پرشیا فایل | بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

30 درصد تخفیف در خرید محصولات با کد persiafile30

بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان

  • تعداد دانلود : 4
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 2mb

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی
با عنوان:
بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان دبستانی
شهرستان گرمساردر سال ۹۳ -۹۲

بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان

چکیده پژوهش بررسی آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری کودکان :
هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش آموزش مبتنی بر موسیقی بر کاهش اختلال یادگیری دانش آموزان ابتدایی شهرستان گرمسار است. روش مورد استفاده در این نوع پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پس آزمون و پیش آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهرستان گرمسار در سال تحصیلی ۹۳ ۹۲ می باشد و نمونه های انتخاب شده به تعداد ۳۰ نفر( ۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل) و به صورت نمونه در دسترس انتخاب گردیده اند.

مدت زمان اجرای این پژوهش در طول مدت هشت هفته جلسه آموزشی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو مورد استفاده قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه، مولفه های آن، توسط سازندگان پرسشنامه با روش های همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده و مقادیر قابل قبولی را به دست داده است. روایی تفکیکی و روایی سازه پرسشنامه مذکور در حد مطلوب گزارش شده است. همچنین روایی همگرای مولفه های این پرسشنامه با پرسشنامه پیشرفت تحصیلی استاندارد به این ترتیب گزارش شده است: خواندن ۶۴ /.؛ ریاضی ۴۴ /.؛ شناخت اجتماعی ۶۴ ؛./ اضطراب اجتماعی ۶۴ /. و عملکرد فضایی ۳۰ /.فرضیه های پژوهش به کمک آزمون تحلیل کواریانس تحلیل شدند.

نتایج به دست آمده نشان داد که: گروه آزمایش پس از استفاده از آموزش مبتنی بر موسیقی در اختلالات یادگیری شامل کاهش اختلال خواندن، کاهش اختلال نوشتن، کاهش اختلال ریاضی، کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش شناخت اجتماعی رشد محسوسی داشته اند. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از روش های آمار توصیفی از شاخص های میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل کواریانس استفاده شد.
کلید واژه ها: موسیقی، آموزش مبتنی بر موسیقی، اختلال یادگیری، یادگیری.

فهرست مطالب گرداوری شده:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل یکم: مقدمه پژوهش
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. – ۳
۱-۲ بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………… – ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… – ۴
۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… – ۵
۱-۵ فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. – ۶
۱-۶ تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………….. – ۶
۱-۶-۱ تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………. – ۶
۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………. – ۷
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۱-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… – ۹
۲-۲ موسیقی………………………………………………………………………………………………………………………….. – ۹
۳-۲ موسیقی نیاز انسان…………………………………………………………………………………………………………… – ۱۰
۴-۲ استفاده از موسیقی………………………………………………………………………………………………………….. – ۱۱
۵-۲ یادگیری مطالب از طریق موسیقی………………………………………………………………………………………. – ۱۲
۶-۲ منافع موسیقی در یادگیری مطالب………………………………………………………………………………………… – ۱۳
۷۲ چه سنی برای تربیت موسیقیایی مفید است؟…………………………………………………………………………. – ۱۳
۸-۲ کودکان و موسیقی………………………………………………………………………………………………………………. – ۱۴
۹-۲ ریشه ی تاریخی و تحولی موسیقی درمانی به چه زمانی برمی گردد؟……………………………………….. – ۱۶
۱۰-۲ موسیقی و پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی…………………………………………………………………….. – ۱۶
۱۱-۲-۲ مکانیزم مغزی موسیقی…………………………………………………………………………………………………. – ۱۸
۱۲-۲-۲ آرامش روانی با موسیقی طبیعت…………………………………………………………………………………….. – ۲۱
۱-۳-۲ اختلال یادگیری…………………………………………………………………………………………………………….. – ۲۱
۲-۳-۲ تعاریف اختلال یادگیری…………………………………………………………………………………………………. – ۲۲
۳-۳-۲ اختلالات یادگیری چگونه تشخیص داده می شود؟……………………………………………………………. – ۲۴
۴-۳-۲ ویژگی های ناتوانی های یادگیری……………………………………………………………………………………. – ۲۵
۵-۳-۲ ناتوانی های خواندن و سایر ناتوانی هایی که اساس آن زبان است ……………………………………… – ۲۶
۶-۳ – ۲ اختلالات یادگیری دیداری حرکتی ……………………………………………………………………………….. – – ۲۶
۷-۳-۲ انواع اختلالات یادگیری…………………………………………………………………………………………………. – ۲۷
اختلال ریاضی………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
مشکلات دانش آموزان با ناتوانی در یادگیری ریاضی…………………………………………………………………… ۳۰
موسیقی و مهارت های مربوط به ریاضی……………………………………………………………………………………. ۳۳
۸-۳-۲ اختلال در خواندن ……………………………………………………………………………………………………… – ۳۳
۹-۳-۲ اختلال در نوشتن …………………………………………………………………………………………………………. – ۳۶
۱۰-۳-۲ شناخت اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………….. – ۴۲
۱۱-۳-۲ اضطراب اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………. – ۴۶
۱۲-۳-۲ استفاده از موسیقی در آموزش……………………………………………………………………………………….. – ۴۷
۱۳۳-۲ کاربرد موسیقی در اختلالات یادگیری…………………………………………………………………………….. – ۴۸
۱۴-۳-۲ چه کسانی دارای اختلالات یادگیری هستند؟…………………………………………………………………… – ۴۹
۱۵-۳-۲ چه عواملی باعث بروز اختلالات یادگیری می شود؟………………………………………………………… – ۴۹
۴-۲ پیشینه تجربی موضوع………………………………………………………………………………………………………… – ۵۲
۱-۴-۲ تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………….. – ۵۲
۲-۴-۲ تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………… – ۵۳
فصل سوم: روش پژوهش
۱-۳ روش اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. – ۵۶
۲-۳ طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. – ۵۶
۳-۳ جامعه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… – ۵۸
۴-۳ حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………… – ۵۸
۵-۳ ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. – ۵۸
۳ روایی و پایایی ……………………………………………………………………………………………………………………… – ۵۹
۶-۳ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. – ۶۰
فصل چهارم: یافته های پژوهش
جدول آمار توصیفی شماره ۱ ………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
جدول آمار توصیفی شماره ۲ ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
جدول آمار توصیفی شماره ۳ ………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
جدول آمار توصیفی شماره ۴ ………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
جدول آمار توصیفی شماره ۵ ………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
جدول آمار استنباطی شماره ۱ ……………………………………………………………………………………………………… ۶۵
جدول آمار استنباطی شماره ۲ ……………………………………………………………………………………………………… ۶۶
جدول آمار استنباطی شماره ۳ ……………………………………………………………………………………………………… ۶۷
جدول آمار استنباطی شماره ۴ ……………………………………………………………………………………………………… ۶۹
جدول آمار استنباطی شماره ۵ ……………………………………………………………………………………………………… ۷۱
جدول آمار استنباطی شماره ۶ ……………………………………………………………………………………………………… ۷۳
جدول آمار استنباطی شماره ۷ ……………………………………………………………………………………………………… ۷۵
جدول آمار استنباطی شماره ۸ ……………………………………………………………………………………………………… ۷۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۱-۵ خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. – ۸۰
۲-۵ بحث و تفسیر نتایج ………………………………………………………………………………………………………….. – ۸۱
۳-۵ محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… – ۸۵
۴-۵ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………… – ۸۵
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *