پرشیا فایل | ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

  • تعداد دانلود : 2
  • فرمت فایل : doc
  • حجم فایل : 643kb

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل)
موضوع : ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان (تحقیقی پیرامون گروه تولیدی پاکشو)

ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان

چکیده این پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

مسئولیت اجتماعی سازمان با روابط بین سازمان و جامعه سر و کار دارد و به طور مشخص این مفهوم به بررسی تاثیرات فعالیت های شرکت ها بر روی افراد جامعه می پردازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات مصرف کننده از الزامات و پیامدهای مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد که گروه تولیدی پاکشو به عنوان نمونه تحقیق بر گزیده شده است. در این تحقیق متغیرهای عملکرد مالی ادراک شده و کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی به عنوان الزاماتی جهت پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان در نظر گرفته شده است. مسئولیت اجتماعی جنبه های مختلفی از ادراکات مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد که در این تحقیق ما ۴ بعد ادراکی را در نظر گرفته ایم: وفاداری مصرف کننده، اعتماد مصرف کننده، ریسک ادراک شده و وجهه ادراک شده شرکت.

در این تحقیق از روش های کمی، تنظیم پرسشنامه و نمونه گیری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مصرف کنندگان محصولات پاکشو در سطح شهر تهران بوده اند که حجم نمونه به وسیله جدول جرسی-مورگان، ۳۸۴ نفر برآورد شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده که آلفای پرسشنامه ۸۶۷/۰ به دست آمده است که نشان می دهد ابزار گردآوری داده ها از ثبات و پایایی لازم در طول زمان برخوردار است.

روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی، همبستگی (از نوع معادلات ساختاری) و تحلیل مسیر می باشد. نتایج حاکی از آن است که عملکرد مالی سازمان بر ادراکات مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی تاثیر گذار نبوده و مصرف کنندگان تمایل دارند شرکت در هر وضعیت مالی، مسئولیت اجتماعی را در فعالیت هایش لحاظ نماید. از طرفی مشخص شد مسئولیت اجتماعی وفاداری، اعتماد و ریسک ادراک شده مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده و سطوح بالاتری از اعتماد و وفاداری را برای شرکت به همراه می آورد.

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی سازمان، ادراک مصرف کننده، ذی نفعان، بیانیه های اخلاقی، تئوری هویت اجتماعی، تئوری مشروعیت، مسئولیت اجتماعی

فهرست مطالب گرداوری شده پایان نامه به شرح ذیل میباشد:

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱.مقدمه. ۲

۱ – ۲ . بیان مساله تحقیق.. ۴

۱ – ۳ . اهمیت وضرورت تحقیق.. ۵

۱ – ۴ . اهداف تحقیق.. ۸

۵-۱. سؤال‌های تحقیق.. ۸

۱-۶. فرضیه های تحقیق.. ۹

۱ – ۷ .  مدل مفهومی پژوهش… ۱۰

۱ – ۸ . روش تحقیق.. ۱۱

۱ – ۹ . قلمرو تحقیق.. ۱۲

۱ – ۱۰ .  تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق.. ۱۲

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲ – ۱ – ۱ .  مقدمه. ۱۶

۲ – ۱ – ۲ .  مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان. ۱۸

۲ – ۱ – ۲ – الف .  اخلاقیات کار ۱۹

۲ – ۱ – ۲ –  ب .  مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان. ۲۰

۲ – ۱ – ۲ –  ج .  تعاریف مسئولیت پذیری اجتماعی.. ۲۲

۲ – ۱ – ۲ –  د .  حوزه های مسئولیت سازمان در جامعه. ۲۵

۲ – ۱ – ۲ – ر.  ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی.. ۲۶

۲- ۱ – ۲ – ز .  ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در شرکت‌ها و جامعه. ۲۸

۲ – ۱ – ۲ –  س .  اصول مسئولیت اجتماعی.. ۲۹

۲- ۱ – ۳ .  رفتار مصرف کننده ۳۵

۲- ۱ – ۴ .  پایداری و مصرف.. ۳۶

۲ – ۱ – ۴ –  الف .  فرایند مصرف.. ۳۶

۲ – ۱ – ۴ – ب .  درک رفتار مصرف کننده پایدار ۳۹

۲ – ۱ – ۴ – ج .  بستر مصرف پایدار ۴۰

۲ – ۱ – ۴ – د  .  رفتار مصرف کننده برای پایداری.. ۴۴

۲ – ۱ – ۴ –  ر .   بهره گیری از رفتار مصرف کننده در جهت پایداری.. ۴۸

۲ – ۱ – ۵ .  الزامات بالقوه مسئولیت پذیری اجتماعی.. ۴۹

۲ – ۱ – ۵ – الف .  بیانیه های اخلاقی.. ۵۰

۲ – ۱ –  ۵ –  ب .  عملکرد مالی.. ۵۲

۲ – ۱ – ۶ .  نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان. ۵۲

۲ – ۱ – ۶ –  الف .  وفاداری مصرف کننده ۵۳

۲ – ۱ – ۶ – ب .   اعتماد مصرف کننده ۵۵

۲ – ۱ – ۶ –  ج .  ریسک (مخاطره) ادراک شده ۵۶

۲ – ۱ – ۶ –  د .  وجهه ادراک شده سازمان. ۵۷

۲ – ۱ – ۷ .  بنیان تئوریک پژوهش… ۵۷

۲ – ۱ – ۷ –  الف .  نظریه‌های اخلاق و مسئولیت اجتماعی.. ۵۷

۲ – ۱ – ۷ – ب . رویکردهای متفاوت در مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۵۸

۲ – ۱ – ۸ .  تئوری‌های مورد استفاده در پژوهش… ۶۰

فصل دوم: بخش دوم

۲ – ۲ – ۱ .  مقدمه. ۶۷

۲ – ۲ – ۲ .  پیشینه تحقیق.. ۶۷

۲ – ۲ – ۲ – الف . تحقیقات داخلی.. ۶۸

۲ – ۲ – ۲ – ب . تحقیقات خارجی.. ۷۳

۲ – ۲ – ۳ . مدل های رایج در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان. ۸۳

۲ – ۲ – ۳ – الف .  مدل مسئولیت اجتماعی دیویس… ۸۴

۲ –  ۲ –  ۳ –  ب .  مدل سه بعدی مسئولیت اجتماعی کارول. ۸۶

۲ – ۲- ۴ . انتخاب مدل مفهومی پژوهش… ۸۸

۲- ۲- ۵.  مدل مفهومی پژوهش و دلایل انتخاب آن. ۹۴

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳- ۱ . مقدمه. ۹۷

۳-۲.   نوع و روش تحقیق.. ۹۷

۳- ۳.  جامعه آماری مورد مطالعه. ۱۰۰

۳-۴.  نمونه آماری و روش یا طرح نمونه‌گیری.. ۱۰۰

۳-۴- ۱ . تعیین حجم نمونه. ۱۰۲

۳-۵. روش گردآوری اطلاعات.. ۱۰۲

۳-۶ . تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰۴

۳- ۷ . روایی و پایایی پرسشنامه. ۱۰۸

۳-۷- ۱. روایی.. ۱۰۸

۳-۷- ۲.  پایایی.. ۱۱۰

۳-۸.روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ۱۱۲

۳-۹. آزمون های برازندگی مدل. ۱۱۴

۳-۹-الف. شاخص های GFI و AGFI (اندازه های (LISREL. 115

۳-۹-ب. شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب  RMSEA.. 115

۳-۹-ج. آزمون مجذور کای، مجذور کای به درجه آزادی.. ۱۱۵

۳-۹-د. شاخص RMR  یا RMSR.. 116

۳-۹-ر. شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شدگی برازندگی.. ۱۱۶

۳-۹-ز. شاخص برازندگی تطبیقی  CFI 116

۳-۱۰. متغیرها و اندازه های مورد استفاده ۱۱۷

فصل چهارم: تحلیل آماری داده های پژوهش

۴- ۱. مقدمه. ۱۲۰

۴-۲. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مصرف کنندگان. ۱۲۱

۴-۲-۱. جنسیت.. ۱۲۱

۴-۲-۲ . سن.. ۱۲۲

۴-۲-۳ . تحصیلات.. ۱۲۳

۴-۲-۴. تأهل. ۱۲۴

۴-۲-۵. درآمد. ۱۲۵

۴-۳. تحلیل عاملی اکتشافی.. ۱۲۶

۴-۳-۱. تحلیل عاملی اکتشافی متغیر های برون زا ۱۲۶

۴-۳-۲. تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهای درون زا ۱۲۹

۴-۴. تحلیل عاملی تاییدی جهت اندازه گیری صحت متغیرهای مدل. ۱۳۱

۴-۴-۱. مدل اندازه گیری مرتبه اول متغیرهای برون زا ۱۳۱

۴-۴-۲. مدل اندازه گیری مرتبه اول- متغیر های درون زا ۱۳۴

۴-۵. محاسبه امتیاز عامل ها ۱۳۹

۴-۵-۱. بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و شاخص‌های آنها با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه آماری.. ۱۳۹

۴-۶. تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل- آزمون فرضیات اصلی تحقیق.. ۱۴۱

۴-۶-۱. فرضیات مدل ساختاری.. ۱۴۱

۴-۶-۲. نتایج آزمون فرضیات پژوهش… ۱۴۳

۴-۷. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی.. ۱۴۵

۴-۸ . آزمون همبستگی.. ۱۵۲

۴-۹. تحلیل اهمیت-وضعیت شاخص های مرتبط با مفاهیم موجود در مدل. ۱۵۳

فصل پنجم: نتیجه گیری

۵-۱. مقدمه. ۱۶۱

۵-۲. تحلیل نتایج بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی.. ۱۶۲

۵-۲-۱. جنسیت.. ۱۶۲

۵-۲-۲. تحصیلات.. ۱۶۲

۵-۲-۳. وضعیت تأهل. ۱۶۲

۵-۲-۴. سن.. ۱۶۲

۵-۲-۵. درآمد. ۱۶۳

۵-۳. آزمون های برازش مراحل مختلف تحلیل عاملی.. ۱۶۳

۵-۴. بررسی میزان همبستگی پارامترهای مدل. ۱۶۴

۵-۵. نتیجه گیری از جداول ANNOVA.. 166

۵-۶. بررسی فرضیات تحقیق.. ۱۶۸

۵-۶-۱. مقایسه نتایج حاصل با پژوهش‌های ذکر شده در پیشینه تحقیق.. ۱۷۲

۵-۷. نتیجه گیری از ماتریس های وضعیت- اهمیت.. ۱۷۴

۵-۷-۱. عملکرد مالی ادراک شده ۱۷۴

۵-۷-۲. کیفیت ادراک شده بیانیه های اخلاقی.. ۱۷۴

۵-۷-۳. مسئولیت اجتماعی ادراک شده ۱۷۴

۵-۷-۴. وجهه ادراک شده ۱۷۵

۵-۷-۵. ریسک ادراک شده ۱۷۵

۵-۷-۶. اعتماد مصرف کننده ۱۷۶

۵-۷-۷. وفاداری مصرف کننده ۱۷۶

۵-۸. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها ۱۷۷

۵-۸-۱. پیشنهادهایی بر اساس یافته های پژوهش… ۱۷۸

۵-۸-۲. پیشنهادها برای پژوهش های آتی.. ۱۸۱

۵- ۹. محدودیت‌های پژوهش… ۱۸۲

فهرست منابع. ۱۸۳

فهرست جداول

جدول ۲ – ۱ – ۱.  اصول نه گانه پایداری و مسئولیت پذیری سازمانی  ۳۰

جدول ۲ – ۱ – ۲ .  مقایسه و طبقه بندی تئوری‌های مسئولیت اجتماعی سازمان  ۶۴

جدول ۲- ۲ – ۱.  سابقه تحقیقات گذشته ۷۹

جدول ۲ –۲- ۲. پشتیبان متغیرها ۸۸

جدول ۲ –۲- ۳. پشتیبان فرضیات  ۹۰

جدول ۲-۲-۴. مقایسه مطالعات مرتبط و انتخاب مدل مفهومی پژوهش   ۹۲

جدول۳-۱. سوالات پرسشنامه ۱۰۳

جدول ۳-۲. شکل کلی امتیازبندی پرسشنامه ۱۰۴

جدول ۳-۳. شاخص های مورد استفاده جهت عملیاتی نمودن متغیرها ۱۰۷

جدول ۳-۴.    KMOو آزمون بارتلت متغیرهای برون زا ۱۱۰

جدول ۳-۵.    KMOو آزمون بارتلت متغیرهای درون زا ۱۱۰

جدول ۳-۶. تعیین آلفای کرونباخ  ۱۱۱

جدول ۳-۷. شاخص های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش   ۱۱۶

جدول ۴- ۱. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان  ۱۲۱

جدول۴-۲. وضعیت سنی پاسخ دهندگان  ۱۲۲

جدول ۴-۳. وضعیت تجصیلی پاسخ دهندگان  ۱۲۳

جدول ۴-۴ . وضعیت تأهل پاسخ دهندگان  ۱۲۴

جدول ۴-۵ . وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان  ۱۲۵

جدول ۴-۶.    KMOو آزمون بارتلت  ۱۲۷

جدول ۴-۷. اشتراکات اولیه ۱۲۷

جدول ۴-۸ . واریانس کل متغیرهای برون زا ۱۲۸

جدول ۴-۹. ماتریس چرخش یافته عاملی  ۱۲۸

جدول ۴-۱۰ . KMO   و آزمون بارتلت  ۱۲۹

جدول ۴-۱۱ . اشتراکات اولیه ۱۲۹

جدول ۴-۱۲. ماتریس چرخش یافته نهایی  ۱۳۰

جدول ۴-۱۳. ماتریس چرخش یافته نهایی پس از حذف سوالات غیر مرتبط  ۱۳۰

جدول ۴-۱۴ . بار عاملی متغیرها ۱۳۲

جدول ۴-۱۵. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای برون زا ۱۳۳

جدول ۴-۱۶ . همبستگی بین متغیرهای برون زا (آزمون بررسی وجود همبستگی) ۱۳۴

جدول ۴-۱۷. شاخص های نیکویی برازش متغیرهای درون زا ۱۳۶

جدول ۴-۱۸. بارعاملی متغیرهای پژوهش   ۱۳۷

جدول ۴- ۱۹. همبستگی بین متغیر های درون زا ۱۳۸

جدول ۴-۲۰. نتایج آزمون میانگین جامعه آماری  ۱۳۹

جدول ۴-۲۱ . شاخص‌های نیکویی برازش مدل مفهومی پژوهش   ۱۴۳

جدول ۴- ۲۲. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات  ۱۴۴

جدول ۴-۲۳. اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل پژوهش   ۱۴۵

جدول ۴-۲۴. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب جنسیت  ۱۴۵

جدول ۴- ۲۵. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب تحصیلات  ۱۴۶

جدول ۴-۲۶. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب وضعیت تأهل  ۱۴۸

جدول ۴-۲۷. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب سن  ۱۴۹

جدول ۴-۲۸. مقایسه متغیرهای اصلی در مدل بر حسب درآمد  ۱۵۱

جدول ۴- ۲۹. بررسی روابط بین متغیرهای اصلی پژوهش با یکدیگر ۱۵۳

جدول ۴-۳۰ . ماتریس اهمیت – وضعیت  ۱۵۴

جدول ۴-۳۱. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های عملکرد مالی ادراک شده ۱۵۴

جدول ۴-۳۲. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های کیفیت ادراک شده بیانیه‌های اخلاقی  ۱۵۵

جدول ۴-۳۳. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های مسئولیت اجتماعی ادراک شده ۱۵۶

جدول ۴-۳۴. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وجهه ادراک شده ۱۵۶

جدول ۴-۳۵. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های ریسک ادراک شده ۱۵۷

جدول ۴-۳۶. ماتریس اهمیت وضعیت شاخص های اعتماد مصرف کننده ۱۵۸

جدول ۴-۳۷. ماتریس اهمیت – وضعیت شاخص های وفاداری مصرف کننده ۱۵۹

جدول ۵-۱. نتایج آزمون های برازش مراحل مختلف مدل پژوهش   ۱۶۳

جدول ۵-۲. همبستگی متغیرهای برون زا ۱۶۴

جدول ۵-۳. همبستگی متغیرهای درون زا ۱۶۴

جدول ۵-۴. خلاصه یافته های حاصل از آزمون فرضیات  ۱۷۱

جدول ۵-۵. مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‎های مشابه ۱۷۲

فهرست اشکال و نمودارها

شکل شماره ۱- ۱. مدل مفهومی پژوهش(استانالند ، لوین ، مورفی (۲۰۱۱ ))…………………………..۱۱

شکل ۲ – ۱ – ۱ . کل فرایند مصرف………………………………………………………………………………۳۷

شکل شماره ۲- ۱ – ۲ –  ماتریس ادراک خرید پایدار……………………………………………………..۴۲

شکل ۲ – ۲ – ۱.  مدل کیث دیویس…………………………………………………………………..۸۵

شکل شماره ۲ – ۲ – ۳.  مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………….۹۵

نمودار ۴-۱. ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان……………………………………………………………۱۲۲

نمودار ۴-۲. وضعیت سنی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………..۱۲۳

نمودار ۴-۳ . وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان……………………………………………………….۱۲۴

نمودار۴-۵. وضعیت درآمدی پاسخ دهندگان………………………………………………………. ۱۲۶

نمودار ۴-۶. مدل در حالت تخمین استاندارد …………………………………………………..۱۳۲

نمودار ۴-۷. مدل در حالت ضرایب معناداری………………………………………………………..۱۳۳

نمودار ۴-۸ . مدل معادلات ساختاری متغیرهای درون زا در حالت تخمین استاندارد.………….. ۱۳۵

نمودار ۴-۹. مدل معادلات ساختاری متغیر‌های درون زا در حالت ضرایب معنی‌داری…………۱۳۶

نمودار۴-۱۰ . مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معناداری…………………………………..۱۴۲

نمودار ۴-۱۱. مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد…………………………………….۱۴۲

۱۰,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *