پرشیا فایل | اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 8
  • تعداد برگه: 190

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری
با عنوان:
اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار

چکیده پژوهش اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران :

سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با توجه به اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که از جمله جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند .

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده است . برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از ۱۱۷ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید .

یافته های  پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان ۹۵% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه رابطه ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص  دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها است ومی توان بیان داشت که  درصد سهام شناور آزاد دارای رابطه ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای رابطه ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون رابطه است.

واژه های کلیدی: درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد، خطای پیش بینی سود استاندارد شده، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها، بازده های غیر عادی انباشته

بخشی از بیان مسئله پژوهش اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران :

در این پژوهش ؛ پژوهشگر تلاش دارد که به پرسشهای زیر پاسخ دهد :

۱- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد ؟

۲- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص و درصد سهام شناور آزاد با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع رابطه معنی داری وجود دارد ؟

۳- آیا بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟

۴- آیا بین درصد پوشش سود خالص با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟

۵- آیا بین درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد ؟

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱ بیان مسئله ۵

۴-۱ فرضیه های پژوهش.. ۷

۵-۱  اهداف پژوهش.. ۸

۶-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۸

۷-۱ حدود مطالعاتی. ۹

۸-۱ روش پژوهش.. ۹

۹-۱ متغیر های پژوهش.. ۱۰

۱۰-۱ گرد آوری اطلاعات.. ۱۰

۱۱۱ واژگان کلیدی و اصطلاحات.. ۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۴

۲-۲ گفتار نخست : مفاهیم سود ۱۴

۱-۲-۲سود سهام ۱۴

۲-۲-۲ مفهوم سود و تعاریف.. ۱۵

۳-۲-۲ حساب سود واقعی یا صوری. ۱۷

۴-۲-۲ ویژگی های سود حسابداری. ۱۸

۵-۲-۲ نقاط ضعف سود حسابداری. ۱۸

۶-۲-۲ نقاط قوت سود حسابداری. ۱۹

۷-۲-۲هزینه سرمایه سهام عادی و کیفیت سود : ۲۰

۱-۷-۲-۲ پایداری سود ۲۰

۲-۷-۲-۲ قابلیت پیش بینی. ۲۰

۳-۷-۲-۲ مربوط بودن سود به ارزش سهام : ۲۱

۴-۷-۲-۲  به موقع بودن سود : ۲۱

۵-۷-۲-۲ محافظه کارانه بودن سود : ۲۲

۸-۲-۲ سود مستمر و غیر مستمر/عملیاتی و غیر عملیاتی. ۲۳

۳-۲ گفتار دوم :خطای پیش بینی سود و انواع روشهای پیش بینی سود ۲۳

۱-۳-۲ پیش بینی سودهای حسابداری آینده ۲۳

۲-۳-۲ پیش بینی یک رویداد اقتصادی. ۲۴

۳-۳-۲ تخمین سود ۲۴

۴-۳-۲ خطای پیش بینی سود ۲۵

۵-۳-۲ مدلهای مختلف پیش بینی. ۲۶

۶-۳-۲ اهداف پیش بینی. ۲۶

۱-۶-۳-۲ موارد ضروری قابل تامل در پیش بینی مالی. ۲۶

۷-۳-۲ عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش بینی. ۲۶

۸-۳-۲ انواع شیوه های پیش بینی. ۲۸

۱-۸-۳-۲ پیش بینی های قضاوتی ۲۸

۲-۸-۳-۲ روش های پیش بینی چند متغیره (پیش بینی علت و معلولی ) ۳۱

۳-۸-۳-۲ پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی ۳۲

۴-۲ گفتار سوم : سیاست ها ی سود ۳۳

۱-۴-۲سیاست تقسیم سود ۳۳

۲-۴-۲ اهداف سیاست تقسیم سود ۳۴

۳-۴-۲مشکل تعیین ترجیحات سرمایه گذاران در مورد سیاست تقسیم سود ۳۴

۱-۳-۴-۲ نظریه عدم ارتباط تقسیم سود ۳۵

۴-۴-۲ تئوری انتظارات.. ۳۶

۵-۴-۲ تئوری های تقسیم سود ۳۷

۶-۴-۲ تئوری درآمد باقی مانده ۳۷

۵-۲ گفتار چهارم :تعریف شاخص و انواع آن. ۳۸

۱-۵-۲ شاخص و تعریف آن. ۳۸

۲-۵-۲ تاریخچه شاخص قیمت سهام ۳۹

۳-۵-۲ شاخص‌های بورس تهران. ۳۹

۱-۳-۵-۲ شاخص کل قیمت.. ۳۹

۲-۳-۵-۲ شاخص صنایع. ۴۰

۳-۳-۵-۲ شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر. ۴۰

۴-۳-۵-۲ شاخص قیمت و بازد نقدی. ۴۱

۵-۳-۵-۲ شاخص بازده نقدی. ۴۳

۶-۳-۵-۲ شاخص سهام شناور آزاد ۴۳

۱۶-۳-۵-۲ تعدیل ضریب سهام شناور آزاد ۴۵

۲-۶-۳-۵-۲ تعدیل ضریب سهام شناور آزاد ۴۵

۶-۲ گفتار پنجم : بازده و انواع آن. ۴۷

۱-۶-۲بازده ۴۷

۱-۱-۶-۲ انواع بازده ۴۸

۲-۱-۶-۲بازده کمی. ۴۸

۳-۱-۶-۲بازده کیفی. ۵۱

۲-۶-۲نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده واقعی. ۵۲

۱-۲-۶-۲ نرخ بازده مورد انتظار. ۵۳

۲-۲-۶-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش اول) ۵۴

۳-۲-۶-۲ نرخ بازده واقعی سهام (روش دوم) ۵۶

۳-۶-۲ بازده و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی) ۵۶

۴-۶-۲ارزش اطلاعات حسابداری از دیدگاه سرمایه گذاران. ۵۷

۷-۶-۲الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده مورد انتظار. ۵۷

۱-۷-۶-۲استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی. ۵۸

۷-۲ گفتارششم : تئوری گام تصادفی وتئوری کارآیی بازار. ۵۹

۱-۷-۲ تئوری گام تصادفی. ۵۹

۲-۷-۲ تئوری بازار کارآ ۶۰

۱-۲-۷-۲ نظریه بازار کارآی سرمایه ۶۰

۲-۲-۷-۲گونه های سه گانه کارآیی اطلاعاتی بازار سرمایه ۶۲

۳-۲-۷-۲ انواع الگوهای کارایی بازار. ۶۴

۸-۲ گفتار هفتم : درصد پوشش سود ۶۵

۱-۸-۲درصد پوشش سود ۶۵

۲-۸-۲ صورتهای مالی استاندارد شده ۶۶

۳-۸-۲ صورتهای مالی با مقیاس مشترک.. ۶۷

۱-۳-۸-۲ ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک) ۶۷

۲-۳-۸-۲ صورت سود و زیان هم مقیاس.. ۶۷

۹-۲ گفتار هشتم :پیشینه پژوهش.. ۶۸

۱-۹-۲ پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. ۶۸

۱-۱-۹-۲ پژوهشهای انجام شدهبرون از کشور. ۶۸

۲-۱-۹-۲ پژوهشهای انجام شده دردرون کشور. ۷۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۸۲

۲-۳ جامعه آماری. ۸۲

۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق. ۸۳

۴-۳ تعیین حجم نمونه ۸۳

۵-۳ فرضیه های پژوهش.. ۸۳

۶-۳ روش پژوهش.. ۸۴

۷-۳ گرد آوری اطلاعات.. ۸۴

۸-۳ متغیر های پژوهش و شیوه محاسبه آنها ۸۴

۹-۳ تابع آماره ۸۷

۱-۹-۳ تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های یک و دو. ۸۷

۲-۹۳ تابع آماره مورد استفاده برای فرضیه های سه ،چهار و پنج. ۸۷

۳-۹-۳ آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 87

۴-۹-۳ آزمون دوربین – واتسون (DW) 88

۵-۹-۳ تحلیل رگرسیون چند گانه و منطق آزمون فرضیه ۸۹

۶-۹-۳ دیاگرام پراکنش و معادله خط. ۹۰

۷-۹-۳ تحلیل رگرسیون. ۹۱

۸-۹-۳ ضریب همبستگی پیرسون. ۹۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۹۳

۲-۴ شاخص توصیفی متغیرها ۹۳

۱-۲-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۹۴

۳-۴ آزمون فرضیه ها ۹۶

۱-۳-۴ آزمون فرضیه اول. ۹۶

۴-۴ آزمون فرضیه یک پژوهش.. ۹۶

۱-۴-۴ فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: ۹۶

۵-۴ آزمون فرضیه دوم : ۱۰۱

۱-۵-۴ آزمون فرضیه دو پژوهش.. ۱۰۱

۱-۱۵-۴ فرض صفر و فرض مقابل آن به صورت زیر تعریف می شوند: ۱۰۲

۶-۴ آزمون فرضیه سوم ۱۰۶

۷-۴ آزمون فرضیه چهارم ۱۱۲

۸-۴ آزمون فرضیه پنجم ۱۱۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۲۵

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۱۲۵

۱-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه اول. ۱۲۵

۲-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه دوم ۱۲۶

۳-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه سوم ۱۲۶

۴-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۱۲۷

۵-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه پنجم ۱۲۷

۳-۵ ارزیابی کلی از نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۷

۴-۵ پیشنهاد ها ۱۲۸

۱-۴-۵ پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش.. ۱۲۸

۲-۳-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۱۲۹

۴-۵ محدودیت های پژوهش.. ۱۲۹

پیوست ها

پیوست شماره (۱) کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۸۸. ۱۳۲

پیوست شماره (۲) جامعه مورد مطالعه و تاریخ مجامع. ۱۳۹

پیوست شماره (۳) درصد سهام شناور آزاد و محاسبات متغیرهای مستقل و وابسته ۱۴۴

پیوست شماره (۴) جدول روش های آماری. ۱۶۹

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۸۱

منابع لاتین: ۱۸۴

چکیده لاتین. ۱۸۷

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *