پرشیا فایل | تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : docx
  • حجم فایل : 357kb
  • تعداد برگه: 105

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی
عنوان کامل:
بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی

چکیده:

در این پژوهش به بررسی تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای دستیابی به این هدف، تعداد ۱۱۸ شرکت در بازه زمانی بین سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ (در مجموع ۵۹۰ سال- شرکت) با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی است توصیفی (غیرآزمایشی). تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews صورت پذیرفت و شواهد تجربی به دست آمده با بهره گیری از آزمون های آماری مناسب تشریح گردید.  نتایج به دست آمده نشان داد اهرم مالی اثر معناداری بر نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی دارد اما این تاثیر در مورد چرخه تبدیل وجه نقد مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه: اهرم مالی، تبدیل وجه نقد، نسبت جاری، حاشیه جریانات نقدی.

بخشی از بیان مسئله تاثیر اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری و حاشیه جریانات نقدی عملیاتی :

یکی از اهداف نهایی هر شرکت بیشینه کردن سود در درازمدت است، اما حفظ نقدینگی شرکت نیز یک هدف مهم است .مسئله این است که به دست آوردن سود به قیمت از دست دادن نقدینگی می تواند مشکلات جدی برای یک شرکت ایجاد نماید. بنابراین باید یک تعادل بین این دو هدف برقرار شود و یک هدف نباید به بهای هدف دیگر به دست آید زیرا هر دوی آنها اهمیت خود را دارند اگر یک شرکت به سودآوری توجه نداشته باشد، نمی تواند به مدت زیادی دوام یابد و از طرف دیگر اگر نگران نقدینگی نباشد ممکن است با مشکلات ورشکستگی یا عدم پرداخت به موقع بدهی ها مواجه گردد…

جزء دیگر سرمایه در گردش حساب های پرداختنی است به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد ومی تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد .از طرف دیگر، اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد،تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در پرداخت صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشد…

عمده مطالعات داخلی صورت گرفته این موضوع نادیده گرفته شده و یک فضای خالی در ادبیات حسابداری و مالی  برای تحقیق وجود دارد که این خود، انگیزه ای جهت انجام این پژوهش است. لذا پژوهش حاضر در پی یافتن شواهد تجربی جهت پاسخ به این سوال اصلی تحقیق است که آیا نقدینگی عملیاتی بر اهرم مالی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد؟

فهرست مطالب گرداوری شده :

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مساله. ۴

۱-۳- اهمیت  و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵- چهارچوب نظری تحقیق.. ۶

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق.. ۷

۱-۷-فرضیه های تحقیق.. ۸

۱-۸-  قلمرو تحقیق.. ۹

۱-۹ – تعاریف مفهومی واژگان و اصطلاحات… ۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه. ۱۱

۲-۲- مفهوم اهرم مالی شرکت… ۱۲

۲-۳- لزوم توجه به اهرم مالی در شرکت ها ۱۳

۲-۴- عوامل موثر بر استفاده از اهرم مالی.. ۱۴

۲-۵- تاثیر اهرم مالی بر هزینه سرمایه شرکت… ۱۵

۲-۶- عوامل تاثیرگذار بر اهرم مالی.. ۱۶

۲-۷- تغییرات اهرم مالی، مفاهیم و دیدگاه ها ۱۷

۲-۸- اهرم مالی و عملکرد شرکت… ۱۸

۲-۹- اهمیت توجه به بدهی.. ۱۹

۲-۱۰- انواع بدهی.. ۲۰

۲-۱۰-۱- بدهی خصوصی.. ۲۰

۲-۱۰-۲- بدهی عمومی.. ۲۱

۲-۱۱- اهمیت وجه نقد. ۲۲

۲-۱۲- نظریه های مرتبط با وجه نقد. ۲۳

۲-۱۲-۱- نظریه موازنه. ۲۳

۲-۱۲-۲- نظریه سلسله مراتب تأمین مالی.. ۲۶

۲-۱۲-۳ – نظریه جریان وجه نقد آزاد. ۲۸

۲-۱۳- طبقه بندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد. ۳۱

۲-۱۴- فعالیت های عملیاتی.. ۳۲

۲-۱۵- فعالیت های سرمایه گذاری: ۳۴

۲-۱۶- فعالیت های تامین مالی: ۳۵

۲-۱۷- جریان های نقدی آتی و اقلام تعهدی.. ۳۵

۲-۱۸- متغیر های جریان نقدی آتی.. ۳۶

۲-۱۹- شاخص نقدینگی.. ۳۷

۲-۱۹-۱ شاخص های نوین نقدینگی.. ۳۷

۲-۱۹-۲- شاخص فراگیر نقدینگی.. ۳۸

۲-۱۹-۳- شاخص مانده نقدی خالص….. ۴۰

۲-۲۰- مزایای شاخص های نوین نقدینگی نسبت به شاخص های سنتی نقدینگی.. ۴۰

۲-۲۱-  چرخه تبدیل وجه نقد. ۴۱

۲-۲۲- شاخص های چرخه تبدیل وجه نقد. ۴۲

۲-۲۲-۱- دوره موجودی.. ۴۲

۲-۲۲-۲- دوره حساب های پرداختنی.. ۴۳

۲-۲۲-۳- دوره جمع آوری حساب های دریافتنی.. ۴۴

۲-۲۳- اندازه شرکت… ۴۶

۲-۲۴- فروش شرکت… ۴۷

۲-۲۵- اهرم مالی و جریان وجوه نقد عملیاتی.. ۴۷

۲-۲۶-پیشینه تحقیقات… ۴۹

۲-۲۶-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۴۹

۲-۲۶-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۵۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۶۰

۳-۲- روش تحقیق.. ۶۰

۳-۳- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۶۱

۳-۴-جمع آوری داده های پژوهش…. ۶۲

۳-۵- مدل رگرسیونی  و روش اندازه گیری متغیر های تحقیق.. ۶۳

۳-۷- آزمون دیکی فولر. ۶۴

۳-۸- آزمون چاو و هاسمن.. ۶۴

۳-۹-  مدل رگرسیون داده های ترکیبی.. ۶۸

۳-۱۰- نیکویی برازش مدل. ۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱  مقدمه. ۷۱

۴-۲-  آمار توصیفی.. ۷۱

۴-۲-۱-  بررسی مانایی داده‌ها ۷۲

۴-۳- آمار استنباطی.. ۷۳

۴-۳-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ اول. ۷۳

۴-۳-۲- مدل رگرسیونی اول. ۷۴

۴-۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ دوم. ۷۵

۴-۳-۴- مدل های رگرسیونی دوم. ۷۶

۴-۳-۵- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ سوم. ۷۷

۴-۳-۶- مدل های رگرسیونی پژوهش…. ۷۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-  مقدمه. ۸۱

۵-۲- تفسیر نتایج پژوهش و مقایسه با پژوهش های دیگر. ۸۲

۵-۲-۱- اهرم مالی بر چرخه تبدیل وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد. ۸۳

۵-۲-۲- اهرم مالی بر نسبت جاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد. ۸۴

۵-۲-۳- اهرم مالی بر حاشیه جریانات نقدی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر می گذارد. ۸۴

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش…. ۸۵

۵-۳-۱ پیشنهادهای برخاسته از پژوهش…. ۸۵

۵-۳-۲- پیشنهادهایی برای پژوهش گران آتی.. ۸۵

۵-۴- محدودیتهای تحقیق.. ۸۶

منابع. ۸۷

پیوست… ۹۱

۱۲,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *