پرشیا فایل | تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری و قیمت به سود | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری و قیمت به سود

  • تعداد دانلود : 1
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 5.65mb

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری و قیمت به سود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مدیریت مالی (M.A)

عنوان:

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران

آنچه در این پایان نامه خواهید خواند:

عنوان…………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول – کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲) بیان مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵) فرضیه ‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۷) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۸) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۹)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۱۰) تعاریف وا‍ژه ها و کلمات کلیدی تحقیق…………………………………………………………….. ۹

۱-۱۰-۱) متغیر مستقل………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۱۰-۲) متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………….. ۱۰

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲) مروری بر مبانی نظری ……………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۱) نقطه سر به سر………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۲) اهرم و ساختار آن……………………………………………………………………………………. ۱۴

۲ -۲-۲-۱) اهرم عملیاتی………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۲-۱-۱) مفروضات اصلی درجه اهرم عملیاتی………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۲-۱-۲) کاربردهای اهرم عملیاتی…………………………………………………………. ۱۷

۲-۲-۲-۱-۳) محاسبه ریسک تجاری……………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۲-۲) اهرم مالی …………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۲-۲-۲-۱) تفسیر درجه اهرم مالی…………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۲-۲-۲) مفروضات درجه اهرم مالی……………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۲-۲-۳) کاربردهای اهرم مالی……………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۲-۲-۴) محاسبه ریسک مالی ………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۲-۲-۵) درجه اهرم مالی و سود هر سهم………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۲-۳) اهرم مرکب…………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۲-۳-۱) تفسیر درجه اهرم مرکب……………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲-۲-۳-۲) مفاهیم درجه اهرم مرکب…………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۲-۳-۳) محاسبه ریسک کل شرکت……………………………………………………………… ۲۳

۲-۲-۲-۴) درجه اهرم اقتصادی………………………………………………………………………………. ۲۳

 ۲-۲-۲-۴-۱) عوامل اقتصادی……………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۲-۴-۲) ریسک………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۳) چرخه های تجاری…………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۲-۳-۱) رشد اقتصادی و سیکل های تجاری…………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۴) سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۴-۱) اشکال سرمایه گذاری………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۲-۴-۱-۱) سرمایه گذاری در دارائیهای مالی…………………………………………………… ۳۳

۲-۲-۴-۱-۲) سرمایه گذاری در دارائیهای فیزیکی ……………………………………………… ۳۴

۲-۲-۴-۱-۳) سایر موارد(احشام واغنام،نفت وبورس کالا)…………………………………….. ۳۴

۲-۲-۴-۲) اهداف سرمایه گذاری………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲-۴-۳) فرایند سرمایه گذاری…………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۵) روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار…………………………………………………………. ۳۸

۲-۲-۶) ارزشیابی……………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲-۶-۱) مفاهیم و تاریخچه ارزشیابی……………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۶-۲) رویکرد های ارزشیابی……………………………………………………………………… ۴۱

۲-۲-۶-۲-۱) تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر جریان نقد………………………………………… ۴۱

۲-۲-۶-۲-۲) تکنیکهای مبتنی بر رویکردارزشیابی نسبی…………………………………………………. ۴۲

۲-۲-۶-۲-۲-۱) روش ضریب درآمدی …………………………………………….. ۴۳

۲-۲-۶-۲-۲-۲) نسبت قیمت به جریان نقدی( )…………………………………… ۴۵

۲-۲-۶-۲-۲-۲ نسبت قیمت به ارزش دفتری …………………………………….. ۴۶

۲-۲-۶-۲-۲-۴) نسبت قیمت به فروش ……………………………………………. ۴۷

۲-۲-۷-۱) تحقیقات انجام شده در داخل……………………………………………………………. ۴۹

۲-۲-۷-۲) تحقیقات انجام شده در خارج…………………………………………………………… ۵۱

فصل سوم روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۲)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۳)متدلوژی تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۴) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۵)انتخاب نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۶) روش نمونه ‏گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۷) روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۸) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۹) روش های آماری مورد استفاده…………………………………………………………………………… ۶۲

 

۳-۹-۱) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۹-۲) مدل رگرسیون تلفیقی……………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۱۰) ضریب تعیین r۲…………………………………………………………………………………………… ۶۴

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها…………………………………………. ۶۷

۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

۴-۲) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۳) آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۴) آزمون مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۵)تجزیه و تحیل رگرسیون سری زمانی و مقطعی……………………………………………………….. ۷۶

۴-۶) آزمون هاسمن ……………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۶-۱) آزمون ایستایی……………………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۷)مدل رگرسیون تحقیق………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۸) ضریب تعیین r۲……………………………………………………………………………………………… ۷۹

۴-۹) آزمون خود همبستگی جملات اخلال (مستقل بودن)………………………………………………… ۸۰

۴-۱۰) آزمون معناداری مدل رگرسیون………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۱۱) برآورد مقادیر ثابت و غیرثابت متغیرها در رگرسیون………………………………………………. ۸۱

 

۴-۱۲) نتایج برآوردی آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………….. ۸۲

۴-۱۲-۱) فرضیه اول………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۱۲-۲) فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۱۳) نتایج تخمین مدل رگرسیون…………………………………………………………………………….. ۸۴

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………. ۸۵

۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۵-۲) مروری کلی بر چهارچوب کلی تحقیق ………………………………………………………………… ۸۶

۵-۳) نتایج برآورد فرضیه ها……………………………………………………………………………………… ۸۷

۵-۴) پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل ازتحقیق……………………………………………………………… ۸۹

۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………..۸۹

۵۴-۲) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………….. ۹۰

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. ۹۲

ب)منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

جدول ۱ – مشخصات شرکتهای نمونه منتخب در تحقیق …………………………………………………. ۹۷

جدول ۲- آماره های توصیفی درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/B)و (P/E) برای شرکت های مورد بررسی    ۹۸

جدول ۳- نتایج آزمون هاسمن برای فرضیه اول و دوم ……………………………………………………. ۹۹

 

جدول ۴- آزمون هادری برای درجه اهرم اقتصادی و نسبت های (M/B) و (P/E)………………… 101

جدول۵- آزمون (لوین ، لو و چو) برای متغیرهای درجه اهرم اقتصادی (DEL) و نسبتهای (M/B) و

(P/E) ………………………………………………………………………………………………………………… 103

جدول ۶ – نتایج  ،آماره Fو ضرایب برآوردی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق ………………. ۱۰۵

  خلاصه پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

از عوامل مهم در زمان تصمیم گیری سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل برای سرمایه­گذاری در شرکت ها ارزیابی عملکرد شرکت های موردنظر است . این فرایند زمانی که اطلاعات بطور برابر در بازار توزیع نمی شود ، دشوارتر می گردد. نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود هر سهم (P/E) ، دو روش مهم تکنیکهای ارزشیابی نسبی بشمار می روند . درجه اهرم اقتصادی یکی از تکنیکهای جدید در تبیین و شناسایی ریسک در چهاچوب مبانی نظری اهرم ها می باشد . در اهرم های دیگر فروش به عنوان متغیر مستقل اما در درجه اهرم اقتصادی متغیر وابسته می باشد ، که متاثر از تغییرات متغیر اقتصادی است . بطوریکه در این تحقیق هزینه بهره برای سنجش متغیر اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد .

سرمایه­ گذاران عموما به نسبت ارزش بازار و ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکت ها توجه داشته و برای ارزیابی سهام شرکت ها از این دو بیش از سایر عوامل استفاده می کنند . با توجه به عدم شناخت کافی سرمایه گذاران از درجه اهرم اقتصادی ، در این تحقیق سعی می شود با محاسبه درجه اهرم اقتصادی شرکت ها در سال های مختلف و پیدا کردن رابطه معنی­دار تغییرات آن با تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ، به سرمایه گذاران و سهامداران برای تصمیم­گیری بهتر در خرید و فروش سهام شرکت های مختلف کمک کنیم.
با توجه به محدودیت امکانات و زمان، تعداد ۶۰ شرکت از صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۹ به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب گردید.تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی ،با کمک نرم افزار Eveiws انجام و بر اساس۰۵/۰=α یعنی در سطح ۹۵% اطمینان نتایج نهایی ذیل حاصل گردید :

۱- بر اساس فرضیه یک ،بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد و ضرایب محاسبه شده نیز حاکی از قوی بودن این رابطه می­باشد و بدین ترتیب فرضیه مذکور تایید می شود .

۲- بر اساس نتایج حاصل از فرضیه دوم بدلیل کوچکتر بودن t استیودنت از مقدار ۲ بین درجه اهرم اقتصادی و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) ارتباط معناداری ملاحظه نگردید .

 

کلمات کلیدی: اهرم اقتصادی– ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) – ارزش بازار به سود هر سهم (P/E)

  الف ) منابع فارسی

۱-  آذر، عادل و مؤمنی، منصور (۱۳۸۲)، «آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول» انتشارات سمت، چاپ پنجم.

۲- ابریشمی، حمید و محمدی، تیمور (۱۳۷۴)، «کاربرد تحلیل رگرسیون» ار. ویتینگ، دیکه ،انتشارات دانشگاه تهران.

۳- انواری رستمی، علی اضغر (۱۳۷۸)، «مدیریت مالی و سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل پرتفولیو»، انتشارات طراحان نشر، چاپ اول.

۴- امیرحسینی، زهرا« تبیین توان درجه اهرم اقتصادی (DEL) جهت آزمون ضریب حساسیت بتا و مقایسه آن با مدل CAPM، A، D.CAPM و CAPM جهت سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»(۱۳۸۸) ، رساله دکتری، رشته مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات. ص ۵۸.

و…

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *