پرشیا فایل | ارتباط بین ربات های شبکه ای در موقعیت های جستجوی زیر آب | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

ارتباط بین ربات های شبکه ای در موقعیت های جستجوی زیر آب

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 6mb
  • تعداد برگه: 105

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
با عنوان:
ارتباط بین ربات های شبکه ای در موقعیت های جستجوی زیر آب

ارتباط بین ربات های شبکه ای در موقعیت های جستجوی زیر آب

چکیده پژوهش ارتباط بین ربات های شبکه ای در موقعیت های جستجوی زیر آب:

در سال های اخیر استفاده از شبکه های حسگر بی سیم زیر آب (UWSN) برای بدست آوردن اطلاعات دقیق از دریاها و اقیانوس ها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. در انجام ماموریت های زیرآبی می توان از تیمی از زیر آبی های خودمختار(AUVs) استفاده نمود. این تجهیزات مجهز به انواع حسگرها جهت جمع آوری داده در محیط زیر آب می باشند. با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی می توان آنها را هوشمند نمود تا بدون نیاز به دخالت و کنترل انسانی عملیات مورد نظر خود را انجام دهند. ماموریت اصلی شبکه های حسگر بی سیم نظارت اهداف و کشف وقوع رویداد است.

به واسطه ی خاصیت تصادفی رویدادها و پارامترهای محیط، نقاط مورد توجه در محیط، باید توسط حسگرها پوشش داده شود تا رویدادها مشاهده و گزارش داده شوند. کنترل توپولوژی مشخص کننده ی نحوه ی ارتباطات حسگرها در شبکه و میزان پوشش ناحیه ی مورد سنجش توسط حسگرها است. محیط زیر آب به صورت پویا تغییر می کند. بنابراین در محیط زیرآب استفاده از رویکرد متمرکز برای کنترل توپولوژی مناسب نیست.

پهنای باند ارتباطی محدود و نرخ خطای بیتی بالا در ارتباطات زیر آب می تواند منجر به محدودیت اطلاعات کسب شده توسط آنها از محیط اطرافشان گردد در این پایان نامه، یک الگوریتم کنترل توپولوژی توزیع شده با هدف حداکثرسازی پوشش POIها توسط AUVها، در محیط سه بعدی زیر آب ارائه شده است. این الگوریتم هر AUV را توانمند می سازد که به صورت مستقل سرعت و جهت حرکت خود را بر اساس اطلاعاتی که از همسایگانش به دست می آورد، تعیین نماید.

کنترل توپولوژی ارائه شده بر مبنای الگوریتم ژنتیک است. هر AUV بهترین حرکت بعدی را در هر گام با اجرای الگوریتم ژنتیک به صورت مستقل به دست می آورد. در تابع برازندگی این الگوریتم، از یک تحلیل آماری برای میانگین درجه ی همسایگی با هدف تعیین حد بالای تعداد همسایگان یک AUV استفاده شده است. نتایج این پایان نامه نشان می دهد، با محدود کردن تعداد همسایگان AUVها در محیط، POIها به میزان بیشتری پوشش داده می شوند.

موثر بودن الگوریتم ارائه شده با معیارهای مختلفی مانند میزان پوشش POIها، زمان استقرارا میانگین مسافت طی شده و میانگین درجه ی همسایگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که الگوریتم ارائه شده در زمان کوتاهی به میزان مطلوبی از پوشش POLها در محیط می رسد. همچنین نشان داده شده، شبکه ی متشکل از AUVها، می توانند به صورت پویا خود را با شرایط از دست دادن چند AUV وفق دهند و به حداکثر پوشش مطلوب POIها در محیط دست یابند. همچنین ابهام در تشخیص دقیق موقعیت AUV مانع همگرایی و پوشش مناسب در محیط نشده است و تنها نیاز است آنها مسافت بیشتری را تا رسیدن به همگرایی طی نمایند.

فهرست مطالب گرداوری شده در پژوهش ارتباط بین ربات های شبکه ای در موقعیت های جستجوی زیر آب :

فصل اول: مقدمه و کلیات …………………………………………………………………………………… ۱

۱-۱- مقدمه ای بر شبکه های حسگر بیسیم زیرآب ……………………………………………… ۲

۱-۱-۱ چالش های طراحی شبکه های حسگر بیسیم زیر آب ……………………………….. ۳

۲-۱- تعاریف ، فرضیات و ضرورت مسئله ………………………………………………………… ۳

۱-۲-۱- تعاریف ………………………………………………………………………………… ۴

۲-۲-۱- فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………. ۴

۳-۲-۱- ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………….. ۵

هدف و نحوه رویکرد پژوهش ……………………………………………………………….. ۷

ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: ادبیات موضوع و بررسی پژوهش های مرتبط ………………………………………………. ۱۱

۱-۲- مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲- امواج صوتی و محدویت های آن ………………………………………………………….. ۱۲

اجزاء شبکه حسگر بیسیم زیرآب …………………………………………………………. ۱۶

۴-۲- معماری های ارتباطی شبکه های حسگر بیسیم زیرآب ………………………………….. ۱۸

۱-۴-۲- شبکه های حسگر زیرآبی دوبعدی ایستا برای نظارت کف اقیانوس ………………… ۱۸

۲-۴-۲- شبکه های حسگر زیرآب سه بعدی ایستا برای نظارت ستونی اقیانوس ……………. ۱۹

۳-۴-۲- شبکه سه بعدی با استفاده از زیرآبی های خود مختار ……………………………… ۲۰

۵-۲- کنترل توپولوژی ………………………………………………………………………….. ۲۱

۶-۲- پوشش شبکه …………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۶-۲- پوشش سراسری …………………………………………………………………….. ۲۲

پوشش مانعی ……………………………………………………………………….. ۲۳

پوشش جاروبی ……………………………………………………………………… ۲۴

۷-۲- اتصال شبکه ………………………………………………………………………………. ۲۵

۸-۲- دستیابی همزمان به پوشش و اتصال شبکه ………………………………………………. ۲۶

۹-۲- الگوریتم ژنتیک و کاربرد آن در کنترل توپولوژی ………………………………………… ۲۸

۱-۹-۲- مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………. ۲۸

۲-۹-۲- کاربرد الگوریتم ژنتیک در شبکه حسگر و کنترل توپولوژی ……………………….. ۳۰

فصل سوم: روش پیشنهادی ……………………………………………………………………………… ۳۳

۱-۳- مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۳- کنترل توپولوژی با هدف پوشش سراسری ……………………………………………….. ۳۴

۱-۲-۳- ساختار کروموزوم ها ………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲-۳- تابع برازندگی ……………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۲-۳- عملگر انتخاب ………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۲-۳- عملگر تلفیق ………………………………………………………………………… ۴۱

۵-۲-۳- عملگر جهش ……………………………………………………………………….. ۴۲

۴۲   ۶-۲-۳- تحلیلی آماری برای محاسبه میانگین درجه ی همسایگی …………………………..

۷-۲-۳- روند کلی ……………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۳- کنترل توپولوژی با هدف پوشش حفاظتی از یک شئ ……………………………………. ۴۵

۱-۳-۳- تابع برازندگی ……………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۳-۳- تحلیل آماری برای محاسبه میانگین درجه ی همسایگی ………………………….. ۴۶

۴-۳ کنترل توپولوژی با هدف حفاظت از یک ورودی………………………………………….. ۴۶

۱-۴-۳- تابع برازندگی ……………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۴-۳- تحلیل آماری برای محاسبه میانگین درجه ی همسایگی ………………………….. ۴۷

فصل چهارم: پیاده سازی و ارزیابی نتایج ……………………………………………………………….. ۴۹

۱-۴- مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۴- معرفی شبیه ساز Aqua-Sim …………………………………………………………….. 50

۳-۴- معرفی معیارهای بررسی کارایی سیستم …………………………………………………. ۵۱

۱-۳-۴- پوشش حجمی نرمال شده ………………………………………………………….. ۵۲

۲-۳-۴- میانگین مسافت طی شده (ADT) …………………………………………………. 52

۳-۳-۴- میانگین درجه ی همسایگی(AND)   ……………………………………………… ۵۳

۴-۳-۴- زمان استقرار )DT( …………………………………………………………………. 53

۴-۴- نتایج کنترل توپولوژی با هدف پوشش سراسری …………………………………………. ۵۴

۱-۴-۴- آزمایش اول (به دست آوردن تعداد مناسب AUVها برای حداکثرسازی پوشش

سراسری) ……………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۴-۴- آزمایش دوم (مقایسه ی استفاده و عدم استفاده از میانگین درجه همسایگی) ……. ۵۶

۳-۴-۴- آزمایش سوم (تاثیر از کار افتادن چند AUV( ………………………………………… 61

۴-۴-۴- آزمایش چهارم (تاثیر خطای مکان یابی گرهها) ……………………………………..۶۶

۵-۴-۴- آزمایش پنجم )تاثیر کاهش حرکت AUVها در هر گام) ………………………….. ۶۹

۵-۴-۴- آزمایش ششم (مقایسه روشهای پیشنهادی با روش قبلی) ………………………… ۷۱

۵-۴ نتایج کنترل توپولوژی با هدف پوشش حفاظتی از یک شئ ……………………………… ۷۳

۱-۵-۴- آزمایش اول (به دست آوردن تعداد مناسب AUVها برای محافظت شئ) ………… ۷۳

۲-۵-۴- آزمایش دوم(محافظت از یک شئ) ………………………………………………… ۷۵

۶-۴- نتایج کنترل توپولوژی با هدف پوشش حفاظتی از یک درگاه ……………………………. ۷۹

۱-۶-۴- آزمایش اول (محافظت از یک درگاه) ………………………………………………. ۷۹

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………. ۸۳

۱-۵- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………. ۸۴

۲-۵- پیشنهادات ………………………………………………………………………………… ۸۵

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………… ۸۶

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *