پرشیا فایل | اثر تمرین والیبال با و بدون پیش پرش بر اجراء، کوفتگی عضلانی تأخیری و تقلا | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

اثر تمرین والیبال با و بدون پیش پرش بر اجراء، کوفتگی عضلانی تأخیری و تقلا

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 4mb
  • تعداد برگه: 90

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش آسیب شناسی ورزشی 
با عنوان:
اثر هشت هفته تمرین والیبال با و بدون پیش پرش بر اجراء، کوفتگی عضلانی تأخیری و تقلا

اثر هشت هفته تمرین والیبال با و بدون پیش پرش بر اجراء، کوفتگی عضلانی تأخیری و تقلا

چکیده

زمینه: در تمرینات پلایومتریک حرکات شبیه سازی شده با مهارت‌های اصلی ورزش مورد نظر با هدف افزایش توان بازیکن بکار برده می‌شوند. هدف این مطالعه، اثر سنجی ۸ هفته تمرین پلایومتریک با و بدون مانع کوتاه بر ارتفاع پرش و کیفیت مهارت‌های اسپک و سرویس والیبالیست‌های دختر ماهر بود. روش شناسی: به روش تصادفی جفت شده، ۲۰ والیبالیست زن ماهر ۱۴ تا ۲۷ ساله در دو گروه تمرینی با و بدون مانع قرار گرفتند. برنامه تمرینی دو گروه مشابه و شامل سه جلسه تمرین ۵/۱ ساعته در هفته برای ۸ هفته بود. در هر جلسه تمرینی، ۳۰ دقیقه از وقت به تمرینات پلایومتریک اختصاص می‌یافت.

گروه با مانع این تمرینات را با استفاده از یک مانع (۳ در ۳ در ۶۰ سانتیمتری) مقوایی توپر انجام می‌دادند. وجود مانع موجب می‌شدکه انجام پیش پرش اجباری شده و پرش در محل دقیق‌تری صورت پذیرد. میزان کوفتگی عضلانی تأخیری و تقلای آزمودنی‌ها توسط مقیاس‌های تخصصی هفته ای یک بار اندازه‌گیری شد تا اطمینان حاصل شود که فشار تمرینات دو گروه مطالعه همسان است. میزان پرش توسط آزمون پرش سارجنت اصلاح شده و کیفیت مهارت اسپک و سرویس با آزمون‌های تخصصی در دو مرحله پیش و پس از دوره‌ی تمرین اندازه‌گیری شد. تحلیل آماری از طریق تحلیل واریانس برای داده‌های مکرر انجام شد.

فهرست مطالب پژوهش اثر هشت هفته تمرین والیبال با و بدون پیش پرش بر اجراء، کوفتگی عضلانی تأخیری و تقلا :

فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه . . . . . ………………. ……………. ۱
۱-۱ شرح و بیان مسئلهی پژوهش . . . . … ………۲
۱-۲ ضرورت و اهمیت پژوهش . . . . …… ………۴
۱-۳ اهداف پژوهش . . . . …………………… ۵
۱-۳-۱ هدف کلی پژوهش . . . . ………………. ۵
۱-۳-۲ اهداف جزئی پژوهش . . . . ……. ………۵
۱-۴ فرضیههای پژوهش . . . . ………………… ۵
۱-۵ پیش فرضهای پژوهش . . . . …….. ………۶
۱-۶ محدودیتهای پژوهش . . . . …….. ………۶
۱-۶-۱ محدودیتهای محقق خواسته . . . . ………۶
۱-۶-۲ محدودیتهای غیر قابل کنترل . . . ………۶
۱-۷ تعریف واژهها و اصطلاحات کلیدی . . . ……..۷
۱-۷-۱ تعاریف نظری . . . . …………………. ۷
۱-۷-۱-۱ پیش پرش . . . . …………………… ۷
۱-۷-۱-۲ پرش عمودی . . . . ………………… ۷
۱-۷-۱-۳ کوفتگی عضلانی تأخیری . . . .. ………۷
۱-۷-۱-۳-۱ تقلا . . . . . ……………………. ۷
۱-۷-۲ تعاریف عملیاتی . . . . ………………… ۷
۱-۷-۲-۱ پیش پرش . . . . ………………….. ۷
۱-۷-۲-۲ پرش عمودی . . . . ………………… ۷
۱-۷-۲-۳ کوفتگی عضلانی تأخیری . . . .. ………۷
۱-۷-۱-۳-۱ تقلا . . . . ……………………. ۷
۱ ۸ قلمرو تحقیق . . . . – ……………………. ۸
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پیشینه
مقدمه . . . . . . ……… ……………………. ۹
۲-۱ مبانی نظری پژوهش . . . . ………………. ۱۰
۲-۱-۱ دستگاههای انرژی . . . . ………………. ۱۰
۲-۱-۲ انواع انقباض عضلانی در فعالیتهای ورزشی . . …………. ۱۱
۲-۱-۲-۱ انقباض هم طول . . . . ……… ………۱۱
۲-۱-۲-۲ انقباض هم تنش . . . . ……… ………۱۱
۲-۱-۳ توان . . . . . …. ……………………. ۱۲
۲-۱-۴ پرش عمودی . . . . …………………. ۱۲
۲-۱-۵ عوامل مؤثر بر پرش عمودی . . . .. ………۱۳
۲-۱-۶ روشهای بهبود توان عضلانی . . . ………۱۳
۲-۱-۷ عوامل مؤثر بر بهبود پرش عمودی . . . ……۱۴
۲-۱-۸ تمرینات پلایومتریک . . . . ……. ………۱۵
۲-۱-۹ ویژگی فیزیولوژیکی تمرینات پلایومتریک . . ……………. ۱۶
۲-۱-۱۰ ویژگی مکانیکی تمرینات پلایومتریک . . . …۲۱
۲-۱-۱۱ طراحی تمرینات پلایومتریک . . . ………۲۲
۲-۱-۱۱-۱ نوع تمرین . . . . ……………….. ۲۲
۲-۱-۱۱-۲ حجم تمرین . . . . ……………….. ۲۲
۲-۱-۱۱-۳ شدت تمرین . . . . ………………. ۲۳
۲-۱-۱۱-۴ تعداد جلسات در هفته . . . . … ………۲۳
۲ ۱ ۱۲ کوفتگی عضلانی تأخیری . . . . – – … ………۲۳
۲-۱-۱۳ انواع کوفتگی عضلانی . . . . ….. ………۲۳
۲-۱ – ۱۴ علل بروز کوفتگی عضلانی تأخیری . . . …۲۵
۲-۱-۱۴-۱ نظریه اسیدلاکتیک . . . . ……. ………۲۵
۲۱-۱۴-۲ نظریه اسپاسم یا تشنج موضعی . . . ……۲۵
۲-۱-۱۴-۳ نظریه آسیب بافت همبند . . . . . ………۲۶
۲-۱-۱۴-۴ نظریه ترشح آنزیمها . . . . ….. ………۲۶
۲-۱-۱۴-۵ نظریه التهاب . . . . . ………………. ۲۶
۲-۱-۱۴-۶ نظریه آسیب عضلانی…………………………………….. ۲۷
۲-۱-۱۵ مطالعات و تحقیقات انجام شده در داخل کشور . . .. ۲۸
۲-۱-۱۵-۱ مطالعات و تحقیقات انجام شده در داخل کشور در زمینه تمرینات پلایومتریک . ….. ۲۸
۲-۱-۱۵-۲ مطالعات و تحقیقات انجام شده در داخل کشور در زمینه کوفتگی عضلانی تأخیری . …. ۲۹
۲-۱ – ۱۶ مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج کشور . . . …. ……………. ۳۰
۲-۱-۱۶-۱ مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج کشور در زمینه تمرینات پلایومتریک . …….. ۳۰
۲-۱-۱۶-۲ مطالعات و تحقیقات انجام شده در داخل کشور در زمینه کوفتگی عضلانی تأخیری . ….. ۳۴
۲-۱-۱۷ نتیجه گیری از تحقیقات گذشته . . . ……..۳۵
فصل سوم: روششناسی پژوهش
مقدمه . . . . . ………………. ……………. ۳۷
۳۱ روش پژوهش . . . . …………………… ۳۸
۳-۲ جامعه ی آماری پژوهش . . . . ……. ………۳۸
۳-۳ حجم نمونه و روش نمونهگیری . . . . ………۳۸
۳-۴ طرح پژوهش . . . . ……………………. ۳۸
۳ ۵ متغیرهای پژوهش . . . . – …………………. ۳۹
۳-۵-۱ متغیر مستقل . . . . …………………… ۳۹
۳-۵-۲ متغیر وابسته . . . . …………………… ۳۹
۳-۶ ابزار اندازهگیری متغییرهای پژوهش . . . ……..۳۹
۳-۶-۱ ابزار مورد استفاده جهت اندازه گیری ویژگیهای آنتروپومتریکی ۳۹
۳-۶-۲ ابزار مورد استفاده جهت اندازه گیری پرش عمودی . . . ۳۹
۳-۶-۳ ابزار مورد استفاده جهت اندازه گیری کوفتگی عضلانی تأخیری ………. ۳۹
۳-۶-۴ ابزار مورد استفاده جهت اندازه گیری تقلا . . …………….. ۳۹
۳-۶-۵ دیگر ابزار مورد استفاده . . . . …… ………۳۹
۳-۷ مواد یا موارد اندازه گیری شده . . . . …. ………۴۰
۳-۷-۱ قد . . . . . …… ……………………. ۴۰
۳-۷-۲ وزن . . . . . ….. ……………………. ۴۰
۳-۷-۳ شاخص توده ی بدنی . . . . …….. ………۴۰
۳-۷-۴ اندازه گیری میزان پرش عمودی . . . ………۴۰
۳-۷-۵ اندازه گیری کیفیت مهارت ایپک و سرویس)آزمون محقق ساخته( . . ۴۱
۳-۷-۶ اندازه گیری کوفتگی عضلانی تأخیری . . . ….۴۲
۳-۷-۷ اندازه گیری
تقلا…………………………………… ۴۲
۳-۸ روش اجرای پژوهش . . . . ………………. ۴۳
۳-۹ روش های جمعآوری دادهها . . . . …. ………۴۴
۳۱۰ روشهای آماری . . . . ………………… ۴۵
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه . . . . . ………………. ……………. ۴۶
۴ ۱ مقایسه شاخصهای جمعیتشناسی دو گروه پژوهش . . -………. ۴۷
۴-۲ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث پرش عمودی . …….. ۴۸
۴-۳ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث کیفیت مهارت اسپک منطقه چهار . ……………. ۵۱
۴-۴ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث کیفیت مهارت اسپک منطقه دو . .. ……………. ۵۲
۴-۵ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث مهارت سرویس . . ۵۴
۴-۶ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث کوفتگی عضلانی تأخیری . . ۵۵
۴-۷ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث میزان تقلا . . . … …………… ۵۶
۴-۸ خلاصه فصل . . . . ……………………. ۵۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه . . . . . ………………. ……………. ۵۹
۵-۱ خلاصه ای از بیان مسئله و روش اجرای پژوهش . …………….. ۶۰
۵-۲ یافته ها بطور کلی و به تفکیک اهداف پژوهش . . …………….. ۶۱
۵-۳ بحث و نتیجه گیری و مقایسهی یافته های همخوان و ناهمخوان . . ۶۲
۵ – ۳ – ۱ مقایسه شاخصهای جمعیت شناسی دو گروه پژوهش . . ۶۲
۵ – ۳ – ۲ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث پرش عمودی . . …………….. ۶۲
۵ – ۳ – ۳ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث کیفیت مهارت اسپک منطقه چهار و دو . ………. ۶۳
۵ – ۳ – ۴ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث مهارت سرویس . . …………. ۶۴
۵ – ۳ – ۵ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث کوفتگی عضلانی تأخیری . . …….. ۶۵
۵ – ۳ – ۶ تحلیل تفاوت گروههای پژوهش از حیث میزان تقلا . . ……. ……………. ۶۶
۵۴ پیشنهادهای عملی حاصل از پژوهش . . . …….۶۶
۵-۵ پیشنهادهای کاربردی . . . . ………………. ۶۶
۵-۶ پیشنهادهای مطالعاتی . . . . ………………. ۶۷
پیوست ۱ . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . ۶۸
پیوست ۲ . . . . . . . . . .. . ۶۹
پیوست ۳ . . . .. . ۷۰
پیوست ۴ . . . . . . .. . . . . . . . ۷۱
منابع و مآخذ . . . . . … …………………….۷۲

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارد

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *