پرشیا فایل | بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده | پرشیا فایل

پرشیا فایل

دانلودپایان نامه،پرسشنامه،پاورپوینت،اقدام پژوهی،پروپوزال

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

  • تعداد دانلود : 0
  • فرمت فایل : pdf
  • حجم فایل : 3MB

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
با عنوان:
بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

چکیده پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده :

امروزه گسترش وسایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن تاثیربه روی تمام جوانب دیگر زندگی واز جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسیله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب های فراوانی در برابر افراد خانواده وجود دارد که سبب ایجاد آسیبهای گوناگون گردیده است هدف اصلی این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.

همچنان که ماهواره می تواند در هوشیار کردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و… نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی که برخی از جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت.

مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در اینباره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته می توان با تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزش های بالای آن به سطوح پایین جامعه، دفاع از ارزش های ملی،ارتقاء سطح آگاهی افراد، ترویج زندگی معنوی وتقوا، ترویج الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر نیاز به حرکت آگاهانه و صحیح مدیران فرهنگی جامعه برای کاهش اثرات منفی برنامه های ماهواره دارد.
واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده

فهرست مطالب پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده :

فهرست مطالب
چکیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. ۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۲
الف(بیان مسئله ………………………………………………………………………………….. ۲
ب(سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۴
پ(فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………….. ۵
ت( پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………… ۵
ث( روش تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۶
ج( اهدف پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۶
ح(ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۶
فصل اول: تعاریف و مفاهیم …………………………………………………………….. ۸
۱ – ۱ تلویزیون های ماهواره ای ………………………………………………………… ۹
۱ – ۲ تاریخچه ماهواره تلویزیونی ………………………………………………… ۹
۱ – ۳ پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان …………………………….. ۱۲
۱ – ۴ دسته بندی ماهواره های ارتباطی ……………………………………….. ۱۵
۱ – ۴ – ۱ ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه …………………………….. ۱۵
۱ – ۴ – ۲ ماهواره های ارتباطی توزیع کننده …………………………….. ۱۵
۱ – ۴ – ۳ ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم ……………………………….. ۱۶
۱ – ۵ پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا …………………………… ۱۶
۱ ۶ عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای
برنامه های تلویزیونی ……………………………………………………………………. ۲۲
۱ – ۷ پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران ……………… ۲۵
۱ – ۸ خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های اینکانال ها ………….. ۲۸
۱ – ۹ انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای …. ۲۹
۱ – ۱۰ توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسیزبان ………….. ۳۴
۱ – ۱۱ چند ویژگی کانال های ماهواره ای …………………………………… ۳۵
۱ – ۱۱ – ۱ تک گویی در برابر گفت و گو ………………………………………….. ۳۵
۱ – ۱۱ – ۲ عمومی در مقابل خصوصی …………………………………………………….. ۳۶
۱ – ۱۱ – ۳ تماس گیرندگان و دلایل …………………………………………………….. ۳۷
۱ – ۱۱ – ۴ فرد گرایی در مقابل جمع گرایی …………………………………… ۳۸
۱ – ۱۱ – ۵ حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی …………………………….. ۳۹
۱ – ۱۲ مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبانماهواره ای ………….. ۴۰
۱ – ۱۳ کارکرد خبری سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان ……….. ۴۱
۱ – ۱۴ توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه
فارسی که بیشتر تماشا می کنند ………………………………………………… ۴۳
۱ – ۱۵ دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای …. ۴۴
۱ – ۱۶ کاربرد ماهواره تلویزیونی ………………………………………………… ۴۵
۱ – ۱۷ اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای ……………………………….. ۴۶
۱ – ۱۷ – ۱ منابع تامین برنامه …………………………………………………………. ۴۶
۱ – ۱۷ – ۲ مرکز انتشار زمینی …………………………………………………………… ۴۶
۱ – ۱۷ – ۳ ماهواره ها ………………………………………………………………………….. ۴۶
۱ – ۱۷ – ۴ آنتن های بشقابی ……………………………………………………………….. ۴۷
۱ – ۱۷ – ۵ دستگاه های گیرنده …………………………………………………………… ۴۷
۱ – ۱۷ – ۶ آنتن بشقابی ……………………………………………………………………….. ۴۸
۱ – ۱۷ – ۷ گیرنده ها ………………………………………………………………………….. ۴۹
فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق ………………………………………………. ۵۱
۲-۱ حرمت شرعی ماهواره ……………………………………………………………………. ۵۲
۲ – ۲ – ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره . ۵۵
۲ – ۲ – ۲ آییننامه اجرایی قانون “ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ” …… ۵۸
۲ – ۳ جرم داشتن ماهواره : – …………………………………………………………….. ۶۲
۲ – ۳ – ۱ استفاده ار ماهواره …………………………………………………………… ۶۲
۲ – ۳ – ۲ وظیفه سایر مسئولان ……………………………………………………………….. ۶۳
۲ – ۴ وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها ……………………………….. ۶۶
۲ – ۵ دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها ……………………………. ۶۹
۲ – ۶ تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره …………………………… ۸۰
۲ – ۶ – ۱ حکم خرید و فروش ماهواره ………………………………………………… ۸۰
۲ – ۶ – ۲ بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره …………. ۸۱
۲ – ۶ – ۳ روایت تحف العقول ……………………………………………………………….. ۸۹
۲ – ۶ – ۴ آلات لهو …………………………………………………………………………………… ۹۲
۲ – ۶ – ۵ خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره ………………………… ۹۳
۲ – ۷ خرید و فروش ماهواره در فقه ………………………………………………. ۹۴
۲ – ۷ – ۱ مقتضی صحت بیع ماهواره …………………………………………………….. ۹۵
۲ – ۷ – ۲ بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت ………………….. ۹۷
۲ – ۸ اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها …………………………………….. ۱۰۴
۲ – ۸ – ۱ از پیدایش تا کنون ………………………………………………………….. ۱۰۴
۲ – ۸ ۲ ماهوارهها و حقوق بین الملل ……………………………………….. ۱۰۶
۲-۸-۲-۱ ماهوارهها و گردش ازاد اطلاعات ………………………………. ۱۰۶
۲-۸-۲-۲ ماهوارهها و نقض حاکمیت دولتها …………………………….. ۱۰۷
۲ – ۸ – ۳ ماهوارهها و مواضع کشورهای مختلف …………………………….. ۱۰۸
۲-۸-۳-۱ طرفداران ازادی مطلق ماهوارهها …………………………….. ۱۰۹
۲-۸-۳-۲ کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهوارهای …… ۱۱۱
۲ – ۸ – ۳ – ۳ کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهوارهای ………. ۱۱۳
۲ – ۸ – ۴ ماهوارهها و اصول حقوقی ملل متحد …………………………….. ۱۱۵
فصل سوم :آسیب های ماهواره ………………………………………………………. ۱۲۰
۳-۱ ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به ماهواره در ایران ……………. ۱۲۱
۳-۲ آسیبهای ماهواره از منظر آیات و روایات ……………………… ۱۲۵
۳ – ۲ – ۱ اهداف ماهواره …………………………………………………………………… ۱۲۶
۳ – ۲ – ۲ آسیبهای ماهواره …………………………………………………………………. ۱۲۸
۳ – ۲ – ۲ – ۱ آسیب های فردی روحی و روانی ، متأثر از فیلمهای
مبتذل و خشن………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۳ – ۲ – ۲ – ۲ آسیب های اجتماعی ………………………………………………………… ۱۳۰
۳-۳ آسیب شناسی استفاده از ماهواره از نظر صاحب نظران در
این زمینه ………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
۳-۳-۱ بحران گذار در خانواده ایرانی …………………………………… ۱۴۰
۳-۳-۲ به عنوان چشم های شیطانی ……………………………………………… ۱۴۴
۳-۳-۳ سست شدن بنیان خانواده ……………………………………………….. ۱۴۷
۳-۳-۳-۱ دختران فراری …………………………………………………………………. ۱۴۷
۳-۳-۳-۲ بدحجابی وزنان خیابانی ……………………………………………… ۱۴۸
۳-۳-۳-۳ تأثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی
وشکستن حریم های خانواده ………………………………………………………….. ۱۴۹
۳-۳-۳-۴ ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی ………………………………… ۱۴۹
۳-۳-۴ تأثیربر فرهنگ وهو ی ت اجتماعی بدون در نظر گرفتن
جنس(دختر یا پسر ) ……………………………………………………………………….. ۱۵۱
۳-۳-۵ ویران کردن بنیان خانواده ……………………………………………. ۱۵۸
۳ – ۶ بررسی فقهی و حقوقی …………………………………………………………….. ۱۶۰
۳ – ۶ – ۱ بعد اعتقادی ( مثل اعتقادات، واجبات، حجاب و …):………. ۱۶۰
۳ – ۶ – ۲ بعد فرهنگی …………………………………………………………………………. ۱۶۱
۳ – ۶ – ۳ بعد اجتماعی ……………………………………………………………………….. ۱۶۱
۳ – ۶ – ۴ بعد تربیتی …………………………………………………………………………. ۱۶۱
۳ – ۶ – ۵ بعد اقتصادی ……………………………………………………………………….. ۱۶۲
۳ – ۷ نتایج حاصل از بررسی فقهی و حقوقی موضوع ………………….. ۱۶۲
۳-۸ نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………….. ۱۶۵
الف(نتایج ………………………………………………………………………………………… ۱۶۵
ب(پیشنهادات ……………………………………………………………………………………. ۱۶۸
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………….. ۱۷۲
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………… ۱۷۸

متون فارسی قابلیت کپی برداری دارند

۸,۰۰۰ تومان – خرید
مطالب پیشنهادی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *