………. ۳۴
۲.۲.۲ . نام تجاری چیست؟ …………………………………………………………………… ۳۵
۳.۲.۲ دیدگا ه های مختلف در تعریف برند …………………………………………………. ۳۶
۴.۲.۲ تعاریف ارائه شده از ارزش ویژه برند . ………………………………………………….. ۳۷
۵.۲.۲ شاخص های ارزش ویژه ی برند از منظر کاپفرر . ……………………………………. ۳۸
۶.۲.۲ شاخص های ارزش ویژه ی برند از منظر پرفسور آکر ……………………………. ۳۸
۷.۲.۲ سنجش ارزش ویژه ی برند،از منظر پرفسور کلر ………………………………………….. ۳۹
۸.۲.۲ هویت برند . ……………………………………………………………… ۴۰
۳.۲ فرهنگ برند . ……………………………………………………………………………….. ۴۰
۱.۳.۲ تعریف فرهنگ برند ……………………………………………………………………….. ۴۰
۲.۳.۲ . مدیریت فرهنگ برند ………………………………………………………………. ۴۱
۳.۳.۲ عوامل فرهنگ برند ……………………………………………………………………… ۴۱
۴.۳.۲ فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………. ۴۲
ارتباط فرهنگ برند و فرهنگ سازمانی ………………………………………. ۴۲
۶.۳.۲ پیشینه تحقیق خارجی فرهنگ برند . ……………………………………………………… ۴۴
۴.۲ بررسی رابطه ی بازاریابی درونی و فرهنگ برند …………………………………………. ۴۵
۵.۲ معرفی شرکت . …………………………………………………………………………………. ۴۶
۱.۵.۲ تاریخچه بانکداری در ایران …………………………………………………. ۴۶
۲.۵.۲ ملی شدن بانک ……………………………………………………………………….. ۴۶
۳.۷.۲ ادغام بانک ها ………………………………………………………………………. ۴۷
۲.۵.۴ بانک های غیر دولتی ………………………………………………………………………. ۴۷
۵.۵.۲ روند خصوصی سازی بانک های دولتی و تاثیر آن بر بانک های غیر دولتی فعلی……… ۴۸
۶.۵.۲ آشنایی با بانک پاسارگارد . ……………………………………………………………… ۴۸
۷.۵.۲ . موضوع فعالیت شرکت ………………………………………………………………….. ۴۹
۸.۵.۲ سرمایه بانک ……………………………………………………………………….. ۴۹
۹.۵.۲ سپرده ها ……………………………………………………………………………….. ۵۰
۱۰.۲.۵ نرخ رشد سپرده ها . ………………………………………………………………………… ۵۰
۱۱.۵.۲ .نرخ رشد تسهیلات ……………………………………………………………… ۵۰
۱۲.۵.۲ درصد ذخیره تسهیلات به کل تسهیلات اعطایی . …………………………………. ۵۰
۱۳.۵.۲ شرکت های تابعه ………………………………………………………………………… ۵۰
۱۴.۵.۲ نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده ها ………………………………………………. ۵۱
۱۵.۵.۲ راهبردها و اهداف بانک پاسارگارد ………………………………………………… ۵۱
۶.۲ چارچوب مفهومی تحقیق …………………………………………………………………….. ۵۲
۷.۲ معیار های مطرح در سنجش بازاریابی درونی و فرهنگ برند . …………………….. ۵۲
۱.۷.۲ . رضایت شغلی ………………………………………………………………………………. ۵۳
۲.۷.۲ آموزش کارکنان …………………………………………………………………………. ۵۴
۳.۷.۲ . توانمند سازی کارکنان . ………………………………………………………….. ۵۵
۴.۷.۲ به اشتراک گذاری اطلاعات ………………………………………………….. ۵۵
۵.۷.۲ انگیزش کارکنان ………………………………………………………………………… ۵۵
هماهنگی و انسجام بین وظیفه ای …………………………………………………. ۵۶
۷.۷.۲ وفاداری به برند . ………………………………………………………………………. ۵۶
۸.۷.۲ تعهد به توسعه برند………………………………………………………………….. ۵۷
۹.۷.۲ تعهدبه ترویج و اشاعه برند . ………………………………………………………… ۵۸
فصل سوم . ………………………………………………………………………………. ۵۹
روش شناسی تحقیق . …………………………………………………………………. ۵۹
۱.۳ . مقدمه ………………………………………………………………………………. ۶۰
۲.۳ . روش تحقیق . ………………………………………………………………………… ۶۰
۱.۲.۳ . تحقیق کاربردی ……………………………………………………….. ۶۰
۲.۲.۳ . تحقیق توصیفی ………………………………………………………………….. ۶۰
۳.۳ . متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………. ۶۱
۴.۳ .روشهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………….. ۶۲
۵.۳ روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………… ۶۳
۱.۵.۳ .تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ………………………………………….. ۶۳
۲.۵.۳ . تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه ………………………………………………………….. ۶۵
۳.۵.۳ . اعتبار عاملی …………………………………………………………………………… ۶۶
۶.۳ جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………. ۶۷
۱.۶.۳ . جامعه آماری ……………………………………………………………….. ۶۷
۲.۶.۳ . قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………. ۶۸
۳.۶.۳ . قلمرو زمانی تحقیق . …………………………………………………………………… ۶۸
۴.۶.۳ . نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه …………………………………………. ۶۸
۷.۳ .روش های نمونه گیری ……………………………………………………………………. ۶۹
۸.۳ . روش تجزیه و تحلیل اطلاعات . ……………………………………………….. ۶۹
۱.۸.۳ مدل معادلات ساختار ی. ……………………………………………………….. ۶۹
۲.۸.۳ . تعریف مدل معادلات ساختاری …………………………………………………….. ۷۰
۳.۸.۳ ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر …………………………………۰ ۷
فصل چهارم . ……………………………………………………………………………………. ۷۱
تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………. ۷۱
۱.۴ مقدمه …………………………………………………………………………………… ۷۲
۲.۴ توصیف دادهها . …………………………………………………………………………….. ۷۲
۳.۴ تجزیه و تحلیل داده ها . ………………………………………………………….. ۷۷
۴.۴ بررسی و اثبات مدل تحقیق با استفاده از روش تحلیل مسیر ………………………….. ۸۰
۵.۴ ارزیابی برازش کلی مدل: …………………………………………. ۸۲
فصل پنجم . …………………………………………………………………………… ۸۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………. ۸۶
۱.۵ . مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۸۷
۲.۵ . تحلیل نتایج حاصل از آزمون همبستگی . ……………………………………….. ۸۷
۳.۵ . تحلیل نتایج حاصل از معادلات ساختاری یا تحلیل مسیر ………………… ۸۸
۴.۵ .پیشنهادات . ………………………………………………………………………… ۹۲
پرسشنامه …………………………………………………………………………………. ۹۳
منابع ………………………………………………………………………………………… ۹۶

در ۱۰۷ صفحه به صورت pdf میباشد

 

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *